Mål og handlinger

Holstebro Kommune og Vestforsyning har fastlagt en række mål for spildevandshåndteringen i kommunen. Med udgangspunkt i disse, er der opstillet en række mere konkrete handlinger og virkemidler som grundlag for Kommunens planlægning og administration samt forsyningens planlægning, projektering og drift.

Holstebro Kommune logo tværformat

Kommunen vil…

sikre sundheds- og miljømæssig forsvarlig håndtering af spildevand til gavn for borgere, virksomheder, miljøet og naturen.

Handlinger:

 • Ved planlægning og projektering sigtes mod at skabe de mest fremtidssikre løsninger baseret på bedst tilgængelig teknologi. Valg af løsning skal ske under hensyntagen til det teknisk mulige og økonomisk forsvarlige.
 • Ejendomme, der ligger udenfor kloakopland, skal have en spildevandsafledning, der lever op til gældende lovgivning. Der skal foretages en økonomisk, teknisk og miljømæssig vurdering af, om ejendomme, der ligger tæt ved eksisterende/planlagte kloakoplande eller eksisterende/planlagte afskærende kloakanlæg, skal tilsluttes kloak.
 • Enkeltejendomme med uhensigtsmæssige og miljømæssigt dårligt fungerende spildevandsanlæg skal have nye, tidssvarende anlæg, der kan sikre en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig spildevandsafledning. Såfremt det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt, bør tætliggende ejendomme, herunder sommerhusområder, kloakeres.
 • Udledning af urenset spildevand fra eksempelvis overløbsbygværker og pumpestationer eller fra ejendomme udenfor kloakopland må ikke give anledning til uhygiejniske eller uæstetiske forhold.
 • Med udgangspunkt i plan for TV-inspektion og kloaksanering skal det sikres, at utætte ledninger renoveres, og at fejlkoblinger og tilledninger af andet uvedkommende vand minimeres.
 • Fornyelsen af forsyningens kloaksystem gennemføres, den bedst mulige totaløkonomi opnås.

sikre grundvandet og drikkevandet mod forurening med spildevand og samtidig understøtte grundvandsdannelse.

Handlinger:

 • Uforurenet tag- og overfladevand skal, i det omfang det er muligt og forsvarligt, nedsives lokalt til gunst for grundvandsdannelsen. I forbindelse med nyudstykninger og separeringer skal der foretages en miljømæssig, teknisk og økonomisk vurdering af, hvor det er muligt at gennemføre dette.
 • Der vil i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen blive arbejdet med at sikre, at der gennemføres en lokal håndtering og bortskaffelse af overfladevand (LAR), hvor det giver mening.
 • Nedsivning kan kun tillades, hvis der ikke er risiko for forurening af grundvand eller drikkevand.
 • Uhensigtsmæssige og miljømæssigt dårligt fungerende nedsivningsanlæg beliggende i områder med særlig fokus på grundvandsbeskyttelse, skal erstattes med nye, tidssvarende anlæg.
 • Kloakledninger tæt på kildepladser til almene og ikke almene vandværker skal opprioriteres i forbindelse med udførelse af TV-inspektion og renovering af kloaksystemet.

reducere udledningen af forurenende stoffer til vandløb og søer, så de fastsatte målsætninger for vandløb, søer og havet kan opfyldes.

Handlinger:

 • Der skal skabes en spildevandsstruktur, der sikrer en optimal rensning af spildevand på velfungerende renseanlæg.
 • Udledning af forurenende stoffer fra renseanlæggene skal hele tiden forsøges minimeret ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Dette skal ske ved optimal drift, vedligehold, styring og overvågning.
 • Indsatsen overfor miljøfremmede stoffer skal ske ved at vurdere på stoffer i udledningerne fra renseanlæggene og andre kilder i forhold til, om konkrete undersøgelser er nødvendige og evt. ved at foretage kildeopsporing og oplandsundersøgelser.
 • Gennem dialog med virksomheder og information til borgere, arbejdes der på at reducere udledning af tungmetaller og miljøfremmede stoffer til kloaksystemet.
 • Udledninger fra overløbsbygværker skal begrænses ved, i videst muligt omfang, at separatkloakere i områder med fælleskloak og nedlægge overløbsbygværker.
 • Uhensigtsmæssige udledninger og nødudløb fra pumpestationer skal fjernes, alternativt begrænses mest muligt ved at højne drifts- og forsyningssikkerheden.
 • Evt. nødoverløb fra pumpestationer må som hovedregel ikke føres direkte til recipienten. Hvor dette af tekniske eller økonomiske grunde ikke kan undgås, skal der på anden vis tages højde for, at recipienten bedst muligt beskyttes mod direkte udledninger fra nødoverløb.
 • Spildevandsanlæg, både inden for og uden for kloakopland, der er årsag eller medvirkende årsag til manglende målopfyldelse i vandområderne, skal forbedres.
 • Ejendomme, der er beliggende i et opland, hvor der stilles krav om renseklasse, skal overholde kravene til den pågældende renseklasse.
 • Der skal udarbejdes handleplaner for de vandløb, der er belastede af spildevandsudledninger, og hvor der er behov for en koordineret indsats for at forbedre miljøtilstanden.
 • Regnbetingede udledninger fra separatkloakerede områder skal reguleres ved etablering af regnvandsbassiner.

sikre, at de udlagte badevandsmålsatte områder beskyttes og bevares.

Handlinger:

 • Enkeltejendomme nær recipienter med ønsket badevandskvalitet skal have godkendte spildevandsanlæg.
 • Udledninger fra renseanlæg og udledninger af opspædet spildevand fra bygværker i oplandet til disse områder skal begrænses mest muligt, eksempelvis ved separering og frakobling af uvedkommende vand.

klimatilpasse kloaksystemet for at mindske risiko for oversvømmelser og skader ved skybrud samt sikre, at spildevand ikke bidrager til hydraulisk overbelastning af vandløbene.

Handlinger:

 • I nye byområder skal regnvandet som udgangspunkt håndteres på overfladen, og hvor det er muligt skal regnvandet nedsive på egen grund eller i fælles anlæg.
 • Nye bolig- og erhvervsområder, samt omlægning af eksisterende, skal planlægges og indrettes hensigtsmæssigt, så opstuvning og oversvømmelse fra regnvandskloakker ikke giver anledning til skade på bygninger m.v.
 • Der skal jf. kommuneplanens retningslinjer kunne redegøres for klimatilpasning af et nyt bolig- eller erhvervsområde i byer. Der må ifølge klimakriteriet maksimalt stå 10 cm vand på terræn ved en 50 års hændelse.
 • I forbindelse med tilslutning af større befæstede arealer eller ved udvidelser og/eller ændringer af allerede tilsluttede arealer, stilles krav til maksimal tilledning til regnvandskloakken. Overskrides den maksimale tilledning som følge af overskridelse af befæstelsesgraden, skal det overskydende regnvand håndteres på grunden ved opstuvning, nedsivning eller fordampning, inden det afledes til regnvandssystemet.
 • Den hydrauliske belastning af regnvandskloakker og vandløb reguleres, i såvel nye som eksisterende områder, som i byer og på landet ved at etablere bassiner og anlæg til lokal afledning af overfladevand.
 • Det tilstræbes, at terrænoversvømmelser alene sker på tilsigtede arealer, ligesom overløb fra bassiner skal ske på det omkringliggende terræn uden at gøre skade på bygninger eller andre infrastrukturelle anlæg.
 • Der skal udarbejdes en strategi for klimatilpasning af nye bolig- og erhvervsområder samt eksisterende områder, der skal byfornys, herunder med anvendelse af LAR.
 • Det skal vurderes, om der er områder, der er egnede til udtræden af kloakopland for regnvand i forhold til at håndtere regnvandet på egen grund.
 • Som følge af klimatilpasningsplanen skal der udarbejdes handleplan for systematisk og konkret gennemgang af samtlige udpegede fokusområder. Gennemgang af kloakområderne sker i takt med, at der foretages kloakrenovering og forbedrede hydrauliske beregninger på systemerne. Vurdering af løsninger, deres prioriteringer og mulighederne for medfinansiering af klimaprojekter inden for rammerne af medfinansieringsbekendtgørelsen, foretages i et samarbejde mellem kommune og forsyning.
 • For at der til enhver tid kan afledes regnvand fra befæstede arealer i Holstebro by til Storå, samt for at imødekomme oversvømmelser forårsaget af opstuvende vand fra Storå, etableres dæmninger i oplandet til byen. I ekstreme situationer vil der hermed skabes den nødvendige hydrauliske kapacitet i Storå til at reducere graden af oversvømmelse i Holstebro by.
 • Gældende anbefalinger i Skrift nr. 27, 29, 30 og 31* vedrørende gentagelsesperioder for opstuvning i kloaksystem til terræn, samt tilpasning over for fremtidige klimaændringer, herunder fastlæggelse af serviceniveau for vand på terræn ved skybrud, skal følges ved dimensionering af nye ledningsanlæg samt ændring af eksisterende.

* Skrift nr. 27, Funktionspraksis for afløbssystemer under regn, IDA Spildevandskomiteen, 2005, Skrift nr. 29 Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer, IDA Spildevandskomiteen, 2008, skrift nr. 30 Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter, skrift nr. 31 Serviceniveau for oversvømmelse på terræn.

arbejde for et vedligeholdt og udbygget spildevandssystem, så forbrugerne sikres en høj forsyningssikkerhed med effektiv afledning af spildevand.

Handlinger:

 • Nye ledninger skal dimensioneres under hensyntagen til forskrifter beskrevet i Spildevandskomiteen skrift nr. 27, 29, 30 og 31*.
 • Ved valg af materiale samt ved etablering og drift skal det tilstræbes, at nye gravitationsledninger har en forventet levetid på minimum 75 år jf. pris og levetidskataloget.
 • Det skal sikres, at borgere kan aflede ved gravitation fra stueplan, samt at der kan skabes tilstrækkeligt fald på ledningsnettet til at sikre, at ledningerne er selvrensende.
 • Kloaksystemet skal løbende fornyes, så den samlede funktion opretholdes.
 • Al nykloakering skal udføres som separat- eller spildevandskloak.
 • Lugt- og rottegener skal forebygges og minimeres.
 • Udskiftningen af forsyningens ledningsnet koordineres med andre ledningsejere og vejmyndigheden med det formål at optimere de samlede omkostninger og minimere gener for trafikken og beboerne i det område, der berøres af kloakarbejdet.
 • Styringen og overvågningen af kloak- og renseanlæg skal til stadighed holdes ajour og evt. udbygges, så der skabes det bedst mulige grundlag for håndtering af spildevandet.
 • Det samlede spildevandssystem skal på sigt være overvåget, således at det registreres, hvad den aktuelle belastning er eller har været, hvordan spildevandssystemets fysiske tilstand er, og hvordan driftssituationen er eller har været. Herved dannes grundlag for en effektiv drift af spildevandssystemet samt en effektiv myndighedsbehandling.

* Skrift nr. 27, Funktionspraksis for afløbssystemer under regn, IDA Spildevandskomiteen, 2005, Skrift nr. 29 Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer, IDA Spildevandskomiteen, 2008, skrift nr. 30 Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter, skrift nr. 31 Serviceniveau for oversvømmelse på terræn.

projektere og planlægge for helhedsløsninger, som giver merværdi for borgere, virksomheder og miljøet, og som ikke kun tjener det tekniske formål.

Handlinger:

 • Anlæg til regnvand indpasses arkitektonisk og funktionelt i bybilledet eller naturen og skal indarbejdes i rekreative, naturlige og værdiskabende miljøer i byer og boligområder til glæde for beboere og brugere.
 • Regnvandshåndtering skal ske på en sådan måde, at anlæg tjener flere formål (alm. dagligdags regn, dimensionsgivende regn og ekstrem regn).
 • Ved planlægning og gennemførelse af spildevandsprojekter, som eksempelvis separering og etablering af regnvandsbassiner, skal der tænkes i fleksible løsninger, der skaber merværdi; løsninger, der både klimatilpasser området, øger naturværdien og skaber rekreative opholdsarealer for borgerne.

sikre en tæt dialog med alle interessenter for at skabe de bedste løsninger.

Handlinger:

 • Der udarbejdes årligt et årshjul for samarbejdet og koordineringen med Vestforsyning, hvor de nødvendige møder for året planlægges.
 • Kommunen og forsyningen vil arbejde i en tæt dialog omkring planlægning, etablering, drift og vedligehold af spildevandssystemet og have fokus på at sikre en høj drifts- og forsyningssikkerhed samt en effektiv afledning og rensning af spildevand til gavn for forbrugere og miljøet.
 • På baggrund af en årlig benchmarking af spildevandsselskabets performance inden for miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed, skal det bl.a. vurderes, om der skal ske en omprioritering og regulering af indsatsen på spildevandsområdet.
 • Borgerne skal inddrages i spildevandsprojekter med henblik på at fremme medejerskab og lokalt engagement, samt for at få inputs til projekterne.

at planen kan bidrage til borgernes viden og indsigt i miljø- og spildevandsforhold.

Handlinger:

 • Borgere og virksomheder skal have mulighed for at være velinformerede omkring spildevandsrelaterede forhold.
 • Informationer, retningslinjer og vejledninger skal være tilgængelige via pjecer samt Holstebro Kommunes og Vestforsynings hjemmesider.
 • Digitale ansøgningsskemaer skal være let tilgængelige på Kommunens hjemmeside.