Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2020-2030

Spildevandskloakering af området Halgård Øst, kloakoplande HG030, HG031, HG032, HG033, HG034, HG035, HG036 og HG037

Indledning

Nærværende tillæg nr. 2 til Spildevandsplanen 2020-2030 for Holstebro Kommune er udarbejdet for at danne plangrundlag for Vestforsyning Spildevands A/S’ spildevandskloakering af nyt boligområde ved Halgård Øst samt eksisterende ejendomme med utidssvarende rensning af spildevand i umiddelbar nærhed af nyt boligområde. Håndteringen af overfladevand i Halgård Øst vil ske ved privat system med udledning til Halgård Bæk. For at kunne gennemføre Lokalplan 1203 og yderligere lokalplaner jf. kommuneplanafgrænsning er der behov for at ajourføre spildevandsplansgrundlaget.

I forbindelse med etablering af nyt boligområde, skal der ske ledningsanlæg og etablering af omkring 11 nye regnvandsbassiner. Der planlægges at etablere mellem 550 og 600 boligenheder fordelt på åben/lav og tæt/lav samt udvidelse af Halgård Skole. Et muligt forslag til udformningen af området fremgår af kortet på Bilag 2. I forbindelse med planlægningen af området har bygherre fået udarbejdet en samlet vandhåndteringsplan for området. Denne danner rammerne for den private håndtering af overfladevand, herunder skybrudsregn og drænvand, i området. De berørte matrikler vil fremgå af dette tillæg.

Vestforsyning Spildevand A/S skal etablere en ny afskærende spildevandsledning for at kunne forsyne hele det nye område for spildevand. Placeringen af den nye afskærende ledning er endnu ikke fastlagt, hvorfor den ikke er omfattet med kortangivelse eller miljøscreening i forbindelse med nærværende tillæg.

Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030 skal offentliggøres og efterfølgende i høring i 8 uger.

Der var i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Det er ikke muligt at klage over tillægget, men det var muligt at klage over miljøscreeningsafgørelsen. Der blev ikke klaget over miljøvurderingen.

Kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune vedtog herefter tillægget uden ændringer i forhold til forslaget. I offentlighedsfasen indkom ingen indsigelser  der påvirkede udformningen af tillægget.

Kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune erklærer samtidig, at man med henblik på at gennemføre nærværende plan er indstillet på at foretage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse, hvis det bliver nødvendigt for at forsyningen kan gennemføre sit projekt.

Der henvises til Spildevandsplan 2020-2030 for øvrige generelle bestemmelser.

Plangrundlag

Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030.

Vedtagelse

Forslaget til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplanen er i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens § 8, stk. 2 offentliggjort i perioden fra den 16. marts 2022 til den 17. maj 2022,  kl. 15.30, begge dage inklusiv. Byrådet vedtog den 21. juni 2022 Tillæg nr. 2 uden ændringer af forslaget.

Bilag

Bilag 1 – Spildevandskort
Bilag 2 – Kort over mulig bassinplacering

Lovgrundlag

Følgende er lovgrundlag for nærværende tillæg nr. 2:

  • Lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 100 af 19. januar 2022) (Miljøbeskyttelsesloven)
  • Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen)
  • Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 (Miljøvurderingsloven)

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, hvori det står anført, at ”Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i Kommunen”.

Spildevandsbekendtgørelsens § 7 anfører, at ”Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og oplysninger om forventet gennemførsel af de enkelte kloakeringsområder mv. når der sker ændringer i forudsætningerne herfor.”

Spildevandsplanen samt tillæg må ikke stride mod regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 4, jf. § 32, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen eller tillæg hertil kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3.

Spildevandsforhold ved Halgård Øst

Status

Området ved Halgård Øst er i dag landbrugsareal med tilhørende minkfarm. Minkfarm planlægges fjernet så snart aftale om erstatning med Staten er afsluttet. Herudover er der tre eksisterende ejendomme med privat håndtering af spildevand. Disse tre ejendomme forsvinder i forbindelse med realiseringen af Halgård Øst.

Plan

Spildevand: Området, der kaldes Halgård Øst og i fremtiden udbygges jf. kommuneplan og lokalplaner, vil fremadrettet blive omfattet af delopland HG032, HG033, HG034, HG035, HG036 og HG037. Den fremtidige spildevandsmængde fra hele oplandet vil blive ledt til Holstebro Centralrenseanlæg til rensning. Kort over området kan ses på Bilag 1.

Holstebro Centralrenseanlægs godkendte kapacitet er på 188.000 PE og er i dag belastet med 106.788 PE (2019). Det er i forbindelse med screeningen af området for miljøforhold vurderet, at Holstebro Centralrenseanlæg kan håndtere den øgede tilledte mængde spildevand.

Forsyningen skal etablere en ny afskærende spildevandsledning for at kunne forsyne et fuldt udbygget Halgård Øst. Den endelige placering af ledningen er endnu ikke kendt og derfor ikke omfattet af nærværende tillæg.

For at forsyningen kan forsyne hver enkelt udstykket ejendom på eventuelle storparceller i planområdet, skal udstykningerne ske, så der sikres en forsyningskorridor til forsyningens spildevandsledninger. Alternativt skal udviklere af storparceller selv etablere og drifte det interne spildevandssystem, og der opstår et fælles privat spildevandsopland.

Overfladevand: Kloakopland HG032, HG033, HG034, HG035 og HG036 må maksimalt befæstes svarende til en afløbskoefficient varierende mellem 50% til 70%. Afløbskoefficienten vil variere i lokalplanerne afhængigt af, om der planlægges for til tæt-lav bebyggelse, åben-lav bebyggelse, skole eller dagligvarebutik. For grunde med tæt-lav bebyggelse er afløbskoefficienten 50% mens den for åben-lav bebyggelse er fastsat til 40% jf. administrationspraksis i Holstebro Kommunes Spildevandsplan. For skole (offentlige formål) og erhverv er afløbskoefficienten 60%. Hertil lægges 10% for at tage højde for veje og andre befæstede arealer i området, som ikke er bebyggelse.

Overfladevandet skal på privat foranledning håndteres i ledninger eller åbne grøfter, som leder til regnvandsbassin. Regnvandsbassinerne skal etableres med tæt bund og vådvolumen jf. retningslinjer for etablering af regnvandsbassiner beskrevet i Holstebro Kommunes Spildevandsplan. Ledninger, grøfter, lavninger og regnvandsbassiner skal dimensioneres for at skulle håndtere regnvandsmængden, der fastsættes ud fra den enkelte grunds befæstelse.

Overfladevand i kloakopland HG037 skal håndteres lokalt ved nedsivning da området udlægges til skov, rekreativt område, og der kun skal etableres få bygninger i området, hvorfor der ikke forventes behov for udledning.

Områderne med udledning skal indrettes efter en CDS 50 års regnhændelse fremskrevet til 2050 for at sikre, at der ikke skabes klimarelaterede oversvømmelsesproblemer i området.

Anlæg til håndtering af regnvand, drænvand og skybrudsregn etableres af privat byggemodner, hvorfor anlæggene kan samtænkes og skal dimensioneres herefter jf. ovenstående forudsætninger.

Eksisterende ejendomme:

Status: Eksisterende ejendomme på Herningvej 100, 102A, B, C og D og Munkbrovej 1, 3, 2, og 4B er i dag ikke omfattet af et kloakopland og har privat håndtering af spildevand. Ejendommene har i dag utidssvarende anlæg, hvor der kun renses via septiktank med udledning til markdræn med udledning direkte til Halgård Bæk.

Munkbrovej 6 har et ældre lovligt nedsivningsanlæg, men har registreret 8 beboere på ejendommen og anlægget er kun dimensioneret for 5 PE. Derudover vil forsyningens spildevandsledning bliver placeret i umiddelbar nærhed af ejendommen.

Plan: I forbindelse med spildevandskloakeringen af Halgård Øst vurderes det, at kloakering af ejendomme med utidssvarende rensning af spildevand er det miljømæssigt mest forsvarlige i forhold til vandmiljøet og dermed i tråd med kommunens retningslinjer i Spildevandsplan 2020-2030. Økonomisk er det også forsvarligt for forsyningen, da de skal etablere en hovedspildevandsledning i umiddelbar nærhed, hvorved det kan indgå som en del af det samlede projekt.

Ejendommene Herningvej 100 og Munkbrovej 1, 3 og 4B og 6 blive omfattet af delopland HG030, som er planlagt spildevandskloakeret. Ejendommene Herningvej 102A, B, C, D og Munkbrovej 2 vil blive omfattet af delopland HG031 som er planlagt privat spildevandskloakeret, da der er tale om flere boligenheder på samme matrikel og grundejere derfor selv skal stå for den interne kloakering.

Se Bilag 1 for kort over planlagte oplande.

Krav til håndtering af regnvand på privat grund

De fremtidige grundejere i kloakopland HG032, HG033, HG034, HG035, HG036 og HG037 skal overholde de befæstelsesgrader der fastsættes i de kommende lokalplaner. Befæstelsesgraderne fastsættes ud fra retningslinjer i Spildevandsplan 2020-2030 samt vandhåndteringsplan for området Halgård Øst. Ledninger skal dimensioneres til at skulle håndtere regnvandsmængden, der fastsættes ud fra den enkelte grunds befæstelse.

Grundejere i kloakopland HG030 og HG031 skal håndtere tag- og overfladevand på egen grund som hidtil.

Krav til dokumentation

Udviklere af lokalplanområder og eventuelle storparceller skal søge om udledningstilladelse hos Holstebro Kommune, i den forbindelse skal der fremsendes dokumentation for dimensionering og placering af regnvandssystemet til Holstebro Kommune, Team Vand og Ressourcer.

Ejerskab og drift

Kloakanlægget for spildevand i delopland HG030, HG031, HG032, HG033, HG034, HG035 og HG037 ejes af Vestforsyning Spildevand A/S, som også forestår driften og vedligeholdet af spildevandskloakanlægget efter etablering. Det interne spildevandssystem i opland HG036 ejes, etableres og drives af grundejer. Forsyningen leverer skelbrønd frem til matrikelskel ved opland HG036.

Anlæg til håndtering af overfladevand, herunder ledninger, dræn, grøfter og bassiner i delopland HG032, HG033, HG034 og HG035 etableres af privat byggemodner. Efter etablering overdrages anlægget til grundejerforeninger/spildevandslaug, som herefter vil skulle foretage den videre drift og vedligehold, herunder økonomisk, af anlæg til håndtering af overfladevand.

Anlæg til håndtering af overfladevand, herunder ledninger, dræn, grøfter og bassiner i delopland HG036 og HG037 etableres, driftes og vedligeholdes af grundejer.

Regnvandsbassiner skal dimensioneres og anlægges som beskrevet i Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030.

Arealer og grundejere, der berøres af tillægget

Generelt

Sikring af forsyningens rettighed til etablering og efterfølgende inspektion af ledninger og andre nødvendige spildevandstekniske anlæg sker gennem frivillig aftale eller ved ekspropriation med hjemmel i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 58. Eventuel ekspropriation vil blive gennemført efter Miljøbeskyttelseslovens §§ 59-61.

Spildevandsplanen udgør det formelle plangrundlag for Holstebro Kommunes ret til ekspropriation eller aftaler på ekspropriationslignende vilkår til erhvervelse af arealer, der er nødvendige for at realisere de planlagte tiltag jf. Miljøbeskyttelseslovens § 58.

Lodsejeren sikres mulighed for at komme med kommentarer, forslag og/eller indsigelse mod den foreslåede ledningsføring, placering af brønde, pumper m.v. Under anlæggelse af ledningssystemet må lodsejer tåle generne i forbindelse med gravearbejderne.

Hvor det er nødvendigt at placere kloaksystemet (ledninger og brønde) uden for offentligt vejareal tinglyses anlægget på den pågældende ejendom med adgangsret til drift, vedligehold og fornyelse.

Ledningstracé fastsættes endeligt i forbindelse med detailprojekteringen. På storparceller er det forudsat, at der etableres en forsyningskorridor så forsyningen kan forsyne de enkelte ejendomme uden at skulle have ledninger på privat mands grund.

Lodsejer, der berøres af ledningsanlæg, pumper og regnvandsbassiner

Etablering af ledningsanlæg og regnvandsbassiner, samt sikring af adgangsrettigheder og evt. opkøb af arealer medfører, at følgende matrikel kan blive berørt:

  • Halgård Øst: 1bk, 1u, 2io, 2ac, 2u, 2a, 2fh, 2ø, 2c, 3a og 4, Halgårde, Tvis
  • Eksisterende ejendomme Herningvej og Munkbrovej: 2i, 2g, 1h, 2ae, 2n, 1i, Halgårde, Tvis
  • Vejareal: 7000d, 7000e, 7000g, 7000l, 7000m og 7000b, Halgårde, Tvis

Lodsejere vil blive nærmere informeret om detaljer i projektet, når disse foreligger.

Der er ikke skelnet mellem, hvilke matrikler forsyningen og/eller privat byggemodner vil berøre eller om de overhovedet vil skulle frigive areal da detailprojekteringen endnu ikke er kendt.

Tidsplan og økonomi

Etablering af ledningsanlæg og regnvandsbassin forventes opstartet medio 2022 og forventes at forløbe indtil byggemodningen af området forventes afsluttet i 2027-28.

Etablering af ledningsanlæg til spildevandshåndtering i planområderne finansieres til skel af Vestforsyning Spildevand A/S og indarbejdes i Vestforsyning Spildevand A/S’ anlægsbudget.

Der opkræves tilslutningsbidrag af nye tilslutninger i henhold til gældende takstblad for Vestforsyning Spildevand A/S.

Grundejere står for finansiering af ledningsanlæg på egen grund i alle kloakoplande.

Privat byggemodner af Halgård Øst står for etableringen og finansieringen af anlæg, herunder regnvandsbassiner, til håndtering af regnvand, drænvand og skybrudsregn til skel i opland HG032, HG033, HG034 og HG035.

Holstebro Kommune, grundejer, står for etableringen og finansieringen af anlæg, herunder evt. regnvandsbassin, til håndtering af regnvand, drænvand og skybrudsregn til skel i opland HG036, areal til fremtidig udvidelse af Halgård Skole.

Ekspropriation

Miljøbeskyttelsesloven rummer mulighed for at udpege ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller pålægges servitut i forbindelse med projekter i overensstemmelse med Spildevandsplanen. Beslutning om ekspropriation træffes med hjemmel i Lov om Miljøbeskyttelse § 58 og eventuelle ekspropriationer vil blive gennemført efter Lov om Miljøbeskyttelse §§ 59-61.

Spildevandsplanen udgør det formelle plangrundlag for Vestforsyning Spildevand A/S’ ret til ekspropriation eller aftaler på ekspropriationslignende vilkår til erhvervelse af arealer, der er nødvendige for at realisere de planlagte tiltag jf. Miljøbeskyttelseslovens § 58.

I forbindelse med gennemførslen af Spildevandsplanen vil det ofte være nødvendigt for forsyningen at foretage ledningsarbejde på private grunde og i den sammenhæng indgå aftale med lodsejere, som medfører, at der skal betales erstatning fx for tinglysning af ledningsservitutter, ejendomsforringelser m.v.

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2020-2030 omfatter udpegning af matrikel nr.

  • Halgård Øst: 1bk, 1u, 2io, 2ac, 2u, 2a, 2fh, 2ø, 2c, 3a og 4, Halgårde, Tvis
  • Eksisterende ejendomme Herningvej og Munkbrovej: 2i, 2g, 1h, 2ae, 2n, 1i, Halgårde, Tvis
  • Vejareal: 7000d, 7000e, 7000g, 7000l, 7000m og 7000b, Halgårde, Tvis

Disse kan forvente at skulle afgive areal til etablering af nye ledningsanlæg for spildevandshåndtering. Det er dog ikke sikkert at alle bliver berørt da den endelige detailprojektering og dermed placering af ledninger endnu ikke er kendt.

Forsyningen skal ikke erhverve areal til regnvandsbassiner til håndtering af overfladevand fra oplandene, da dette håndteres af privat byggemodner af Halgård Øst.

Vand og stofudledning til Halgård Bæk

I nedenstående tabel er opgjort vand og- og stofudledningen til Halgård Bæk i plan for delopland HG032, HG033, HG034, HG035 og HG036, boligområdet ved Halgård Øst samt udvidelse af areal til Halgård Skole. Udløbet er fordelt i oplande, men forventes delt op i flere bassiner jf. bilag 2 og deraf flere udløbsnumre, som vil blive opdateret løbende i takt med realiseringen af planen.

Der er i stofudledningen taget højde for rensning i våde bassiner, følgende rensegrader er anvendt: BOD 30%, Kvælstof 40% og Phosphor 70%.

Vandområder

Spildevand

Det rensede spildevand fra Holstebro Centralrenseanlæg udledes til Nissum Fjord via vandløbet Storå.

For nærværende tillæg til Spildevandsplan 2020-2030 er der tale om en forøgning i belastning i forbindelse med den ændrede udlægning af området samt spildevandskloakering af eksisterende ejendomme på Herningvej og Munkbrovej.

Området ved Halgård Øst afleder aktuelt ikke spildevand, den fremtidige belastning forventes at udgøre ca. 1300 PE fra omkring 570 boligenheder, når området er fuldt udbygget. Den samlede belastning til Holstebro Centralrenseanlæg var i 2019 på ca. 106.788 PE.

Det nuværende spildevandssystem i området er ved at være overbelastet, hvorfor Vestforsyning Spildevand A/S regner på en ny afskærende ledning, der tager højde for den øgede belastning samt betydningen af separatkloakering af Tvis by i 2025. Den øgede belastning af det eksisterende system vil kunne betyde øgede aflastninger ved pumpestationer med overløbsvand. Mængder og lokation for eventuelle overløb/aflastninger estimeres ved modelberegningen og vil blive miljøvurderet i forbindelse med projektet for den nye afskærende ledning.

Regnvand

Regnvand, drænvand og skybrudsvand fra delopland HG032, HG033, HG034, HG035 og HG036, området ved Halgård Øst og areal til skoleudvidelse, planlægges til at blive afvandet via våde regnvandsbassiner til Halgård Bæk jf. vandhåndteringsplan for området. I forbindelse med ekstremregn vil overfladevandet via klimalavninger i området kunne blive ledt til de store våde regnvandsbassiner. Klimalavningerne vil til dagligt fremstå tørre.

Der sker en reduktion i udledning af kvælstof, phosphor og organisk stof til Halgård Bæk end ved direkte udledning, eftersom der etableres regnvandsbassiner med vådt volumen inden udløb.

Naturbeskyttelse

Vandløbet, hvortil udledningen af overfladevand sker, er et offentligt åbent vandløb med udløb til Vandkraft Søen, som er en del af Storåsystemet. Halgård Bæk er et beskyttet vandløb jf. Naturbeskyttelseslovens §3. Halgård Bæk er målsat med krav om god økologisk tilstand. Halgård Bæk opfylder ikke målsætning på strækninger, der berører planområdet. Der skal på sigt ske en indsats for at opnå miljømålet. I forbindelse med udbygningen af området forventes Halgård Bæk genslynget på privat foranledning.

Områder langs Halgård Bæk i planområdet er der udlagt til okkerpotentielt område i risikoområde I. Dette betyder at der er stor risiko for udvaskning af okker i forbindelse med grundvandssænkning og/eller dræning af området, hvilket ikke er foreneligt med Vandrammedirektivet, hvor der ved udledning ikke må ske en forringelse af den nuværende økologiske tilstand eller forhindre en mulig fremtidig målopfyldelse. Forundersøgelser af området viser, at der ikke er stor risiko for udvaskning af okker ned til 1 meters dybde. Der må ikke graves/drænes dybere end 1 meter under terræn, uden det er godkendt af Holstebro Kommune.

Byggemodningsområdet er beliggende inden for beskyttede naturtyper da der er en mindre §3-eng langs Halgård Bæk. Engen forventes ikke berørt af projektet, da bygherre planlægger uden om området. Forsyningen skal dog krydse vandløbet med en rørunderføring for at få spildevand fra det nye område koblet på eksisterende system i Halgård. Forsyningen søger om tilladelse til dette ved vandløbsmyndigheden.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro oplyser, at der er registreret en del levn fra fortiden, som tegner et billede af et område med spredte bebyggelser og begravelser, som kan dateres bredt til store dele af oldtiden. Flere af lokaliteterne er kun udgravet i det omfang, de var berørt af anlægsarbejde, og derfor kendes ikke den fulde udstrækning af alle lokaliteterne. Det er museets vurdering, at der er stor risiko for at påtræffe væsentlige fortidsminder, hvorfor museet har anbefalet bygherre, at der laves en forudgående forundersøgelse for at få afklaret, hvorvidt der er fortidsminder i jorden. Museet og bygherre er i dialog herom.

Det forventes ikke, at projektet vil berøre fredede områder eller skel/diger.

Grundvandsforhold

Planområdet ligger i et område, der er omfattet af særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsopland for Nibsbjerg Vandcenter. Herudover ligger størstedelen af planområdet i indsatsområde i forhold til nitrat. Det betyder, at der er en risiko for at grundvandsressourcen påvirkes af aktiviteter indenfor lokalplanområdet.

Generelt skal der sikres grundvandsbeskyttende foranstaltninger i anlægs- og driftsfasen.

Regnvandsbassinerne skal anlægges med tæt bund. Der skal tages højde for placeringen af eventuelt terrænnært grundvandsspejl.

Der er ikke V1 og V2 kortlagte (jordforurening) områder. Hvis der konstateres forurening fra tidligere olie- eller kemikalieoplag, skal Holstebro Kommune – Team Vand og Ressourcer straks kontaktes.

Miljøvurdering

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1 fastsætter, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planer m.v., der udarbejdes indenfor bl.a. vandforvaltning, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og bilag 2, medfører krav om en vurdering af virkningen på internationale naturbeskyttelsesområder under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger eller vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. stk. 2.

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 fastsætter, at der skal gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

I henhold til § 9 i Miljøvurderingsloven skal den myndighed, der udarbejder eller vedtager planen snarest muligt, enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1 eller en vurdering efter § 8, stk. 2 af, om sådanne kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Myndigheden skal træffe afgørelse jf. § 10 i Miljøvurderingsloven om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32.

Afgørelse efter § 10 skal jf. § 33 i Miljøvurderingsloven træffes før den endelige vedtagelse af planen. Afgørelsen kan, ifølge Miljøvurderingslovens § 48, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er offentliggjort.

Der er foretaget en screening af spildevandsplantillægget. I screeningen er det vurderet, hvorvidt tillægget har væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at miljøpåvirkningen fra projektet, som forventes etableret efter dette spildevandsplantillæg ikke er væsentlig. Der er således ikke krav om en udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Miljøvurderingsloven.