Vinderup Renseanlæg

Luftfoto af Vinderup Renseanlæg

Anlægsdele

  • Ristebygværk (fjerner sten, papir, ristegods m.m.)
  • Sand- og fedtfang (fjerner sand og fedt).
  • Proceskanaler (renser spildevandet for organisk stof, kvælstof og fosfor).
  • Efterklaringstank (adskiller det rensede vand fra det biologiske slam).

Status for Vinderup Renseanlæg

Vinderup Renseanlæg er et mekanisk, biologisk, kemisk anlæg med kvælstof- og fosforfjernelse. (MBNDK). Anlægget er dimensioneret til 20.000 PE. Renseanlægget har en godkendt kapacitet på 15.000 PE. Anlægget har i perioden 2012 til 2019 haft en gennemsnitlig belastning på 8.259 PE. Renseanlægget modtager spildevand fra Vinderup, Rydhave, Sahl, Sevel, Frilandsmuseet, Handbjerg, Tværmose, Ryde, Bjergby, Djeld, Herrup, Mogenstrup, Ejsingholm og Ejsing, samt et mindre opland i Struer Kommune.

Spildevand til Vinderup Renseanlæg fordeler sig med ca. 75 % husspildevand og 25 % industrispildevand. Vinderup Renseanlæg er dimensioneret som et 2-trinsanlæg. På renseanlægget er der implementeret online-styring. Renseanlægget er fra 1972 og udvidet i 1979 og 1989-1990. El og SRO-delen er fra 1990 og opdateret i 2010/2011. Der er støbt nye sider i proceskanalerne i 1993. Efterklaringstanken har for nyligt fået renoveret afløbsrender. I 2005-2006 er den ene rotor skiftet og sparebassinets volumen er i 2011 udvidet fra 300 m³ til 1.000 m³.

I 2019 er regnvandsbassinet på renseanlæggets matrikel blevet oprenset og udløbsrøret fra regnvandsbassinet er omlagt med direkte udledning til Skærbæk Å.

Recipientpåvirkning

Udvikling i belastningen af og udledningen fra Vinderup Renseanlæg gennem de seneste 8 år er vist i nedenstående tabel. Tallene er hentet fra den årlige tilsynskontrol med renseanlægget.

Vand- og stofmængder i 2012-2019 baseret på tilsynsdata.

I tilknytning til renseanlægget er der et overløbsbygværk, som sikrer at renseanlægget ikke overbelastes hydraulisk. Overløbsbygværket er forbundet med et sparebassin på 1.000 m³, inden det aflaster til Skærbæk Å.

I afsnittet om overløbsbygværker og i bilag 9 findes flere oplysninger om bygværkerne, ligesom det heraf fremgår hvilke tiltag, der skal foretages i planperioden. Det rensede spildevand fra anlægget udledes via Skærbæk Å til Limfjorden. Anlæggets udlederkrav overholdes. Der kan til tider være problemer med forhøjet suspenderet stof i afløbet som følge af langvarig høj hydraulisk belastning.

Når vandet står højt i Limfjorden er der tilbagestuvning i Skærbæk Å, hvilket kan give problemer med afledning af renset spildevand fra renseanlægget og fører til, at renseanlægget oversvømmes. Der skal efter 2025 foretages en vurdering af muligheden for at omlægge udløbsledningen fra Skærbæk Å til direkte udløb i Limfjorden, så man ikke er afhængig af vandstand i Skærbæk Å.

Der er konstateret problemer med badevandet i Limfjorden, og Holstebro Kommune har i den forbindelse fået foretaget kildesporingsundersøgelser (Kildesporing af fækalforurening i Venø Bugt 2008-2012), der belyser, at renseanlægget og dets overløbsbygværk kan være hovedårsag til, at badevandsmålsætningen ikke kan opfyldes, og at badevandsstationerne ved Ejsingholm og Handbjerg periodevis ikke kan overholde kvalitetskravene. Der er desuden en formodning om, at udfordringerne også skyldes store mængder uvedkommende vand (regnvand og drænvand) i spildevandsledningerne i Ejsingholm og Handbjerg sommerhusområder. Der henvises til afsnit om badevand.

I henhold til Vandområdeplanen for Limfjorden overholder Skærbæk Å ikke sin målsætning. Der har været en del separatkloakering i Vinderup by, hvilket har medført, at overløbsbygværkerne ved hhv. Engvej og Ålykkevej er blevet nedlagt i perioden.

Belastningsændringer

Vinderup Renseanlæg forventes på sigt at blive belastet med følgende:

Status og plan for belastning på Vinderup Renseanlæg.

Som det fremgår, vil anlægget med den planlagte belastning, kunne holde sig inde for sin nuværende godkendte kapacitet.

Ændringer i udledte mængder

Vinderup Renseanlæg vil på sigt som følge af ændringer i oplandet i henhold til kommuneplanen få øget belastning. En separering af oplandet til Vinderup Renseanlæg betyder derimod en reduktion i belastningen. Alt i alt giver dette anledning til nedenstående fremtidige udledte mængder.

Status og plan for udledning fra Vinderup Renseanlæg.

Forudsætning er, at oplandet er separeret.  En endelig separering forventes gennemført senest 2027.

Anlægsændringer

Renseanlægget forventes at gennemgå løbende vedligehold i planperioden.

Faktaboks

Udledning fra Vinderup Renseanlæg. Gennemsnit i perioden 2012-2019: Vand: 1,03 mio. m3 pr. år Organisk stof målt som COD25.648 kg/år Total kvælstof: 2.633 kg/år Total fosfor: 193 kg/år