Bur Renseanlæg

Luftfoto af Bur Renseanlæg

Anlægsdele

  • Ristebygværk (fjerner sten, papir, ristegods m.m.).
  • Sandfang (fjerner sand).
  • Proceskanal (renser spildevandet for organisk stof, kvælstof og fosfor samt adskiller det rensede vand fra det biologiske slam).

Status for Bur Renseanlæg

Bur Renseanlæg er et mekanisk, biologisk, kemisk anlæg med kvælstoffjernelse (MBN). Anlægget har en godkendt kapacitet på 445 PE, og har en gennemsnitlig belastning på 269 PE (gennemsnit i perioden 2012-2019).

Spildevand til Bur Renseanlæg fordeler sig med ca. 90 % husspildevand og 10 % industrispildevand. Der modtages spildevand fra Bur. Renseanlægget er opført i 1985. Bur Renseanlæg blev renoveret i 2011, hvilket vurderes at have forlænget restlevetiden med ca. 10 år.

Recipientpåvirkning

Udvikling i belastningen af og udledningen fra Bur Renseanlæg gennem de seneste 8 år fremgår af nedenstående tabel. Tallene er hentet fra den årlige tilsynskontrol med renseanlægget.

Udledte vand- og stofmængder i 2012-2019 baseret på tilsynsdata.

I tilknytning til renseanlægget er etableret et overløbsbygværk med et sparevolumen på ca. 800 m3. Overløbsbygværket aflaster til Storå.

I afsnittet om overløbsbygværker og i bilag 9 findes flere oplysninger om bygværkerne ligesom det heraf fremgår hvilke tiltag, der evt. skal foretages i planperioden. Det rensede spildevand fra renseanlægget udledes til Storå. Renseanlæggets udlederkrav overholdes.

Belastningsændringer

Belastningen af Bur Renseanlæg forventes på sigt at blive som følger:

Status og plan for belastning på Bur Renseanlæg.

Da renseanlægget forventes nedlagt i planperioden, er plantallene 0.

Ændringer i udledte mængder

Bur Renseanlæg vil på sigt som følge af ændringer i oplandet i henhold til kommuneplanen få øget belastning frem mod 2029, hvor renseanlægget forventes nedlagt. En separering af oplandet til Bur Renseanlæg betyder derimod en reduktion i belastningen. Alt i alt giver dette anledning til nedenstående fremtidige udledte mængder.

Status og plan for udledning fra Bur Renseanlæg.

Forudsætning for beregningerne er at oplandet er separeret. En endelig separering forventes gennemført senest 2028. Bur Renseanlæg forventes nedlagt i slutningen af planperioden (2029-2030), og belastningerne herfra vil blive ført til Holstebro Centralrenseanlæg.

Anlægsændringer

Bur Renseanlæg blev renoveret i 2011, så levetiden blev forlænget med ca. 10 år.

Bur Renseanlæg forventes nedlagt i slutningen af planperioden og belastningerne herfra skal føres til Holstebro Renseanlæg.

Faktaboks

Udledning fra Bur Renseanlæg. Gennemsnit i perioden 2012-2019: Vand: 49.432 m³ pr. år Organisk stof målt som COD1.100 kg/år Total kvælstof: 192 kg/år Total fosfor: 15 kg/år