Kloakoplande

De kloakerede oplande i Holstebro Kommune udgør ultimo 2019 ca. 3.860 ha, og der er i planperioden planlagt udvidelse af de kloakerede oplande med ca. 850 ha.

Der er også områder, der ikke er tilsluttet Vestforsynings ledningsnet, hvorfor bortskaffelsen af spildevand i stedet sker ved nedsivning, hvorfor de har afløbstype nedsivning. Det gælder eksempelvis sommerhusområder. Det samlede nedsivningsopland er 297 ha ultimo 2019.

Ca. 8% af de eksisterende kloakoplande ultimo 2018 er udlagt som fællesprivat kloak. Holstebro Kommunes oversigt over kloakoplande kan findes på Spildevandsplanens kortmateriale.

Generelle forhold for kloakoplande

Det kloakerede areal er administrativt opdelt i kloakoplande. Disse er opgivet med farvesignatur på Spildevandsplanens kortdel i henhold til kloakeringsprincip; af kortdelen fremgår det endvidere, om det pågældende opland eller den pågældende ejendom er kloakeret i status, eller om det er planlagt kloakeret.

Oplandene er som udgangspunkt afgrænset til de pågældende tilsluttede ejendommes matrikelgrænse, men i det åbne land, hvor kun landbrugsejendommenes stuehuse er tilsluttede for husspildevand, er oplandene af praktiske årsager afgrænset til beboelsesbygningerne, skønt der til ejendommens matrikel er tilknyttet store landbrugsarealer og andre bygninger, hvorfra der kan komme produktionsvand. Hvis produktionsvand skal tilsluttes, skal der foreligge en tilladelse.

Oplande med regnvandskloak er opdelt efter det til oplandet hørende regnvandsudløb.

Vestforsyning driver og vedligeholder stikledninger fra hovedkloak ind til skel for de tilsluttede ejendomme, mens kloaksystemet inden for matriklen er privatejet.

I enkelte tilfælde er grænser for det kloakerede område ikke i overensstemmelse med Kommuneplanen 2017-2029. Det gælder primært i landområderne, hvor landbrugsejendomme kan have ret til afledning af husspildevand eller enkelt-liggende ejendomme, som er tilsluttet Vestforsynings kloak. Rekreative områder og offentlige områder med rekreativt præg er generelt ikke indeholdt i de kloakerede områder, men Spildevandsplanen ajourføres løbende i takt med, at Holstebro Kommune får kendskab til konkrete kloakerings- eller dræningsforhold.

Andet fælles spildevandsanlæg (Fællesprivat kloak)

På kortdelen for de kloakerede områder fremgår områder med andet fælles spildevandsanlæg (fællesprivat kloak) med en grå, skråternet signatur henover den farve, som angiver, om det pågældende opland er fælles-, separat- eller spildevandskloakeret. Fællesprivate kloakområder er i Spildevandsplanen de områder, hvor to eller flere matrikler eller to eller flere ejendomme på en matrikel er fælles om ledningsanlæg og spildevandsanlæg til varetagelse af og eventuel rensning af spildevand.

Planlagte ændringer af kloakken

Den eksisterende kloakering ændres dels ved omkloakering i form af separering eller udbygning inden for udlagte planområder i Kommuneplanen. Der er i planperioden planlagt udvidelser af det eksisterende kloakopland med ca. 858 ha som følge af byudvikling og dannelse af nye erhvervsområder. Der er desuden udlagt områder til perspektiv-udbygninger, som ikke forventes effektueret i denne planperiode. I alt er 585 ha udlagt som perspektivopland.

Inden for Holstebro Kommune skal det generelt tilstræbes at håndtere spildevand og regnvand i adskilte kloaksystemer. I eksisterende fælleskloakerede oplande, skal kloaksystemet derfor som udgangspunkt ændres til separatkloak. Det er dog en økonomisk og tidsmæssigt krævende proces, så derfor gennemføres ændringerne gradvist i mindre etaper.

De konkrete områder, hvor der er planer om ændringer af fælleskloak til separatkloak, fremgår af Spildevandsplanens kortdel. De planlagte separeringer rækker et stykke ud over denne Spildevandsplans planperiode, og tidsplanen er vejledende.

Inden for de områder, der separeres, skal de private grundejere adskille spildevand og regnvand i separate kloaksystemer på egen grund. I forbindelse med større ændringer eller tilbygninger på egen grund, adviseres grundejeren dog generelt til at adskille spildevand og regnvand på egen grund.

Bor du i byzone vil du kunne se hvilken type kloakering der findes ved din ejendom (fælleskloak, separatkloak eller spildevandskloak).

Åbn kort i et nyt vindue