Retsvirkning og ansvar

Retsvirkning

En vedtagen Spildevandsplan udgør det retlige bindende grundlag for Kommunens administration af spildevandsområdet og fastlægger rammerne for håndtering af spildevand overalt i Kommunen.

Holstebro Kommune udfører eller foretager ændringer i overensstemmelse med initiativerne i planen og ligeledes i overensstemmelse med den tidsplan, der er aftalt mellem Kommune og forsyning.

Det er Holstebro Kommunes opgave at sørge for, at de nødvendige tilladelser, påbud m.v. meddeles i overensstemmelse med tidsplanen, således andre parter som eksempelvis Vestforsyning kan gennemføre opgaverne rettidigt.

Spildevandsplanen udgør et planlægnings- og arbejdsredskab for Holstebro Kommune og Vestforsyning.

Illustration af retvirkning med vægtskål

Spildevandsplanen udgør det retlige og administrative grundlag for:

 • at udbygge og vedligeholde forsyningens spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplanen samt borgernes afledningssikkerhed inden for de økonomiske rammer, der er gældende for Vestforsyning.
 • at grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til kloaksystemet samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til gældende betalingsvedtægt og takstblad.
 • at påbyde grundejeren at separere på egen grund ved fælleskloakerede ejendomme.
 • at påbyde forbedret spildevandsrensning på ejendomme i det åbne land.
 • at der i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg kan eksproprieres.
 • at meddele tilladelse til bortskaffelse og håndtering af spildevand.

For borgerne er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet.

Ansvarsfordeling

Ansvaret for spildevandshåndteringen i kommunen er fordelt på tre parter: Kommunen som myndighed og planlæggende instans, Vestforsyning som forsyningsejer og ansvarlig for drift, og endelig borgere og virksomheder som brugere og kunder.

Kommunens ansvarsområder

Holstebro Kommune er myndighed på spildevandsområdet og er ansvarlig for følgende opgaver:

 • Ansvarlig for udarbejdelse af Spildevandsplanen.
 • Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande samt meddelelse af udledningstilladelser til såvel forsyningens som andre spildevandsanlæg (herunder vejanlæg).
 • Tilladelse til private spildevandsanlæg på ejendomme uden for kloakeret opland.
 • Indskærpelse om tilslutning til forsyningens kloakanlæg.
 • Påbud om ændring af eksisterende private kloakanlæg, blandt andet separering af fælleskloak.
 • Påbud om forbedret spildevandsrensning på enkeltliggende ejendomme i det åbne land.
 • Tilladelse til tilslutning af spildevand og regnvand til kloaksystemet, herunder evt. regulering af eksisterende tilslutninger.
 • Tilladelse til tilslutning af enkeltliggende ejendomme. Kommunen afgør endeligt, hvilke ejendomme, der skal inden for kloakopland.
 • Tilladelse til hel eller delvis udtræden af kloakopland kræver ændring af Spildevandsplanen.
 • Løbende tilretning og justering af kloakoplande i overensstemmelse med Kommuneplan og Lokalplaner.
 • Udarbejdelse af tømningsregulativ samt godkendelse af de af Vestforsyning fremsendte tømningstakster.
 • Myndighed på tømningsordningen i forbindelse med defekte tanke, manglende tømninger, indberetning af nye tanke, rettelser i Tømningsdatabasen, dispensation for tømning, sletning af tanke m.v.
 • Godkendelse af den af Vestforsyning udarbejdede betalingsvedtægt samt de tilhørende takster.
 • Rottebekæmpelse undtaget i Vestforsynings spildevandsanlæg.

Forsyningens ansvarsområder

Vestforsyning Spildevand A/S, herefter kaldet Vestforsyning, er et spildevandsforsyningsselskab omfattet af § 2 stk. 1 i Lov om Vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven). Vestforsyning ejer, driver og vedligeholder kloakken i Holstebro Kommune. Vestforsyning har følgende opgaver:

 • Udlevere oplysninger til udarbejdelse af Spildevandsplanen, samt medvirke til udarbejdelse af planen.
 • Udbygning af det kloakerede opland i overensstemmelse med Holstebro Kommunes Spildevandsplan.
 • Transport af spildevand fra ejendomme i kloakerede områder, herunder drift af pumpestationer, øvrige kloakbygværker og selve ledningsanlægget.
 • Rensning af spildevand, således at udledningstilladelser overholdes; dette gælder både spildevand, opspædet spildevand og separat overfladevand.
 • Bortskaffelse af slam i henhold til de nationale retningslinjer.
 • Etablering og drift af privatejede renseanlæg til forbedret rensning i det åbne land ved indgåelse af kontraktligt medlemskab mellem grundejer og Vestforsyning.
 • Administration af tømningsordningen for så vidt angår drift, tømning og opkrævning.
 • Udarbejdelse af betalingsvedtægten for Holstebro Kommune samt opkrævning efter denne, herunder fastsættelse af taksterne.
 • Rottebekæmpelse i Vestforsynings spildevandsanlæg.
 • Træffer beslutning om eventuel tilbagebetaling ved hel eller delvis udtræden af kloakopland.

Borgerens/virksomhedens ansvarsområder

Grundejer/virksomhed er ansvarlig for afløbssystemet inden for grundgrænsen (skel), hvor afløbssystemet er privat:

 • Overholde tilslutningspligten i Spildevandsplanens udpegede områder.
 • Separere regn- og spildevand på egen grund, når Vestforsyning i overensstemmelse med Spildevandsplanen har separatkloakeret afløbssystemet og ført to stik hen til grundgrænsen.
 • Håndtere regnvand på egen grund, alternativt aflede til anden mands grund efter aftale, eller til recipient, når afløbssystemet kun omfatter en spildevandsledning ved grundgrænsen
 • Sikre, at grunden/matriklen ikke bebygges og befæstes mere end anførte maksimum for befæstelsesgraden for kloakoplandet beskrevet i Spildevandsplanens kortdel eller Lokalplan. Hvis grundens befæstede arealer er over befæstelsesgraden for kloakoplandet, er det grundejer, der for egen regning, skal etablere anlæg for tilbageholdelse eller forsinkelse af tag- og overfladevand.
 • Etablere egnede og godkendte installationer til vandafledning fra beboelse under stueplan – inklusive eksempelvis et højtvandslukke.
 • Sikre, at ejendommen er klimatilpasset i forhold til skybrud og langvarig regn.
 • Sikre og vedligeholde egne installationer – ledninger og brønde – der skal være tætte for ind- og udsivning.
 • Sikre, at der ikke er rotter i afløbssystemet på egen grund, herunder at afblænde eller fjerne kloak, der ikke er i brug, for at sikre mod rotter.
 • Sikre, at ejendommens spildevandsledninger er korrekt tilsluttet – regnvand til regnvandskloak og spildevand til spildevandskloak.
 • Frakoble drænvand, der ulovligt er tilsluttet spildevandsanlæggene.
 • Sikre, at drænvand ikke tilledes forsyningens spildevandsanlæg.