Renseanlæg

Holstebro

Holstebro

Vinderup

Vinderup

Thorsminde

Thorsminde

Ulfborg

Ulfborg

Vemb

Vemb

Bur

Bur

Denne sektion indeholder en gennemgang af Vestforsynings renseanlæg med anlægsopbygning, belastning, kapacitet m.v. For hvert anlæg er givet stofbelastningen, for så vidt angår udledninger og evt. overløb. Samtidig er kendte fremtidige anlægsprojekter beskrevet.

Holstebro Kommune er tilladelsesmyndighed i forhold til udledningerne fra Vestforsynings renseanlæg, mens Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed med hensyn til recipienttilstanden omkring udledningen, samt med overholdelsen af tilladelsens vilkår.

Spildevandsrensningen i Holstebro Kommune er baseret på en decentral struktur bestående af 6 renseanlæg. Anlæggene ejes af Vestforsyning, der ligeledes forestår drift og administration af anlæggene.

Oversigt over forsyningens renseanlæg

Faktaboks

Et renseanlægs kapacitet og belastning beskrives ud fra betegnelsen PE (Personækvivalent).   Den godkendte kapacitet er udtryk for det antal PE, som er udlagt i Spildevandsplanen til maksimalt at måtte tilføres det pågældende renseanlæg. Den godkendte kapacitet er således en ren administrativ størrelse. Til kontrol af overholdelse af den godkendte kapacitet anvendes tørvejrsvandmængden i indløb samt PE belastning beregnet ud fra BI5 i indløb.

1 PE angiver den mængde af stof og vand, som 1 person bidrager med i spildevand på et døgn. 1 PE bidrager med følgende belastning: 110 l/d, 50 m³/år, 21,9 kg BI5/år, 43,8 kg COD/år, 4,4 kg kvælstof/år, 1 kg fosfor/år.