Indsatsområder

Første generations vandplaner er blevet erstattet af vandområdeplaner for 2015-2021. Nogle vandområder er registreret med målopfyldelse, mens andre fortsat ikke opfylder målsætningen blandt andet som følge af spildevandspåvirkninger. Der vil i relation til disse skulle ske en indsats, som beskrevet her og i Bilag 6.

Den nye vandområdeplan for Jylland og Fyn indeholder ikke de tidligere retningslinjer og vejledninger for administration og sagsbehandling på spildevandsområdet til sikring af målopfyldelse i recipienter og miljøbeskyttelse generelt. Holstebro Kommune vil derfor, indtil nye statslige retningslinjer foreligger, tage udgangspunkt i de tidligere retningslinjer og vejledninger.

Kommunerne har en vis frihed ved valg af løsninger for så vidt angår spildevandsindsatsen. Kommunen skal dog kunne dokumentere, at eventuelle alternative virkemidler har samme miljøeffektivitet som de virkemidler, de skal erstatte.

Indsatsen på spildevandsområdet i Holstebro Kommune omfatter følgende:

Indsatsområder i spildevandsplanen

Forbedret spildevandsrensning i det åbne land fra spredt bebyggelse

I Holstebro Kommune skal der samlet ske en indsats over for 275 ejendomme i anden vandplanperiode. Heraf er 18 ejendomme udlagt til spildevandskloakering.

Indsatsen er opfyldt for 79 ejendomme. Indsatsen for de resterende 196 ejendomme forventes opfyldt inden udgangen af 2021.

Holstebro Kommune har indhentet information omkring afledningsforhold på 56 ejendomme, som er beliggende i renseklasseoplande, der ikke udleder spildevand til recipienter, men udleder direkte på overfladen. Holstebro Kommune forventer efter 2025 at gennemføre en indsats over for de uhygiejniske forhold, dette måtte skabe.

Holstebro Kommune har i sidste planperiode forsøgt at kortlægge afløbsforhold på ejendomme uden for renseklasseopland; ved denne undersøgelse viser der sig ca. 600 ejendomme, hvor afløbskoden ikke er entydig, hvorfor det kan blive nødvendigt med tilsyn. Dette ønsker Holstebro Kommune at gøre en indsats for, så der kan skabes det bedst mulige billede af renseforanstaltningerne på ejendommene i det åbne land.

Regnbetingede udløb

Vestforsyning har i forbindelse med indsats i sidste Spildevandsplan fået udarbejdet en handleplan for optimering af eksisterende regnvandsbassiner, neddrosling af separate regnbetingede udledninger og, hvor det er muligt, at etablere regnvandsbassiner i oplandene til hhv. Frøjk Bæk og Lægård Bæk. Disse to vandløb er hydraulisk overbelastede. Der vil fortsat i denne planperiode være fokus på renovering og optimering af regnvandsbassiner i oplandene til Frøjk Bæk og Lægård Bæk jf. de udarbejdede handleplaner.

Holstebro Kommune ønsker også at prioritere indsatsen i oplandet til Felding Bæk, et målsat vandløb, som ved Spildevandsplanens vedtagelse ikke opfylder målsætningen, herunder skal der specifikt ske optimering af de eksisterende forhold i Stensgård Bæk. Denne indsats prioriteres, således forhold omkring regnvandsafledning i Stensgård Bæk i fremtiden ikke vil påvirke muligheden for målopfyldelse i Felding Bæk.

Prioriteringen af øvrige indsatser over for regnbetingede udløb i vandløb vil ske løbende i planperioden, dette gælder indsatser for Gjæven, Råstgård Bæk, Skærbæk Å, Bjert Bæk, Sahl Bæk, og Storå. Alle vandløbenes miljømål er jf. MiljøGIS ikke opfyldt på hele strækningen. Det skal dog understreges, at de regnbetingede udledninger ikke er angivet som årsagen til manglende målopfyldelse, men det er Holstebro Kommunes vurdering, at en indsats over for de regnbetingede udledninger i de nævnte recipienter kan bidrage til fremtidig målopfyldelse. Se bilag 8 for en mere specifik beskrivelse af mulige indsatser. Disse vil løbende blive vurderet med henblik på udførsel af de beskrevne indsatser.

Holstebro Kommune ønsker i denne planperiode at iværksætte tiltag til begrænsning af udledning af miljøfremmede stoffer. Dette konkretiseres ved at udpege de regnbetingede udledninger, der potentielt udgør den største kilde i forhold til forurening med miljøfremmede stoffer. Herefter målrettes etablering af regnvandsbassiner disse udløb i det omfang, det stemmer overens med den øvrige prioritering af indsatsen over for recipienterne.

Renseanlæg og overløbsbygværker

Holstebro Kommune vil i denne og i næste planperiode i forhold til renseanlæggene få foretaget analyse af, om der er problemer med miljøfremmede stoffer i udledningen fra renseanlæggene. Dette vil være en screening i afløbet på anlæg og dernæst evt. en oplandsanalyse med henblik på kildesporing.

Holstebro Kommune vil revidere renseanlæggenes udledningstilladelser, hvis det viser sig, at der er problemer med overholdelse af et eller flere af miljøkvalitetskravene.

Holstebro Kommune vil i samarbejde med Vestforsyning tilvejebringe oplysninger om stoffer og kilder i oplandet til renseanlæggene, og Kommunen vil i nødvendigt omfang revidere virksomheders tilslutningstilladelser i forhold til begrænsning af tilledning af specifikke stoffer.

Basisanalysen udført i 2016 i forbindelse med den nye vandområdeplan 2021-2027, som blev offentliggjort i december 2019, har vist, at der nedstrøms Holstebro Renseanlæg ikke er målopfyldelse i recipienten Storå. Mulige årsager hertil, udtag af supplerende analyser, samt tiltag til forbedring af miljøstilstanden skal udføres i planperioden.

Holstebro Kommune vil i samarbejde med Vestforsyning i denne planperiode i forhold til udvalgte overløbsbygværker etablere målere til registrering af antal af aflastninger og mængder. Herved skabes et billede af den aktuelle belastning af vandløbene, der aflastes til.

Serviceniveauberegninger - Klimaberegninger

Kommuneplanen foreskriver i retningslinerne for Klimatilpasning at kommunen indarbejder forudsætninger for klimatilpasning i sektorplanlægningen, herunder spildevandsplanen, og i lokalplaner, hvor dette er relevant. Særligt gælder:

  1. For regnvand i byer gælder et klimakriterie, som beskriver den acceptable opstuvning af vand på terræn ved en given gentagelsesperiode for regnen. Klimakriteriet er formuleret ved, at der ikke må være mere end 10 cm vand på terræn ved en regnhændelse med en gentagelsesperiode på 50 år. Referenceåret er fremskrevet til år 2050.
  2. Der udlægges ikke nye arealer til byudvikling eller etableres sårbare anlæg i områder, der er oversvømmelsestruede, med mindre anlæggene sikres for det. Der skal tages behørigt hensyn til bebyggelseskoter i forhold til oversvømmelseskoter.
  3. I planlægning af nye byudviklingsområder skal der redegøres for klimasikring af området. Regnvandet skal, hvor det er relevant, indgå i grønne løsninger og hvor det er muligt være med til at øge den naturmæssige og rekreative værdi.
  4. Der kan i forbindelse med ekstreme regnhændelser disponeres med lokal håndtering af regnvand på udvalgte veje, grønne arealer og arealer, der i det daglige tjener andre formål.

I samarbejde med Vestforsyning blev der i forbindelse med 1. generation af klimatilpasningsplanen igangsat et initiativ med successivt at vurdere behovet for klimasikring af kloaksystemet med henblik på en prioritering af den fremtidige fornyelse af kloaksystemet. Initiativet blev udført i Skave og Ulfborg, men da udførelse og opfølgningen var meget ressourcekrævende er initiativet med en fælles systematisk gennemgang ikke blevet videreført. Retningslinjerne 1 til 4 er således dækkende og retningsgivende for den aktuelle indsats.

Badevand

I Venø Bugt har Holstebro Kommune to badevandsstationer ved Handbjerg og Ejsingholm, hvor der i nedbørssituationer er problemer med badevandskvaliteten pga. fækal forurening. Holstebro Kommune har stor fokus på forbedring af badevandskvaliteten i Venø Bugt.

Information af offentligheden om risiko for forurening af badestrande sker hvert år inden badesæsonens opstart ved at opsætte skilte på strandene ved Handbjerg og Ejsingholm. Skiltene oplyser, at badning ved stranden frarådes i 3 dage efter kraftigt regnvejr.

Der har i 2008 – 2012 været foretaget undersøgelser, hvor konklusionen har været, at årsagen til forureningen er nedbørsbetinget, og de væsentligste kilder var overløbsbygværket ved Engvej i Vinderup kloakopland samt udløb/overløb fra Vinderup Renseanlæg. Overløbsbygværket Engvej er nedlagt i 2018 og sparebassinet ved Vinderup Renseanlæg er udvidet fra 300 m³ til 1.000 m³.

Vestforsyning har i 2012-2013 renoveret spildevandskloakker, brønde og pumpestationer ved Ejsingholm og Handbjerg sommerhusområder, og der har været tilsyn på ejendomme i disse områder for at fjerne ulovlige tilkoblinger af tag- og overfladevand til spildevandsledningen.

Der ses dog i 2019 stadig forurening af fækal karakter, hvorfor der stadig er perioder, hvor badevandskvaliteten ikke er overholdt ved de to strande.  Holstebro Kommune ønsker at fortsætte indsatsen med opsporing af ulovlige tilkoblinger af regnvand/drænvand til spildevandsledningen. Der forventes en indsats med at sikre tæthed af skelbrønde, hvor uvedkommende vand kan trænge ind i spildevandssystemet, ligesom der foretages en indsats for at forbedre drænforholdene, eventuelt med etablering af nyt drænsystem eller grøftesystem. Vestforsyning vil supplere med TV inspektioner af spildevandssystemerne i de to sommerhusområder for at klarlægge mulige ulovlige tilkoblinger af regnvand eller drænvand til spildevandssystemerne.