Miljøvurdering

I henhold til gældende lov om miljøvurdering af planer og programmer følger, at der er pligt til at miljøvurdere planer og ændringer i planer, uanset størrelse, hvis gennemførelsen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal i henhold til Miljøvurderingslovens § 8 stk. 2 gennemføres en miljøvurdering af Spildevandsplanen, hvis planen indebærer fysiske planlægninger og ændringer eller arealanvendelse, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Miljøvurderingen tager udgangspunkt i lovens brede miljøbegreb, som blandt andet omfatter den biologiske mangfoldighed, befolkningen og dennes sundhed, fauna, flora, jord, vand og klimatiske faktorer. Miljøvurderingen omfatter en vurdering af konsekvenserne af at gennemføre planen i forhold til den aktuelle miljøstatus (0-alternativet). En del af Spildevandsplan 2020-2030 er blevet miljøvurderet i forbindelse med vedtagelsen af tidligere Spildevandsplan. De nye elementer, som er miljøvurderet med denne plan er gengivet i afsnittene herunder. Miljøvurderingen er vedlagt som Bilag 10.

Illustration af miljøvurdering

Renseanlægsstrukturen

Miljøvurderingen omfatter nedlæggelsen af Vemb Renseanlæg og Bur Renseanlæg og etablering af nye ledninger til Holstebro Renseanlæg.

Følgende scenarie er miljøvurderet:

  • Der er inden nedlæggelse af Vemb Renseanlæg og Bur Renseanlæg (estimeret 2029) udført adskillelse af regnvand og spildevand i et område på ca. 40 ha i oplandet.

Renseanlægsstrukturen er nærmere beskrevet under afsnittet “Kloakerede områder”.

Fornyelse af afløbssystemet

Fortsættelsen med at adskille regnvand og spildevand har flere fordele. Oversvømmelser med spildevand i kældre og på terræn kan i langt højere grad undgås, belastningen på vandområderne med urenset spildevand vil på langt sigt praktisk talt ophøre, og der frigives kapacitet på renseanlæggene. Ved at informere i god tid, kan etableringen af adskilt regn- og spildevandssystem på egen grund endvidere udføres, når det passer bedst med andre anlægsarbejder på ejendommen.

Ved at udpege områder, hvor afledningen af regnvand sker i løsninger på terræn frem for i rør, kan overfladevandet give bymiljøet et æstetisk og rekreativt løft og skabe en god by at leve i med mere natur. Ved at holde vandet på overfladen er det også muligt at tænke regnvandssystemet sammen med større vandtransportveje, der ved kraftig regn kan lede vandet derhen, hvor det gør mindst mulig skade, f.eks. til en sportsplads eller et grønt område. Desuden er risikoen for, at overfladeløsningen overbelastes under skybrud mindre, end hvis regnen skulle igennem et rør, der er dimensioneret for småt.

Ved at holde regnvandet lokalt, gerne på de private grunde, skabes der tid og plads til vandet, samtidig med at belastningen på det offentlige system og vandløbene reduceres. En lokal håndtering af regnvandet understøtter således en bæredygtig vandforvaltning de steder, hvor jordbundsforhold, grundvandsforhold og forureningsforhold giver mulighed for det.

Øvrige forureningsbegrænsende tiltag

I sommerhusområderne Nørhede og Nr. Fjand foregår den nuværende afledning af spildevand næsten udelukkende ved lavteknologiske nedsivningsløsninger. I disse tættere bebyggede områder er dette en både hygiejnisk og miljømæssig utidssvarende løsning, som medfører utilsigtet forurening af vandmiljøet.

På baggrund af områdernes karakter har både de miljømæssige og økonomiske vurderinger vist, at kloakering af områderne ved Vestforsyning er den mest hensigtsmæssige løsning.

Klagevejledning

I henhold til gældende lov om miljøvurdering af planer og programmer, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klageberettiget er Miljøministeren, enhver med interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Klage indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen under Nævnenes Hus, link til denne findes på forsiden af www.naevneneshus.dk under “Start din klage”. Indgang til Klageportalen ligger også på borger.dk eller virk.dk under Miljø og Energi. Der logges på disse, typisk med Nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Holstebro Kommune i Klageportalen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Klagen skal være modtaget inden 10 uger fra planens offentliggørelse, det vil sige senest den 26. august 2020.

Klagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, førend gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk