Bilag 4

Udløbsskema – Status

I bilag 4 beskrives de eksisterende forhold med hensyn til regnbetingede udløb, udløb fra overløbsbygværker og renseanlæg, renseforanstaltninger, bassinvoluminer, spildevands- og stofmængder, der beregningsmæssigt afledes til de enkelte recipienter. Skemaet dækker status 2020.