Skærum Mølle

Folkeuniversitetet Skærum Mølle ligger i Vemb. Folkeuniversitetet udbyder kurser, udstillinger, rundvisninger og overnatning.

Husspildevandet fra Folkeuniversitetet ledes til privat renseanlæg. Det maksimale antal brugere er sat til 100 personer. Der skal til fastlæggelse af godkendt kapacitet benyttes Vejledning fra Miljøstyrelsen (nr. 2, 1999), bilag nr. 2, hvor beregningsgrundlaget for antal PE sættes til “skoler/elevplads”, hvor der skal benyttes en faktor 1/3. Belastningen fra undervisningsstedet sættes således til ca. 35 PE.

Stenmuseum og observatorium ved Folkeuniversitetcentret Skærum Mølle

Renseanlægget er et rodzoneanlæg med godkendt kapacitet på 100 PE. Tilladelsen til etablering af rodzoneanlægget er meddelt af Ringkjøbing Amt i 1990.

Anlægget består af en trixtank på 30 m³ efterfulgt af et traditionelt rodzoneanlæg. Rodzoneanlægget udleder til Lilleåen, som er B2-målsat. Råsted Lilleå er på strækningen “udløb i Storå til Nymølle Dambrug” et fint vandløb, hvor vandløbskvaliteten nedstrøms dambrugene generelt er bestemt til høj økologisk kvalitet (DVFI 7) efter dambrugene blev ombygget til modeldambrug. Vandløbets målsætning er dermed opfyldt, bedømt på smådyrsfaunaen.

Plan

Den maksimale belastning på anlægget er sat til ca. 35 PE. Den godkendte kapacitet er på 100 PE, og derfor vurderes anlæggets kapacitet at være tilstrækkelig.