Thorsminde Renseanlæg

Luftfoto af Thorsminde Renseanlæg

Anlægsdele

  • Ristebygværk (fjerner sten, papir, ristegods m.m.)
  • Sand- og fedtfang (fjerner sand og fedt).
  • Proceskanal (renser spildevandet for organisk stof, kvælstof og fosfor samt adskiller det rensede vand fra det biologiske slam).

Status for Thorsminde Renseanlæg

Thorsminde Renseanlæg er et mekanisk, biologisk, kemisk anlæg med kvælstoffjernelse (MBNK). Anlægget er dimensioneret til og har en godkendt kapacitet på 2.500 PE, og har på nuværende tidspunkt en gennemsnitlig belastning på ca. 700 PE. Renseanlægget modtager spildevand fra Thorsminde. Spildevand til Thorsminde Renseanlæg fordeler sig med ca. 75 % husspildevand og 25 % industrispildevand.

Anlægget er opført i 1997. Der er efterfølgende etableret onlinestyring. Der forventes yderligere fjernovervågning og fjernbetjening, således at anlægget kan styres fra Holstebro Renseanlæg. Den hydrauliske belastning er til tider høj, idet der er stor indsivning og mange fejlkoblinger. Da der ikke eksisterer overløbsbygværker i oplandet til Thorsminde Renseanlæg, pumpes alt spildevand og indsivende drænvand samt ulovligt tilkoblet overfladevand derfor til Thorsminde Renseanlæg, hvor det i dag behandles.

Recipientpåvirkning

Udvikling i belastningen af og udledningen fra Thorsminde Renseanlæg gennem de sidste 8 år fremgår af nedenstående tabel. Tallene er hentet fra den årlige tilsynskontrol med renseanlægget.

Vand og stofmængder i 2012-2019 baseret på tilsynsdata.

Det blev i sidste planperiode konstateret, at der i store perioder tilløber renseanlægget uvedkommende vand, som belaster renseanlægget hydraulisk. Siden sidste planperiode er ca. en tredjedel af byen blevet separeret, hvilket har hjulpet noget, men fuld effekt kan først ses, når separeringen er tilendebragt. Det rensede spildevand fra renseanlægget udledes direkte til Nissum Fjord. Renseanlæggets udlederkrav overholdes.

Belastningsændringer

Thorsminde Renseanlæg forventes på sigt at blive belastet med følgende:

Status og plan for belastning på Thorsminde Renseanlæg.

Som det fremgår, vil den fremtidige belastning af Thorsminde Renseanlæg kunne holdes indenfor anlæggets nuværende godkendte kapacitet på 2.500 PE.

Ændringer i udledte mængder

Thorsminde Renseanlæg vil på sigt som følge af ændringer i oplandet jf. kommuneplanen blive ændret i belastning jf. ovenfor. Derudover vil oplandet til Thorsminde blive separeret, hvilket vil give anledning til nedenstående fremtidige udledte mængder. Der er i dag en meget stor indsivning/tilledning af overfladevand, hvilket resulterer i en stor belastning af renseanlægget.

Status og plan udledning fra Thorsminde Renseanlæg.

Anlægsændringer

I forbindelse med den løbende renovering og optimering har Vestforsyning fundet det mere hensigtsmæssigt at separere Thorsminde, således at der skabes bedre muligheder for at afvande samtlige ejendomme og for at koble overfladevand af spildevandssystemet.   Separering af Thorsminde forventes at ske i perioden 2026-2036.

FAKTA Udledning fra Thorsminde Renseanlæg. Gennemsnit i perioden 2012-2019: Vand: 0,080 mio. m3 pr. år Organisk stof målt som COD2.277 kg/år Total kvælstof: 262 kg/år Total fosfor: 31 kg/år