Driftsproblemer i kloakken

Spildevand, der tilledes kloaksystemet, omfatter både forurenet spildevand, der føres til renseanlæg, og ikke-forurenet regnvand og overfladevand fra befæstede arealer, der ledes via regnvandssystemet til recipient. Her kan du se, hvem der gør hvad ved driftsproblemer i kloaksystemet.

Billede af rotte

Risiko for kælderoversvømmelser – hvad gør borgeren og hvem har ansvaret?

I de senere år er der konstateret flere ekstreme regnhændelser, skybrud. Derfor vil der fremover være større risiko for overbelastning af de eksisterende kloakker med kælderoversvømmelser til følge. Dertil kommer, at der med tiden er sket en noget større befæstelse af kloakoplandet, end man oprindeligt har anvendt som dimensioneringsgrundlag for kloakken. Der vil alene som følge af de større arealer blive afledt mere regn til regnvandssystemet end tidligere.

For at imødekomme klimaforandringer, har man i 2011 ændret på dimensioneringsgrundlaget, således at de nye kloaksystemer bliver dimensioneret under hensyntagen til dette.

For så vidt angår det eksisterende kloaksystem foretager forsyningen løbende beregninger og kortlægninger, der viser, om der er problemer af hydraulisk karakter.

I områder med problemer vurderes mulighederne for fremrykning af separering, udtagning af tagvand til nedsivning, alternativt etablering af regnvandsbassiner, således at regnvandet tilbageholdes længere opstrøms i systemet.

Forsyningens forsyningspligt er afgrænset til at sikre, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation. Grundejeren skal selv foranstalte sikring af afløb fra en eventuel kælder. Se pjece om klimatilpasning af din bolig.

Grundejeren kan som hovedregel sikre sin ejendom mod kælder-oversvømmelse via kloakanlægget ved at installere et højvandslukke eller pumpe på afløbet fra kælderen. Installationen skal udføres af en autoriseret VVS- eller kloakmester.

Rotter ødelægger afløbssystemerne og bringer smitte med sig. Derfor er de uønskede i kloakken. Holstebro Kommune har i 2018 udarbejdet og vedtaget en handleplan til bekæmpelse af rotter.

For at opfylde handleplanen vil Vestforsyning og kommunen i samarbejde føre en aktiv rottebekæmpelse i kloaksystemerne gennem forebyggelse og aktiv bekæmpelse ved anvendelse af mobile rottefælder.

Holstebro Kommune har indgået en aftale med et bekæmpelsesfirma, der bl.a. modtager anmeldelser om rotteangreb m.v. i kloak. Hvis det er i hovedkloakken, der konstateres rotteangreb/rottehuller, kontaktes forsyningen, og de vurderer, om kloakken skal repareres akut, eller der kan sættes en fælde op midlertidigt, indtil der er økonomi til at renovere kloakken. Hvis det er på privat ejendom er det grundejers ansvar at udbedre skaderne.

På privat ejendom er det grundejers pligt at sørge for, at det interne kloaknettet er intakt.

Grundejere, der konstaterer eller har mistanke om, at der er rotter på privat ejendom, skal hurtigst muligt anmelde det via Kommunens hjemmeside. Eventuelle skader, mangler og fejl, der konstateres på egen grund, skal udbedres af ejeren for egen regning. Kommunen kan påbyde lodsejere at foretage oprydning, reparation, TV-inspektion m.v.

I forbindelse med nedbrydning af ejendomme eller omlægning af kloaksystemer er det vigtigt, at man får afblændet/afproppet/fjernet kloakrør, der ikke skal benyttes fremover. I forbindelse med nedbrydning af ejendomme skal der i forlængelse af nedrivningstilladelsen fremsendes færdigmelding på, at kloakledningen er afproppet ved forsyningens hovedledning.

Nærmere information om rottebekæmpelse kan fås på kommunens hjemmeside www.holstebro.dk samt på Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk.

Der påhviler forbrugere/grundejere/de vedligeholdelsespligtige vejejere, herunder såvel private som offentlige, en række opgaver og pligter i forhold til brugen og driften af egne installationer, således at problemer i kloaksystemerne undgås:

  • Overholde tilslutningsret og -pligt svarende til kloakeringsprincippet i spildevandsplanen, herunder separere på egen grund som følge af separeringen af forsyningens spildevandsanlæg.
  • Lade autoriseret kloakmester foretage kloakering af intern kloak og sikre arbejdet afsluttet i overensstemmelse med kommunens tidsfrister.
  • Undgå fejlkoblinger og rette op på dem, der måtte være.
  • Vedligeholde installationer på egen grund og sikre, at de er lovlige.
  • Vedligeholde ledninger og brønde på egen grund, så de tætte.
  • Sikre en forsvarlig afledning af spildevand til kloak fra lavere niveauer end stuegulvsniveau og sikre mod tilbageløb fra kloaksystemet under skybrud.
  • Overholde tinglyste servitutter og i øvrigt undgå at etablere bygninger m.v. oven på stikledninger på privat grund. Undgå at tildække skelbrønde.
  • Sikre, at der ikke findes rotter på egen grund og i egen kloak. Forebygge rottegener ved at afbryde/fjerne ubenyttede kloakledninger.