Kloakseparering

Med Spildevandsplanen 2020-2030 for Holstebro Kommune er langt de fleste fælleskloakerede områder planlagt til fremtidige separatkloakerede områder. Der er herunder på Spildevandsplanens kortbilag endvidere angivet et tidsrum, hvor separeringen forventes at foregå. Du kan også se tidsplanen for de næste 5 år og læse mere om kloakseparering på Kommunens hjemmeside.

Vejskilt - her udføres ledningsarbejde

Her kan du finde plan for kloakseparering, hvis din ejendom befinder sig i fælleskloakeret område.

Åbn kort i et nyt vindue

Separering af fælleskloak vil ske ved, at forsyningen fører separatkloak frem til den enkelte ejendom, så der er to stikledninger. Herefter er grundejeren forpligtet til at separere på egen grund inden for et af Kommunen fastsat tidspunkt. Fristen for separering på egen grund er som udgangspunkt fastsat til senest 3 måneder efter, at der er ført separatkloak frem til grundgrænsen. Afgørelsen om separering kan ikke påklages.

Hvis grundejer har behov for at ændre på kloakforholdene på egen grund, inden området separatkloakeres, anbefales det at separere på egen grund, så grundejer er forberedt på de fremtidige krav.

Hvis det er besluttet, at en separering skal foregå med mulighed for udtræden for tag- og overfladevand, kan grundejeren vælge at separere overfladevandet fra ved nedsivning på egen grund i form af regnbede, nedsivning i græsplæne eller lignende. Der vil i disse tilfælde ikke blive ført regnvandsstik ind til den enkelte ejendom. Forinden et område udlægges til lokal nedsivning af overfladevand, skal det undersøges, om der er gunstige forhold for nedsivning i området. Der skal endvidere være enighed mellem Kommunen og grundejerne om, at grundejerne fremover selv skal stå for bortskaffelsen af overfladevandet og dermed delvist udtræde af kloakforsyningen. Se endvidere Udtræden af kloakforsyningen.

I Spildevandsplanen er den fælleskloakerede by Hvam udlagt med mulighed for udtræden for tag- og overfladevand, og ved den nært forestående separering af området omkring Mejdalvej, vil de pågældende oplande også blive udlagt ed mulighed for udtræden for tag- og overfladevand.

Et år før forventet start på separeringsprojekt, vil Vestforsyning orientere de berørte grundejere herom.

Vestforsyning vil i forbindelse med de enkelte separeringsprojekter orientere de berørte grundejere nærmere om, hvad grundejerne skal gøre og tidspunktet herfor. Som udgangspunkt vil Vestforsyning sammen med Holstebro Kommune afholde borgermøder, hvor de enkelte projekter præsenteres. Forinden da vil Vestforsyning sende en orienteringsskrivelse ud.

Separering på egen grund er en ændring, som kræver et påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 30. Derfor vil Holstebro Kommune umiddelbart efter forsyningens orienteringsskrivelse varsle påbud om separering og samtidig henstille grundejeren til at foretage separeringen på egen grund, mens forsyningen er i gang med at foretage ændringerne i vejen. Det vil bl.a. mindske gener ved opgravning på egen grund af flere omgange.

I varslingen gøres borgeren opmærksom på sin ret til at udtale sig og sin ret til aktindsigt.

Såfremt det ikke medfører problemer i forhold til eksempelvis overfladevandsafstrømning og grundvandsstand, kan separering ske ved hel eller delvis nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund, hvis det passer bedre med afløbsledningerne på grunden. Det bliver ikke betragtet som udtræden af kloak, og der ydes ikke økonomisk kompensation. Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand skal meddeles af Holstebro Kommune.

Grundreglen er, at når der separeres, skal alt separeres på egen grund. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor fuld separering ikke er teknisk hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig. Se ”Delvis separering”.

Forinden projektet går i gang, tager forsyningen kontakt til den enkelte grundejer for nærmere at aftale forløbet, herunder placeringen af skelbrønd.

I varslingsskrivelsen fra Kommunen gøres grundejerne opmærksom på, at de inden 3 måneder efter, der er ført separatkloak frem til grundgrænsen, skal have separeret på egen grund, og at der til Kommunen skal fremsendes en færdigmelding med tilhørende kortbilag fra autoriseret kloakmester.

Når forsyningens projekt er gennemført, udsender Kommunen påbud til de ejendomme, hvor der endnu ikke er modtaget færdigmelding om separering på egen grund. Kommunen vil til ejerne af disse ejendomme i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 30 påbyde, at der skal ske separering på egen grund. I påbuddet gives en frist på 3 måneder til at få gennemført separeringen.

Gennemføres separeringen ikke inden for de 3 måneder, er forholdet at betragte som ulovligt, og som følge heraf vil Holstebro Kommune indskærpe forholdet lovliggjort i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 69. Hvis ejendommen efter en ny tidsperiode stadig ikke er separeret, vil sagen blive vurderet med henblik på en politianmeldelse.

Ved et separeringsprojekt er det af afgørende betydning, at der også på de enkelte grunde foretages de nødvendige tiltag for at sikre, at de forudsatte miljø- og driftsmæssige gevinster ved separatkloakeringen nås. Den ny-etablerede spildevandsledning har ikke kapacitet til at modtage de ekstra regnvandsmængder som en ufuldstændig oplandsseparering vil medføre. Det kan betyde spildevandsoverløb, kælderopstuvninger m.v. Dertil kommer driftsudgifterne til forsyningsselskabet, der fortsat skal rense på regnvandet. Det er derfor kun i særlige tilfælde muligt at få fritagelse for separering.

Der kan dog forekomme tilfælde (eks. ved kælderskakte og lyskasser, der udgør ganske få m2, hvor fuld separering af en ejendom ikke er teknisk hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig i forhold til den miljømæssige gevinst, der opnås ved en fuldstændig separering. Der kan også forekomme tilfælde, eksempelvis ved ejendomme med fladt tag og indvendig afløbsinstallationer for regnvand, hvor en hel eller delvis separering er forbundet med så store omkostninger, at en tidsfristforlængelse bør overvejes.

Ansøgninger om hel eller delvis fritagelse for separering skal bilægges skriftlig dokumentation for, at separatkloakeringen kræver væsentlige, grundlæggende og uforholdsmæssigt bekostelige forandringer af husets grundlæggende konstruktion, f.eks. hvis hele eller dele af husets tag- og gulvkonstruktion skal udskiftes. Der skal fremsendes dokumentation i form af tegninger, beskrivelse og økonomi for billigst mulige separeringsløsning på egen grund. Dokumentationen skal udarbejdes af fagmand og det skal fremgå, at man også har foretaget vurdering af alternative tilgængelige metoder for omlægning af afløbsledninger til sikring af separering.

I hvert enkelt tilfælde indhentes Vestforsynings vurdering af konsekvenserne af den manglende separering i forhold til den hydrauliske belastning af spildevandsledningen, den økonomiske konsekvens for driften, risikoen for opstuvninger i ledningsnet samt overløb.

Kommunen udarbejder påbud med vilkår om hel eller delvis separering evt. med tidsfristforlængelse på baggrund af en konkret vurdering baseret på grundejers fremsendte dokumentation og i dialog med denne. Ved den konkrete vurdering lægges vægt på de bygge- og afløbstekniske muligheder, økonomien, forventeligt tidspunkt for renovering af ejendommen eller den/de relevante konstruktionsdele.

Der gives ikke påbud med vilkår om delvis separering uden tidsfrist. Alle ejendomme skal på sigt være fuldstændig separeret. Separering skal ske i forbindelse med ombygning eller renovering af de relevante konstruktioner og/eller bygningsdele, dog senest efter 15 år. Der kan dog henstå mindre arealer som f.eks. kælderskakte på få m2, hvor en uforholdsmæssig stor udgift til separering ikke har nogen reel miljø- eller afløbsmæssig værdi.