Holstebro Renseanlæg

Luftfoto af Holstebro Renseanlæg

Anlægsdele

  • Forbehandling (fjerner sten, sand og ristegods).
  • Primær bundfældningstanke.
  • Procestanke (renser spildevandet for organisk stof, kvælstof og fosfor).
  • Efterklaringstanke (adskiller det rensede vand fra det biologiske slam).
  • Rådnetanke (gasproduktion og slamreduktion)
  • Slamafvanding (fjerner vand i slammet).
  • Lagune (renser regnvand og opspædet spildevand).

Status for Holstebro Renseanlæg

Holstebro Renseanlæg er et mekanisk, biologisk, kemisk anlæg med kvælstof- og fosforfjernelse (MBNDK). Anlægget er dimensioneret til 230.000 PE.  Anlægget har en godkendt kapacitet på 188.000 PE og er belastet med ca. 134.000 PE (gennemsnit over perioden 2012-2019).  Spildevand til Holstebro Renseanlæg fordeler sig med ca. 33 % husspildevand og 67 % industrispildevand.

Renseanlægget får spildevand fra Holstebro, Hogager, Skave, Borbjerg, Hvam, Råsted, Idom, Naur, Sir, Krunderup, Nørre Felding, Halgård, Mejrup, Mejdal og Tvis.  Anlægget er bygget i 1950 og løbende udbygget. Holstebro Renseanlæg er løbende vedligeholdt, således at det i dag fremstår i en meget god stand, alderen taget i betragtning. Der er senest etableret et nyt moderne forbehandlingsanlæg, som blev idriftsat i 2006.

Recipientpåvirkning

Udvikling i belastningen af og udledningen fra Holstebro Renseanlæg gennem de seneste 8 år er vist i tabel. Tallene er hentet fra den årlige tilsynskontrol med renseanlægget.

Vand og stofmængder i 2012-2019 baseret på tilsynsdata.

Under regn modtager renseanlægget under tiden større spildevandsmængder end det biologiske rensetrin kan klare. Efter forrensning i primærtankene pumpes den overskydende delstrøm udenom luftningstankene og op i en bundfældningstank efter forudgående tilsætning af fældningsmiddel.

Efter kemisk rensning i bundfældningstanken løber spildevandet til finpolering i lagunen, hvor der sker en vis omsætning af næringsstofferne forinden det udledes til Storå.  Lagunen har ingen udledningstilladelse, der forventes i løbet af planperioden at blive meddelt udledningstilladelse.

I afsnittet om overløbsbygværker og i bilag 9 findes flere oplysninger om de overløbsbygværker, der ligger i umiddelbar tilknytning til renseanlægget, ligesom det heraf fremgår hvilke tiltag, der skal foretages i planperioden, for at mindske aflastningerne fra disse. Det rensede spildevand fra anlægget udledes til Storå. Renseanlæggets udlederkrav overholdes med god margen. I bilag 7 findes anlæggets udlederskema.

Belastningsændringer

Holstebro Renseanlæg forventes på sigt at blive belastet med følgende:

Status og plan for belastning på Holstebro Renseanlæg

Som det fremgår, vil den fremtidige belastning af Holstebro kunne holdes indenfor anlæggets nuværende godkendte kapacitet på 188.000 PE.

Det bemærkes, at gennemsnitligt PE over perioden 2012-2019 er over det i fremtiden forventede PE belastningsniveau. Denne forskel opstår som følge af høj PE belastning i årene 2012-2015, og efterfølgende har PE belastningen været omkring 125.000 PE og i 2019 har PE belastningen svaret til ca. 107.000 PE. Faldet i PE efter 2015 kan korreleres til nedlukning af de sidste aktiviteter på Slagteriet Danish Crown i Holstebro.

Ændringer i udledte mængder

Holstebro Renseanlæg vil på sigt som følge af ændringer i oplandet i henhold til Kommuneplanen og ændring i spildevandsstrukturen få øget belastning. En separering af oplandet til Holstebro Renseanlæg betyder derimod en reduktion i belastningen. Alt i alt giver dette anledning til nedenstående fremtidige udledte mængder.

Status og plan udledning fra Holstebro Renseanlæg.

Forudsætning er, at oplandet er separeret. En endelig separering forventes gennemført senest 2040. Den sidste oplandsby til Holstebro Centralrenseanlæg forventes separeret i 2028. Forinden en endelig separering er gennemført, vil belastningen af anlægget stige som følge af tilslutninger fra bl.a. planoplande og virksomheder. Konsekvenserne af den forøgede stofmæssige og hydrauliske belastning af renseanlægget, og dermed også udledningen til Nissum Fjord, vil Kommunen belyse i takt med, at oplandene tilsluttes.

Anlægsændringer - Planlagte tiltag på renseanlægget

Inden for de næste 5 år forventes følgende investeringer:

  • Generelt vedligehold

Belastninger fra hhv. Vemb og Bur renseanlæg forventes ført til Holstebro Renseanlæg i slutningen af planperioden (2029-2030). I den forbindelse vil renseanlæggets udledningstilladelse blive revideret.

Faktaboks

Udledning fra Holstebro Renseanlæg. Gennemsnit i perioden 2012-2019: Vand: 5,3 mio. m³/år Organisk stof målt som COD169.818 kg/år Total kvælstof: 22.766 kg/år Total fosfor: 1.734 kg/år