Retningslinjer for nedsivning af overfladevand

Regnvand (tagvand og andet overfladevand uden specielt forurenende stoffer) bør, hvor det er muligt, nedsives for at bidrage til grundvandsdannelsen, f.eks. via en LAR-løsning eller opsamles til vandingsformål eller lignende.

I indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet kan der komme krav til begrænsning af spildevandsnedsivning, og der kan ligeledes forekomme krav om tiltag vedrørende generelle spildevandsforhold.

I områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsopland til vandværker samt indvindingsanlæg med drikkevandskvalitet, skal bund af fordelerlag på nedsivningsanlæg være mindst 2,5 m over højeste grundvandsspejl.

Vejvand og andet vand, der potentielt kan indeholde olie kan være en stor forureningstrussel mod grundvandet. Hvis vejvand skal nedsives, skal det ske fra terræn, hvor der er ilt tilgængeligt, således at olieprodukter kan omsættes eller nedbrydes, inden det når grundvandet.

Inden for særligt prioriterede grundvandsbeskyttende områder skal regnvandsbassiner udføres med tæt bund.

Inden for 25 m omkring indvindingsboringer til almene vandværker må der ikke etableres kontrolleret nedsivning af overfladevand.

Inden for matrikler, der er V1 eller V2 kortlagte må der som udgangspunkt ikke ske nedsivning af overfladevand.

Inden for nitratfølsomt indvindingsopland (NFI) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal alle parkeringsarealer og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, være befæstet med tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Ved kontrolleret afledning forstås, at der med en tilladelse stilles konkrete vilkår til, hvorledes overfladevandet håndteres og afledes.

Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre.

Udførsel af nedsivningstest ved etablering af faskine
Dreng cykler igennem en vandpyt

Regler for nedsivning af overfladevand fremgår af nedenstående tabel.

Regler for nedsivning af tag – og overfladevand med typer af nedsivning, der kan ske i bestemte områder. Tilladelser vil dog blive givet efter en konkret vurdering.

1 – Underjordisk; f.eks. faskiner
2 – Nedsivning fra overflade; f.eks. regnbede, græsarealer, lavninger, sivesø, permeable belægninger
3 – Transportveje; f.eks. grøfter og render, der er beklædt med vegetation, så der sker en filtrering

Holstebro Kommune har ud fra forsigtighedsprincippet besluttet, at der som udgangspunkt ikke kan nedsives i faskine, men kun fra terræn indenfor 300 meter zonen til almene vandforsyningsboringer.

Ved ansøgning om ændringer eller udbedringer af eksisterende faskiner indenfor 300 meter zonen vil der ske en konkret vurdering i forhold til, om anlægget kan bibeholdes.

Vand fra veje og parkeringsarealer bør nedsives via grønne arealer som grøfter og plæner, da det potentielt kan indeholde olie, tjærestoffer, PAH m.v. På grønne arealer f.eks. græs vil det øverste humuslag tjene som et effektivt filter, hvori hovedparten af forureningskomponenter i det afstrømmende overfladevand, som findes på suspenderet form, bliver fanget. Ligeledes vil der kunne ske nedbrydning af forureningskomponenter i det iltede muldlag. Hvor der er behov for yderligere rensning kan filtermuld, geotekstil eller lignende benyttes for at tilbageholde forurenende stoffer. Ved nedsivning af vejvand bør der være opmærksomhed på udvaskning af vejsalt.