Campingpladser

I Holstebro Kommune er der ved Spildevandsplanens vedtagelse 3 aktive campingpladser uden for kloakopland: Bjerghuse Camping, Fjand Camping og Feriecenter, samt Trandum Camping.

luftfoto af Vedersø Klit Campingcenter

Bjerghuse Camping er en campingplads med 33 enheder, 33 pladser, hvilket svarer til ca. 100 personer. Campingpladsen ligger på adressen Bjerghuse 14, tæt ved Vesterhavet. Campingpladsens renseanlæg er et minibiologisk anlæg godkendt til 25 PE. Tilladelsen til etablering af det minibiologiske renseanlæg er givet af Holstebro Kommune i 2008, og anlægget er taget i brug i april 2009. Der er til fastlæggelse af dimensioneringen undersøgt det aktuelle vandforbrug over 5 år. Undersøgelsen viste, at belastningen fra campingpladsen var mindre end 25 PE (skønnet til ca. 20 PE).

Anlægget består af en 3-kammers bundfældningstank på 10 m³ med efterfølgende biologisk rensning. Der er lavet en serviceaftale mellem leverandør og anlægsejer / driftsansvarlig. Jf. serviceaftalen indsendes resultaterne af udløbsprøverne fra anlægget til Kommunen. Prøven har i 2018 overholdt de udlederkrav, der er fastsat i godkendelsen af det biologiske renseanlæg.

Renseanlægget udleder til en grøft med udløb i Hage Grøft, som løber til Nissum Fjord. Hage Grøft er ikke et målsat vandløb. Dermed skal grøften overholde basismålsætningen, hvilket vil sige, at den naturlige baggrundstilstand med tilfredsstillende dyre- og planteliv skal overholdes.

Der er ført tilsyn med renseanlægget i forbindelse med etableringen. Der er ligeledes ført tilsyn med grøften, som udleder til Hage Grøft, før og efter etableringen af det minibiologiske anlæg. Før etablering var grøften grå-sort med tydelig spildevandspåvirkning, mens grøftens tilstand et stykke tid efter den biologiske rensning var påbegyndt, blev vurderet som tilfredsstillende.

Plan

Den aktuelle belastning (målt som vandforbruget) er målt over en 5 årig periode. Det faktiske vandforbrug/belastningen er mindre end 25 PE, og derfor vurderes anlæggets kapacitet for værende tilstrækkelig.

Der er ingen bemærkninger i forbindelse med serviceordningen, idet grænseværdierne for anlægget i de årlige udløbsprøver er overholdt.

Fjand Camping og Feriecenter er en campingplads med 200 enheder, 200 pladser, svarende til ca. 600 personer. Campingpladsen er beliggende på adressen Klitvej 16 i Fjand tæt ved Vesterhavet. Renseanlægget er et nedsivningsanlæg godkendt til 324 personer. Tilladelse til nedsivning er meddelt af Ringkjøbing Amt i 1980. Der er til fastlæggelse af godkendt kapacitet benyttet Vejledning fra Miljøstyrelsen (nr. 2, 1999), bilag nr. 2, hvor beregningsgrundlaget for antal PE sættes i kategorien “plads”, hvor der skal benyttes en faktor ½. Belastningen fra campingpladsen sættes således til 300 PE.

Anlægget består af 3-4 trixtanke, men anlæggets nøjagtige udformning og funktion kendes ikke.

Plan

Pladsen er planlagt spildevandskloakeret i planperioden.

Trandum Camping er en campingplads på 53 enheder, 53 pladser, svarende til ca. 150 personer. Campingpladsen ligger på Falhedevej 1 ved Skive. Spildevandet ledes til privat renseanlæg. Den aktuelle belastning er på baggrund af årlige oppumpede vandmængder på ca 100 m³, sat til 10 PE.

Renseanlægget er et nedsivningsanlæg godkendt til 50 personer. Tilladelsen til etablering af nedsivningsanlægget er ikke tilgængelig i diverse databaser eller i de øvrige kommunearkiver, således kendes tilladelsestidspunkt og vilkår ikke.

Anlægget består af en 10 m³ trixtank. Den øvrige udformning og funktion af anlægget kendes ikke.

Plan

Anlægges kapacitet vurderes på baggrund af de oppumpede vandmængder som tilstrækkelig. Det aktuelle vandforbrug / belastningen skal fortsat følges.

Vinderup Camping og Gårdbutik er blevet solgt, og den nye ejer forventer ikke at drive campingpladsen videre.

Bondegårdscamping med maksimalt 3 enheder i tilknytning til beboelsesbygning på landbrugsejendom er ikke omfattet af campingreglementet.

Antallet af bondegårdscamping i Holstebro Kommune er beskedent og det vurderes, at spildevand fra det lave antal campingenheder kan behandles tilfredsstillende i landbrugsejendommens private spildevandsanlæg.