Bilag 3

Kloakoplande – Planskemaer

I bilag 3 beskrives de fremtidige forhold med hensyn til kloakoplande, herunder arealer, spildevandsbelastning (PE), kloakeringsforhold og sum til renseanlæg.

Skemaet dækker planperioden, som går frem til fuld separering og udmøntning af kommuneplanrammerne i Kommuneplan 2017-2029.