Tillæg

Vedtagne tillæg

Holstebro Kommunes byråd vedtog den 21. juni 2022 Tillæg 1 og 2 til Spildevandsplanen. Begge tillæg har i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens §8, stk. 2 været offentliggjort fra den 16. marts 2022 til den 17. maj 2022.

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2020-2030

Spildevandskloakering af området Mejrup Vest etape 2, kloakopland ME017, ME056, ME059, ME060 og ME061.

Nærværende tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen 2020-2030 for Holstebro Kommune er udarbejdet for at danne plangrundlag for Vestforsyning Spildevands A/S’s spildevandskloakering af et boligområde ved Mejrup kaldet Mejrup Vest etape 2. Håndteringen af overfladevand vil ske ved privat system med udledning til privat rørlagt vandløb via privat regnvandsbassin. For at kunne gennemføre Lokalplan 1211 er der behov for at ajourføre spildevandsplansgrundlaget.

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2020-2030

Spildevandskloakering af området Halgård Øst, kloakoplande HG030, HG031, HG032, HG033, HG034, HG035, HG036 og HG037.

Nærværende tillæg nr. 2 til Spildevandsplanen 2020-2030 for Holstebro Kommune er udarbejdet for at danne plangrundlag for Vestforsyning Spildevands A/S’ spildevandskloakering af nyt boligområde ved Halgård Øst samt eksisterende ejendomme med utidssvarende rensning af spildevand i umiddelbar nærhed af nyt boligområde. Håndteringen af overfladevand i Halgård Øst vil ske ved privat system med udledning til Halgård Bæk. For at kunne gennemføre Lokalplan 1203 og yderligere lokalplaner jf. kommuneplanafgrænsning er der behov for at ajourføre spildevandsplansgrundlaget.