Sommerhusområder

I Holstebro Kommune er der flere sommerhusområder. De fleste er beliggende ved hav eller fjord, mens nogle stykker er placeret inde i landet. Nogle af områderne er kloakerede, mens andre typisk afleder spildevand ved nedsivning.

Mange af kommunens sommerhusområder er lavtliggende, ved kyststrækninger og lignende. Disse områder er særligt udsatte, når vandstanden, herunder også grundvandsstanden, forventes at stige de kommende år som følge af klimaændringer. Stigende vandstand i disse områder vil betyde en ringere mulighed for en effektiv og hygiejnisk nedsivning af spildevand fra ejendommene. Holstebro Kommune har i de senere år forsøgt at klarlægge behov og muligheder for at etablere bedre og miljømæssigt mere forsvarlige løsninger for spildevandsafledningen i disse områder. Ved vurderingen af løsningsmodel vil der blive lagt vægt på, at det skal være langsigtede, fremtidssikre løsninger.

Hvis et sommerhusområde bliver udpeget til kloakering, vil der blive anvendt et en-strenget kloakeringssystem, hvor kun det sanitære spildevand afledes via en spildevandsledning.

Regnvandet skal håndteres på egen grund, enten ved nedsivning eller ved udledning til dræn eller vandløb. I områder, hvor der er problemer med høj grundvandsstand og dårlige afledningsforhold for overfladevand, f.eks. på grund af fjernede eller rørlagte vandløb eller afvandingsgrøfter m.v., forventes problemerne at kunne løses ved privat foranstaltning, som eksempelvis af en grundejerforening eller et drænlaug. Ændring af disse forhold kræver medvirken af vandløbsmyndigheden. For at undgå, at der ledes uvedkommende vand, såsom overfladevand, regnvand og drænvand til spildevandsledningen, er det en forudsætning for spildevandskloakeringen, at der etableres andre løsninger for bortskaffelse af uvedkommende vand. Det kan eksempelvis være fælles dræningssystem, grøftesystem eller lignende. Dette vil være noget, som skal finansieres af grundejerne.

Plan for sommerhusområder

Her kan du finde information om dit sommerhus er omfattet Holstebro kommunes Spildevandsplan.

Åbn kort i et nyt vindue

Status

Sommerhusområdet indeholder i dag 481 grunde, hvoraf 16 er ubebyggede. Der er 14 huse, der anvendes som helårsboliger. Grundenes størrelse varierer fra 900 – 1500 m², de fleste grunde er ca. 1000 m². Sommerhusene størrelse er typisk på 120 m². Der afvandes i dag primært via nedsivning i området, enten ved traditionel nedsivning, gamle sivebrønde eller hævede sandmileanlæg. Området ligger ved Nissum Fjord, og nedsivningen fra Nørhede bidrager negativt til målopfyldelse i Fjorden.

Grundvandsstanden i området er så høj, at der pumpes for at holde grundvandet nede. Det vurderes derfor, at et stort antal af nedsivningsanlæggene har problemer med at overholde afstandskrav på 2,5 m til grundvandsspejl. Over halvdelen af husene har for små bundfældningstanke (volumen under 2000 L), og over 76% af anlæggene er over 20 år gamle. Det forventes derfor, at et stort antal anlæg ikke lever op til de i dag gældende normer for indretning af nedsivningsanlæg. 342 anlæg har et siveareal mindre end de 30 m², der anbefales i dag.

I området er der en boring, som bruges til vanding af spiselige afgrøder, hvorfor der er oprettet en 300 m hygiejnisk zone omkring denne boring. Der ligger 45 sommerhuse inden for denne zone, 3 med sivebrønde, 37 med nedgravede nedsivningsanlæg og 4 har sandmile.

Plan

Sommerhusområdet er planlagt spildevandskloakeret i perioden 2021-2023, mens regnvandet skal håndteres lokalt.

Status

Nr. Fjand sommerhusområde ligger ved Nissum Fjord og Vesterhavet. Sommerhusområdet indeholder i dag 447 sommerhusgrunde, hvoraf de 23 er ubebyggede. Der er 9 huse, der anvendes som helårsboliger. Grundenes størrelser varierer fra ca. 900 – 2500 m², størstedelen af grundene er omkring 1200 m². Der er i dag udbredt nedsivning i området, størstedelen er sivebrønde og nedgravede nedsivningsanlæg eller sandmiler. I alt 334 anlæg er over 20 år gamle, hvilket betyder, at over 70% af anlæggene overstiger den forventede levetid for nedsivningsanlæg.

Begrundet i den høje alder på mange af anlæggene, har over halvdelen af sommerhusene for små bundfældningstanke (volumen under 2000 L), og over 60% har et siveareal under 30 m². Grundvandsstanden i området er varierende mellem 0,5 – 4 m under terræn. Det vil således for mange anlægs vedkommende være svært at overholde afstandskrav på 2,5 m til grundvandsspejl, som er det anbefalede afstandskrav ved nedsivning.

Den sydlige del af sommerhusområdet ligger inden for 300 m hygiejnisk zone til offentligt vandværks drikkevandsboring. Der er 66 huse i denne zone, og deraf har ca. halvdelen gamle sivebrønde. Der er også traditionel nedsivning og sandmiler, mens en enkelt har etableret minirenseanlæg.

Plan

Sommerhusområdet er planlagt spildevandskloakeret i perioden 2028-2029, mens regnvandet skal håndteres lokalt.

Status

Sommerhusområdet Knudehus ligger ved Holstebro Golfclub i Råsted. Sommerhusområdet indeholder i dag 43 grunde, hvoraf de 37 er ubebyggede. Grundenes størrelser er ca. 4000 m² og sommerhusenes størrelser varierer fra 60 – 221 m². Sommerhusområdet har i flere omgange været planlagt spildevandskloakeret, men begrundet i den lave byggeaktivitet i området, er dette blevet udskudt, da det ikke ønskes at have et uudnyttet spildevandssystem. Ét hus er i dag spildevandskloakeret, de resterende huse i området afvander ved nedsivning eller samletank.

Plan

Sommerhusområdet planlægges fortsat spildevandskloakeret, mens regnvand skal håndteres lokalt. Spildevandskloakering af området er betinget af øget byggeaktivitet.

Status

Sommerhusområdet Bjerghuse ligger ved Vesterhavet. I området er der 184 grunde, hvoraf de 173 er med huse og afløb og de 11 enten er ubebyggede eller uden afløb. 10 af husene anvendes som helårsboliger. 35 huse ligger på lejet grund, som ejes af NST Vestjylland. I området ligger også Bjerghuse Camping, som ejes af BJERGHUSE CAMPING AMBA.

Grundenes størrelser varierer fra ca. 200 – 8500 m², de fleste i den nordlige del af området er ca. 600 m² og i den sydlige del er grundene typisk i størrelsesordenen ca. 2000 m². Sommerhusene varierer i størrelse fra ca. 60 – 250 m², de fleste er omkring 100 m². Sommerhusene afleder typisk spildevand gennem nedsivningsanlæg, enten i form af sivebrønde, nedgravede nedsivningsanlæg eller hævede sandmileanlæg. 10 ejendomme har samletank, og der er 4 ejendomme med direkte udledning til dræn eller vandløb. Ca. 70% af anlæggene er mere end 20 år gamle, og mange er derfor etableret før den seneste vejledning om indretning og drift af nedsivningsanlæg er kommet (MST vejledning nr. 2/1999), hvorfor det må forventes, at der blandt disse anlæg er et antal, som ikke lever op til nugældende normer for indretning af nedsivningsanlæg. Mange af nedsivningsanlæggene har sivearealer under 30 m², som ellers foreskrives til et almindeligt hus i dag.  Lige under halvdelen af husene har bundfældningstanke, der er mindre end de foreskrevne 2000 L.

Området er præget af høj grundvandsstand, det står typisk mellem 0 – 1 m under terræn, hvorfor det med nedgravede anlæg er vanskeligt at overholde minimumsafstandskravet på 1 m til grundvandsspejl. Inden for klitfredningszonen ligger 60 sommerhuse, hvoraf de fleste afleder med nedsivning. Der er siden 2007 kun givet tilladelse til etablering af samletanke i klitfredningszonen og denne praksis fortsætter i planperioden 2020-2030. 16 sommerhusgrunde ligger i NATURA 2000 område og 5 sommerhuse med nedsivning ligger inden for 300 m hygiejne zonen til Fjand vandværk.

Plan

I klitfredningszonen gives kun tilladelse til etablering af samletanke. Der skal i planperioden vurderes og tages stilling til den fremtidige spildevandshåndtering i området.

Status

Sdr. Fjand sommerhusområde ligger ved Nissum Fjord og Vesterhavet. I området er der 64 sommerhuse, og der er 12 ubebyggede grunde, i alt 76 grunde. Af de 64 huse bruges de 9 som helårsboliger. Grundenes størrelser varierer fra 2000 – 13000 m², hvoraf de fleste er på ca. 5000 m². Sommerhusene varierer i størrelse fra ca. 100 – 250 m², de fleste er omkring 150 m². Sommerhusene afleder spildevand via nedsivningsanlæg, enten i form af sivebrønde, nedgravede nedsivningsanlæg eller hævede sandmileanlæg. Ca. 60% af anlæggene er mere end 20 år gamle, og ca. 64% er etableret før den nyeste vejledning om indretning og drift af nedsivningsanlæg er udkommet. Der må derfor blandt disse anlæg kunne forventes et antal, som ikke lever op til nugældende standarder inden for indretning af nedsivningsanlæg. Ca. 30% af anlæggene har et siveareal under 30 m², hvilket i dag er minimumskravet til nedsivningsanlæg. 37% af sommerhusene har bundfældningstanke med volumen under 2000 L.

Tre pejlinger i området har vist grundvandsstand på 0,1 – 1 m under terræn, hvorfor det må forventes, at der i området er problemer med at overholde anbefalet afstand på 2,5 m til grundvandsspejl. Til gengæld er der etableret 47 hævede sandmileanlæg, som overholder minimumsafstandskravet på 1 m til grundvandsspejl.

5 boringer/brønde i området skal forventeligt undersøges i planperioden i forhold til eksistens og anvendelse.

Ved Klitvejen ligger Fjand vandværk, og 4 sommerhusgrunde i området ligger inden for 300 m hygiejnezone til vandværket. Et af disse sommerhuse har sivebrønd mens de tre andre har hævede sandmileanlæg.

I den sydlige del af området løber det offentlige vandløb Gammelgrøft, alle anlæg overholder afstandskravet på 25 m fra vandløb.

Plan

I planperioden forventes undersøgelse af 5 boringer for eksistens og anvendelse. Der skal i planperioden vurderes og tages stilling til den fremtidige spildevandshåndtering i området.

Status

Fjand Strand er et feriecenter bestående af 52 fritliggende feriehuse. Området er endnu ikke er fuldt udbygget. Området ligger ud mod Klitvej og omkranses af sommerhusområdet Sdr. Fjand.

Sommerhusområdet er i dag privat spildevandskloakeret. Regnvand håndteres lokalt.

Status

Sommerhusområdet Vester Husby ligger ved Vesterhavet. Det indeholder i dag 740 grunde, hvoraf de ca. 54 er ubebyggede.

Sommerhusområdet er i dag spildevandskloakeret, på nær nogle som endnu har dispensation for tilslutning. Regnvand håndteres lokalt.

Status

Husby Strandenge er et forholdsvis nyt sommerhusområde, som Staten gav mulighed for inden for kystnærhedszonen ved et Landsplandirektiv i 2005. Området ligger øst for Vester Husby sommerhusområde. Det indeholder i dag 100 grunde, hvoraf de 36 er ubebyggede.

Sommerhusområdet er i dag spildevandskloakeret, på nær 2 sommerhus som har etableret nedsivningsanlæg inden kloakering, og som endnu har dispensation for tilslutning. Regnvand håndteres lokalt.

Status

Sommerhusområdet Ejsingholm ligger ved Venø Bugt i Limfjorden. Sommerhusområdet indeholder i dag ca. 300 grunde, hvoraf de 25 er ubebyggede.

Sommerhusområdet er i dag spildevandskloakeret, mens regnvand håndteres lokalt.

Status

Handbjerg sommerhusområde ligger ud for Venø Bugt i Limfjorden. I området er der ca. 200 grunde, hvoraf de 18 er ubebyggede.

Sommerhusområdet er i dag spildevandskloakeret, mens regnvand håndteres lokalt.

Status

Sommerhusområdet Golfsvinget ligger sammen med Knudehus ved Holstebro Golfclub i Råsted. Sommerhusområdet indeholder i dag 48 grunde, hvoraf de 47 er ubebyggede.

Sommerhusområdet er spildevandskloakeret, mens regnvand håndteres lokalt.