Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2020-2030

Spildevandskloakering af området Mejrup Vest etape 2, kloakopland ME017, ME056, ME059, ME060 og ME061

Indledning

Nærværende tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen 2020-2030 for Holstebro Kommune er udarbejdet for at danne plangrundlag for Vestforsyning Spildevands A/S’s spildevandskloakering af et boligområde ved Mejrup kaldet Mejrup Vest etape 2. Håndteringen af overfladevand vil ske ved privat system med udledning til privat rørlagt vandløb via privat regnvandsbassin. For at kunne gennemføre Lokalplan 1211 er der behov for at ajourføre spildevandsplansgrundlaget.

I forbindelse med etablering af et nyt boligområde, skal der ske ledningsanlæg og etablering af nyt regnvandsbassin. Der planlægges at etablere omkring 73 boligenheder fordelt på åben/lav og tæt/lav. Et muligt forslag til udformning af boligernes placering fremgår af Lokalplan 1211 og Bilag 2. I forbindelse med byggemodningen for Mejrup Vest etape 1 blev der etableret et privat rørlagt vandløb med udløb til Agerbæk. I forbindelse med vandløbssagen blev der planlagt for udbygningen af Mejrup Vest etape 2, hvorfor overfladevand fra befæstede arealer i lokalplanområdet vil blive ledt til privat rørlagt vandløb via regnvandsbassin på privat foranledning. De berørte matrikler vil fremgå af dette tillæg.

Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030 skal offentliggøres og efterfølgende i høring i 8 uger.

Der var i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Det er ikke muligt at klage over tillægget, men det var muligt at klage over miljøvurderingen. Der blev ikke klaget over miljøvurderingen.

Kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune vedtog herefter tillægget uden ændringer i forhold til forslaget da der ingen ændringer kom i offentlighedsfasen.

Kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune erklærer samtidig, at man med henblik på at gennemføre nærværende plan er indstillet på at foretage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse, hvis det bliver nødvendigt for at forsyningen kan gennemføre sit projekt.

Der henvises til Spildevandsplan 2020-2030 for øvrige generelle bestemmelser.

Plangrundlag

Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030.

Vedtagelse

Forslaget til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen er i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens § 8, stk. 2 offentliggjort i perioden fra den 16. marts 2022 til den 17. maj 2022,  kl. 15.30, begge dage inklusiv. Byrådet vedtog den 21. juni 2022 Tillæg nr. 1 uden ændringer af forslaget.

Bilag

Bilag 1 - Spildevandskort
Bilag 2 - Kort over mulig udstykning
Bilag 3 - Kort over mulig afvanding

Lovgrundlag

Følgende er lovgrundlag for nærværende tillæg nr. 1:

  • Lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 100 af 19. januar 2022) (Miljøbeskyttelsesloven)
  • Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen)
  • Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 (Miljøvurderingsloven)

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, hvori det står anført, at ”Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i Kommunen”.

Spildevandsbekendtgørelsens § 7 anfører, at ”Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og oplysninger om forventet gennemførsel af de enkelte kloakeringsområder mv. når der sker ændringer i forudsætningerne herfor.”

Spildevandsplanen samt tillæg må ikke stride mod regler om indsatsprogrammer udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 4, jf. § 32, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen eller tillæg hertil kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3.

Spildevandsforhold ved Mejrup Vest etape 2

Status

Området ved Mejrup Vest etape 2 er i dag drænet landbrugsareal.

Plan

Spildevand: Området, der udbygges jf. lokalplanen, vil fremadrettet blive omfattet af delopland ME059 og ME061. Den fremtidige spildevandsmængde fra hele oplandet ledes til Holstebro Centralrenseanlæg til rensning. Kort over området kan ses på Bilag 1.

Holstebro Centralrenseanlægs godkendte kapacitet er på 188.000 PE og er i dag belastet med 106.788 PE (2019). Det er i forbindelse med screeningen af området for miljøforhold vurderet, at Holstebro Centralrenseanlæg kan håndtere den øgede tilledte mængde spildevand.

Forsyningen skal etablere en ny afskærende spildevandsledning langs Viborgvej for at tilslutte sig eksisterende system. Tilslutning vil ske omkring rundkørsel ved Viborgvej og Lægårdvej.

For at forsyningen kan forsyne hver enkelt udstykket ejendom på storparceller i lokalplanområdet, skal udstykningerne ske så der sikres en forsyningskorridor til forsyningens spildevandsledninger. Alternativt skal udviklere af storparceller selv etablere og drifte det interne spildevandssystem, og der opstår et fælles privat spildevandsopland.

Overfladevand: Kloakopland ME059 og ME061 må maksimalt befæstes svarende til en afløbskoefficient på i alt 50%. Afløbskoefficienten varierer i lokalplanen afhængigt af, om det er tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. For grunde med tæt-lav bebyggelse er afløbskoefficienten 50% mens den for åben-lav bebyggelse er fastsat til 40% jf. administrationspraksis i Holstebro Kommunes Spildevandsplan.

Overfladevandet skal på privat foranledning håndteres i ledninger eller åbne grøfter, som leder til regnvandsbassin. Regnvandsbassinet skal etableres med tæt bund og vådvolumen jf. retningslinjer for etablering af regnvandsbassiner beskrevet i Holstebro Kommunes Spildevandsplan. Ledninger, grøfter, lavninger og regnvandsbassiner skal dimensioneres for at skulle håndtere regnvandsmængden, der fastsættes ud fra den enkelte grunds befæstelse.

Området skal indrettes efter en CDS 50 års regnhændelse fremskrevet til 2050 for at sikre, at der ikke skabes klimarelaterede oversvømmelsesproblemer i området.

Anlæg til håndtering af regnvand, drænvand og skybrudsregn etableres af privat byggemodner hvorfor anlæggene kan samtænkes og skal dimensioneres herefter jf. ovenstående forudsætninger.

Eksisterende ejendomme:

Status: Eksisterende ejendomme i lokalplanområdet Viborgvej 85, 85A, 89 og 91 er omfattet af opland ME017 og er udlagt som status fælleskloakeret med planlagt separatkloakering med mulighed for udtræden for regnvand. Viborgvej 93 er omfattet af ME056 og er status separatkloakeret.

Plan: I forbindelse med byggemodningen af Mejrup Vest etape 2 skal opland ME017 separatkloakeres. I forbindelse med byggemodningen af lokalplanområdet bliver disse ejendomme separatkloakeret, og forsyningen har derfor behov for volumen til håndtering af tag- og overfladevand herfra. I nærværende tillæg udlægges et planlagt bassin BAS0109 i vej/tracé nord for ejendommene til fordel for forsyningen, se Bilag 1.

Ejendommen Viborgvej 85A er for nuværende omfattet af opland ME017, men har intet afløb. Ejendommen udlægges med nærværende tillæg som status intet afløb og planlagt separatkloakeret i eget opland ME060 i det tilfælde, at der i fremtiden skulle opstå behov for tilslutning af ejendommen.

Krav til håndtering af regnvand på privat grund

De fremtidige grundejere i kloakopland ME059 og ME061 skal overholde den i Lokalplan 1211 fastsatte befæstelsesgrad. Ledninger skal dimensioneres efter at skulle håndtere regnvandsmængden, der fastsættes ud fra den enkelte grunds befæstelse.

Krav til dokumentation

Udviklere af lokalplanområdet og storparceller skal søge om udledningstilladelse hos Holstebro Kommune, i den forbindelse skal der fremsendes dokumentation for regnvandssystemet til Holstebro Kommune, Team Vand og Ressourcer.

Ejerskab og drift

Kloakanlægget for spildevand i delopland ME059 og ME061 ejes af Vestforsyning Spildevand A/S, som også forestår driften og vedligeholdet af kloakanlægget efter etablering.

Anlæg til håndtering af overfladevand, herunder ledninger, dræn, grøfter og bassiner i delopland ME059 og ME061 etableres af byggemodner Mejrup Udvikling ApS. Efter etablering overdrages anlægget til grundejerforeningen/spildevandslauget, som herefter vil skulle foretage drift og vedligehold, herunder økonomisk, af anlæg til håndtering af overfladevand.

Anlæg til håndtering af spildevand og overfladevand fra delopland ME056 og ME060 ejes af Vestforsyning Spildevand A/S, som også forestår driften og vedligeholdet af kloakanlægget efter etablering.

Regnvandsbassiner skal dimensioneres som beskrevet i Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030.

Arealer og grundejere, der berøres af tillægget

Generelt

Sikring af forsyningens rettighed til etablering og efterfølgende inspektion af ledninger og andre nødvendige spildevandstekniske anlæg sker gennem frivillig aftale eller ved ekspropriation med hjemmel i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 58. Eventuel ekspropriation vil blive gennemført efter Miljøbeskyttelseslovens §§ 59-61.

Spildevandsplanen udgør det formelle plangrundlag for Holstebro Kommunes ret til ekspropriation eller aftaler på ekspropriationslignende vilkår til erhvervelse af arealer, der er nødvendige for at realisere de planlagte tiltag jf. Miljøbeskyttelseslovens § 58.

Lodsejeren sikres mulighed for at komme med kommentarer, forslag og/eller indsigelse mod den foreslåede ledningsføring, placering af brønde, regnvandsbassiner m.v. Under anlæggelse af ledningssystemet må lodsejer tåle generne i forbindelse med gravearbejderne.

Hvor det er nødvendigt at placere kloaksystemet (ledninger og brønde) uden for offentligt vejareal tinglyses anlægget på den pågældende ejendom med adgangsret til drift, vedligehold og fornyelse.

Ledningstracé fastsættes endeligt i forbindelse med detailprojekteringen. På storparceller er det forudsat, at der etableres en forsyningskorridor så forsyningen kan forsyne de enkelte ejendomme uden at skulle have ledninger på privat mands grund.

Lodsejer, der berøres af ledningsanlæg og regnvandsbassiner

Etablering af ledningsanlæg og regnvandsbassiner, samt sikring af adgangsrettigheder og evt. opkøb af arealer medfører, at følgende matrikel kan blive berørt:

  • 5i, 19e, 5bq 7000a, 16c, 18a, 16d, 15a, 15f, 15e, 11ø, 11æ og 11n Den sydvestlige Del, Mejrup

Lodsejere vil blive nærmere informeret om detaljer i projektet, når disse foreligger.

Tidsplan og økonomi

Etablering af ledningsanlæg og regnvandsbassin forventes gennemført startende i 2022.

Etablering af ledningsanlæg til spildevandshåndtering i lokalplanområdet finansieres til skel af Vestforsyning Spildevand A/S og indarbejdes i Vestforsyning Spildevand A/S’ anlægsbudget. Det samme gælder etablering af ledningsanlæg til skel i forbindelse med separatkloakering af eksisterende ejendomme langs Viborgvej.

Der opkræves tilslutningsbidrag af nye tilslutninger i henhold til gældende takstblad for Vestforsyning Spildevand A/S.

Privat byggemodner, står for etableringen og finansieringen af anlæg, herunder regnvandsbassin, til håndtering af regnvand, drænvand og skybrudsregn til skel i opland ME059 og ME061.

Ekspropriation

Miljøbeskyttelsesloven rummer mulighed for at udpege ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller pålægges servitut i forbindelse med projekter i overensstemmelse med Spildevandsplanen. Beslutning om ekspropriation træffes med hjemmel i Lov om Miljøbeskyttelse § 58 og eventuelle ekspropriationer vil blive gennemført efter Lov om Miljøbeskyttelse §§ 59-61.

Spildevandsplanen udgør det formelle plangrundlag for Vestforsyning Spildevand A/S’ ret til ekspropriation eller aftaler på ekspropriationslignende vilkår til erhvervelse af arealer, der er nødvendige for at realisere de planlagte tiltag jf. Miljøbeskyttelseslovens § 58.

I forbindelse med gennemførslen af Spildevandsplanen vil det ofte være nødvendigt for forsyningen at foretage ledningsarbejde på private grunde og i den sammenhæng indgå aftale med lodsejere, som medfører, at der skal betales erstatning fx for tinglysning af ledningsservitutter, ejendomsforringelser m.v.

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2020-2030 omfatter udpegning af matrikel nr. 5i, 19e, 5bq 7000a, 16c, 18a, 16d, 15a og 15f, Den sydvestlige Del, Mejrup, der kan forvente at skulle afgive areal til etablering af nye ledningsanlæg for spildevandshåndtering. Forsyningen skal ikke erhverve areal til regnvandsbassiner til håndtering af overfladevand fra opland ME059 og ME061 da dette håndteres af den private byggemodner. Forsyningen skal dog sikre sig areal til håndtering af tag- og overfladevand fra matriklerne nr. 15e, 11æ, og 11n, Den sydvestlige Del, Mejrup, som følge af separeringen i forbindelse med byggemodningen og anlægsarbejdet i området.

Vand og stofudledning til Agerbæk

I nedenstående tabel er opgjort vand og- og stofudledningen til Agerbæk i plan for delopland ME059 og ME061, området ved Mejrup Vest etape 2.

Der er i stofudledningen taget højde for rensning i våde bassiner, følgende rensegrader er anvendt: BOD 30%, Kvælstof 40% og Phosphor 70%.

Vandområder

Spildevand

Det rensede spildevand fra Holstebro Centralrenseanlæg udledes til Nissum Fjord via vandløbet Storå.

For nærværende tillæg til Spildevandsplan 2020-2030 er der tale om en ændring i belastning i forbindelse med den ændrede udlægning af området.

Området ved Mejrup Vest etape 2 afleder aktuelt ikke spildevand, den fremtidige belastning forventes at udgøre ca. 154 PE fra 73 boligenheder, når området er fuldt udbygget. Den samlede belastning til Holstebro Centralrenseanlæg er i dag på ca. 106.788 PE.

Regnvand

Regnvand, drænvand og skybrudsvand fra delopland ME059 og ME061, området ved Mejrup Vest etape 2, vil i fremtiden afvandes via et planlagt regnvandsbassin til privat rørlagt vandløb som afleder til Agerbæk. I forbindelse med ekstremregn vil overfladevandet via mindre klimalavninger i området blive ledt til det store regnvandsbassin. Klimalavningerne vil til dagligt fremstå tørre. En overordnet plan for håndtering af regnvand i området kan ses på Bilag 3.

Der sker en reduktion i udledning af kvælstof, phosphor og organisk stof til Agerbæk end ved direkte udledning, eftersom der etableres et regnvandsbassin med vådt volumen inden udløb.

Naturbeskyttelse

Vandløbet, hvortil udledningen af overfladevand sker, er et privat rørlagt vandløb med udløb til Agerbæk. Det private rørlagte vandløb er beskrevet og vurderet i tilladelse til regulering af Agerbæk – afgørelse om etablering efter Vandløbsloven.

Byggemodningsområdet er ikke beliggende inden for beskyttede naturtyper. Dog ligger der en §3 beskyttet sø nord for lokalplanområdet. Regnvandsbassinet etableres på areal, hvor der er lav risiko for okkerudvaskning.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro oplyser, at der er registreret fortidsminder i det berørte område, som ligger omkring Oldtidsvejen. Der er truffet aftale med bygherre om forundersøgelser af arealet forinden byggemodning for at øge kendskabet til området omkring Oldtidsvejen og opkvalificere viden om fortidsminder i forbindelse med Oldtidsvejen og deres kompleksitet.

Det forventes ikke, at projektet vil berøre fredede områder eller skel/diger.

Grundvandsforhold

Planområdet ligger i et område, der er omfattet af drikkevandsinteresser (OD) og i indvindingsopland for Nibsbjerg Vandcenter.

Generelt skal der sikres grundvandsbeskyttende foranstaltninger i anlægsfasen.

Regnvandsbassinet skal anlægges med tæt bund. Der skal tages højde for placeringen af det terrænnære grundvandsspejl.

Der er ikke V1 og V2 kortlagte (jordforurening) områder. Hvis der konstateres forurening fra tidligere olie- eller kemikalieoplag, skal Holstebro Kommune – Team Vand og Ressourcer straks kontaktes.

Miljøvurdering

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1 fastsætter, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planer m.v., der udarbejdes indenfor bl.a. vandforvaltning, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og bilag 2, medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger eller vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. stk. 2.

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 fastsætter, at der skal gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

I henhold til § 9 i Miljøvurderingsloven skal den myndighed, der udarbejder eller vedtager planen snarest muligt, enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1 eller en vurdering efter § 8, stk. 2 af, om sådanne kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Myndigheden skal træffe afgørelse jf. § 10 i Miljøvurderingsloven om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32.

Afgørelse efter § 10 skal jf. § 33 i Miljøvurderingsloven træffes før den endelige vedtagelse af planen. Afgørelsen kan, ifølge Miljøvurderingslovens § 48, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er offentliggjort.

Der er foretaget en screening af spildevandsplantillægget. I screeningen er det vurderet, hvorvidt tillægget har væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at miljøpåvirkningen fra projektet, som forventes etableret efter dette spildevandsplantillæg ikke er væsentlig. Der er således ikke krav om en udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Miljøvurderingsloven.