Spildevandsrensning på enkeltejendomme

Tilladelse til opsamling, udledning eller nedsivning af spildevand i det åbne land gives af Holstebro Kommune, ligesom det er Kommunen, der er tilsynsmyndighed på disse anlæg. Kommunen giver tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg, biologiske minirenseanlæg, pileanlæg, samletanke, beplantede filteranlæg, sandfilteranlæg, udledning til recipient, udsprøjtning på markarealer, opsamling i gylletanke eller ajlebeholder m.v. Der må til anlæg for husspildevand ikke tilledes processpildevand, herunder mælkerumsvand, vaskevand, overfladevand eller andet spildevand, der ikke er sammenligneligt med husspildevand.

Du kan læse mere om spildevand på landet på Kommunens hjemmeside, ligesom der findes oplysninger og vejledninger om de enkelte anlæg, og tilsvarende findes ansøgningsformular.

Ændringer af ejendommens afløbsforhold med afledning til et privat spildevandsanlæg for husspildevand, kan medføre en større belastning, herunder øget hydraulisk belastning, på anlægget, f.eks. hvis en ejendom får et ekstra badeværelse eller udvider sengekapaciteten. Dette kan medføre, at ejendommen skal have et nyt spildevandsanlæg og evt. en ny bundfældningstank. I dag skal bundfældningstankens volumen være mindst 2.000 L (2 m³). Ved ændringer i afløbsforhold og belastning, skal der derfor søges om fornyet spildevandstilladelse hos Holstebro Kommune. I forbindelse med en byggesag vil det typisk blive vurderet, om en ny tilladelse er påkrævet.

Enkeltejendomme som er omfattet af spildevandsplanen

Bor du i landzone, er det muligt at din ejendom ligger i et planlagt kloakopland. For øvrige ejendomme der ligger i åbent land, kan det af kortet ses om ejendommen ligger i et område, hvor der er krav om spildevandsrensning ifølge vandplanerne.

Åbn kort i et nyt vindue

Afledning og rensning af spildevand fra ejendomme og virksomheder i det åbne land, der ikke er tilsluttet forsyningens kloaknet, sker i private spildevandsanlæg, primært med bundfældningstanke og efterfølgende afledning ved nedsivning eller udledning til vandløb, søer eller havet. Spildevand fra ejendomme i det åbne land kan indeholde næringsstoffer, organisk stof og miljøfremmede stoffer, der ved udledning til vandområder kan være årsag eller medvirkende årsag til manglende målopfyldelse. Nogle af ejendommene er derfor omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning i overensstemmelse med udpegninger i Vandområdeplanen.

Miljøbeskyttelseslovens § 30 indeholder hjemlen for udstedelse af påbud til de lodsejere, der skal have etableret forbedret spildevandsrensning.

For spildevandsanlæg under 30 PE, som ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, giver kommunen påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 4. Et påbud fra Kommunen om forbedret spildevandsrensning kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Påbud om forbedret spildevandsrensning skal følges af tilbud om kontraktligt medlemskab af den kommunale kloakforsyning, med mindre påbuddet gives til sommerhuse, erhvervsejendomme, eller helårsboliger, der etablerer fælles privat spildevandsanlæg; disse kan ikke tilbydes medlemskab af kloakforsyningen. Medlemskab af kloakforsyningen er frivilligt.

De nødvendige renseforanstaltninger kan ifølge Miljøbeskyttelsesloven påbydes som enten nedsivning eller opfyldelse af den angivne renseklasse for oplandet. Da det kræver detaljeret kendskab til de fysiske forhold at planlægge nedsivningsløsning på ejendomsniveau, er det valgt at angive de planlagte renseforanstaltninger som et krav om opfyldelse af en renseklasse. Der vil således blive stillet krav om, at rensningen skal kunne opfylde den aktuelle renseklasse, men der vil ikke blive stillet krav om en bestemt anlægstype.

De ejendomme, der udleder spildevand til vandløb inden for de relevante oplande, vil få påbud om, at spildevandet som minimum skal renses til klasse SO, OP eller SOP.

I forbindelse med udstedelse af påbud skal tre konkrete dokumentationskrav være opfyldte:

 • Ejendommens afløbsforhold og udledningssted skal være fastlagt.
 • Ejendommens udledning skal bidrag til forurening af recipienten, hvortil der udledes, eller til forurening af en nedstrøms liggende recipient. Det er ikke afgørende for meddelelse af påbud, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på en ret til at forurene i et givent omfang. Modtageren af påbuddet kan således ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening er dokumenteret gennem konkrete målinger eller analyser.
 • Recipienten, der udledes til, skal være dokumenteret være forurenet i et omfang, der gør, at den ikke opfylder målsætningen. Forureningen af recipienten skal være dokumenteret ved en bedømmelse af miljøkvaliteten og i en vurdering i relation til den aktuelle målsætning for recipienten.

De ovenstående nævnte dokumentationskrav er opfyldt gennem Vandplanerne, nærværende Spildevandsplan samt Kommunens kortlægning af spildevandsudledninger i oplandene.

Medlemskab af kloakforsyningen

Ved kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen skal ejeren uanset valg af renseløsning, betale tilslutningsbidrag og efterfølgende vandafledningsbidrag. Ejeren af en helårsbolig har tre muligheder i forbindelse med tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen:

 • Ejeren ønsker at modtage tilbuddet – her finansierer, etablerer, driver og vedligeholder kloakforsyningen den valgte renseløsning. Ejeren af ejendommen afholder, ud over tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag, udgifter til ledninger på egen grund frem til den valgte spildevandsløsning. Ejeren afholder desuden udgifter til elektricitet og vandforsyning til den valgte spildevandsløsning, samt udgifter til etablering og drift af bundfældningstank. Forsyningen er ansvarlig for tømning af bundfældningstanken.
 • Ejeren ønsker ikke at modtage tilbuddet – her skal ejeren selv sørge for at etablere en renseløsning, der overholder det i påbuddet fastsatte krav om renseklasse.
 • Ejeren ønsker at modtage tilbuddet, men foretrækker et andet anlæg, der rensemæssigt lever op til renseklasse – her er der mulighed for at grundejeren fortsat kan opnå kontraktligt medlemskab, hvis det ønskede anlæg opfylder det påbudte krav til renseklasse. Forsyningen finansierer, etablerer, driver og vedligeholder den valgte renseløsning. Ejeren af ejendommen afholder, ud over tilslutningsbidragvandafledningsbidrag og eventuel forskel mellem den tilbudte og den ønskede spildevandsløsning, udgifter til ledninger på egen grund frem til den valgte spildevandsløsning. Ejeren afholder desuden udgifter til elektricitet og vandforsyning til den valgte spildevandsløsning, samt udgifter til etablering og drift af bundfældningstank. Forsyningen er ansvarlig for tømning af bundfældningstanken.

Holstebro Kommune har følgende retningslinjer for nedsivning af husspildevand:

 • Nedsivningsanlæg må som udgangspunkt ikke etableres i § 3 beskyttede naturområder. Der kan dog meddeles dispensation efter Naturbeskyttelsesloven efter en konkret vurdering.
 • Nedsivningsanlæg, der etableres inden for internationale naturbeskyttelsesområder, skal have dispensation efter gældende bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
 • Nedsivningsanlæg må ikke etableres inden for en radius af 100 meter af fredede områder, gravhøje, fortidsminder m.v.
 • Nedsivningsanlæg må som udgangspunkt ikke etableres inden for beskyttelseslinjerne for vandløb, søer, skov og lignende.
 • Der skal gennemføres forundersøgelser, der omfatter pejling af grundvandsspejl og undersøgelse af jordbundsforhold, det skal ske i henhold til det til enhver tid gældende regelsæt herom jf. kommunens hjemmeside.
 • I områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til vandværker samt indvindingsanlæg med drikkevandskvalitet, skal bund af fordelerlag være mindst 2,5 meter over højeste grundvandsstand.
 • I områder med almindelige eller ingen drikkevandsinteresser, skal bund af fordelerlag så vidt muligt være 2,5 meter over højeste grundvandsstand og aldrig under 1 meter.
 • Der gives ikke tilladelse til nedsivningsanlæg over 30 PE inden for OSD i almene vandværkers indvindingsoplande.
 • Afstanden mellem nedsivningsanlæg og drikkevandsboring til 1 husstand skal være mindst 300 meter og til markvandingsboring 150 meter. Der kan dispenseres ned til 75 meter, hvis de hydrogeologiske forhold taler for det. Det kræver, at grundvandet strømmer i modsat retning væk fra nedsivningsanlægget, og at der er en god beskyttelse af grundvandsmagasinet.
 • Afstanden mellem nedsivningsanlæg og drikkevandsboring for mere en 1 husstand skal være mindst 300 meter. Der dispenseres ikke for dette krav.
 • Hvis afstanden til vandløb, herunder dræn, søer eller havet er mindst 25 meter, skal sagen behandles efter reglerne om nedsivning.
 • Hvis afstanden til vandløb, herunder dræn, søer eller havet er under 25 meter, skal sagen behandles efter reglerne om udledning, og det skal i den forbindelse sandsynliggøres, at afledningen kan ske uden risiko for påvirkning af vandindvindingsanlæg og/eller grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsyningsformål. Anlægget må dog ikke etableres tættere på vandløb, dræn, sø eller hav end 5 meter.
 • Det skal tilstræbes, at der er en afstand på 50 meter til nærmeste andet nedsivningsanlæg for husspildevand, 20 meter til andet nedsivningsanlæg for tag- og overfladevand og 10 meter til anlæg for klorvand.
 • Afstand til veje, bygninger og skel bør være mindst 5 meter.
 • Såfremt de vejledende afstandskrav ikke kan overholdes, bør man placere anlægget så optimalt som muligt og undersøge om en anden spildevandsløsning er mulig.

Uddybende oplysninger, ansøgningssformular og vejledningsmateriale findes på Kommunens hjemmeside.

I Holstebro Kommune er der ca. 4.500 ejendomme inklusive sommerhuse uden for kloakopland, der har bundfældningstanke med efterfølgende udledning til recipient eller nedsivning af spildevand. For at sikre en årlig tømning og en miljømæssig forsvarlig håndtering af slammet fra bundfældningstanken har Holstebro Kommune vedtaget en tømningsordning, der er obligatorisk for samtlige ejere af ejendomme, der har spildevandsanlæg med tilhørende bundfældningstank (septiktank eller trix-tank).

Holstebro Kommune er myndighed, og Vestforsyning varetager driften og administrationen af tømningsordningen og har i den forbindelse ansat en entreprenør til det praktiske arbejde med tømning af tankene. Som administrationsgrundlag er vedtaget et tømningsregulativ, der omfatter alle nuværende og fremtidige ejendomme, der har/vil få en bundfældningstank. Regulativet udarbejdes af Holstebro Kommune og findes på Holstebro Kommunes hjemmeside. Alle oplysninger vedrørende bundfældningstanke i Holstebro Kommune er samlet i en database, hvor data om den enkelte tank med tilhørende tømninger opbevares. I forbindelse med hver tømning, skriver tømningsentreprenøren på tømmeattesten, hvis der er noget galt med bundfældningstanken.

Kommunen forventer, at grundejeren følger op på de notater, henvisninger eller henstillinger, der fremgår af denne seddel. I forbindelse med den efterfølgende tømning vil entreprenøren følge op, og det vil blive noteret, hvis manglerne eller skaderne ikke er udbedret. Hvis tanken ikke bliver tømt årligt, og hvis skaderne ikke er udbedret, følges de almindelige regler om håndhævelse af loven, som i sidste ende kan føre til politianmeldelse og straffesag.

Du kan læse mere om tømningsordningen, på kommunens hjemmeside.

Samletanke anvendes typisk de steder, hvor andre anlæg ikke er mulige at etablere eller hvor der er tale om en lille spildevandsmængde. Ansøgningsskema findes på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Herunder følger Holstebro Kommunes retningslinjer for etablering af samletank:

 • Samletanken skal være godkendt på fire parametre: Styrke, tæthed, holdbarhed og størrelse i henhold til DS/EN-12566 “Små spildevandsanlæg op til 50 PE – Præfabrikerede septiktanke” eller have en tilsvarende kvalitetsgodkendelse fra eksempelvis udlandet.
 • Afstand til veje og skel skal være mindst 2 meter, og afstand til bygninger mindst 3 meter.
 • Afstanden fra samletanken til markvandingsboringer bør være mindst 15 meter.
 • Afstanden fra samletanken til vandindvindingsanlæg, hvortil der er krav om drikkevandskvalitet, som forsyner 1 ejendom bør være mindst 15 meter.
 • Afstanden fra samletanken til vandindvindingsanlæg, hvortil der er krav om drikkevandskvalitet, som forsyner mindre end 10 ejendomme, bør være mindst 30 meter.
 • Afstanden fra samletanken til vandindvindingsanlæg, hvortil der er krav om drikkevandskvalitet, som forsyner mere end 10 ejendomme, bør være mindst 50 meter.

Holstebro Kommune har ikke vedtaget en obligatorisk tømningsordning for samletanke. Tømning af disse tanke skal foretages på grundejerens foranledning, og der skal derfor foreligge en aftale med et tømningsfirma. Kopi af denne aftale skal fremsendes til Kommunen.

Etablering af ikke-nedgravede samletanke til tag- og overfladevand kræver ikke tilladelse, men skal dog anmeldes til Kommunen før de etableres.

Nedgraves samletanken til tag- og overfladevandet, skal der søges om tilladelse hertil hos Holstebro Kommune. Dette gælder dog ikke mindre beholdere til opsamling af tagvand til almindelig havevandingsbrug i forbindelse med et almindeligt parcelhus, hvor beholderen er ren og ikke afgiver forurenende stoffer til omgivelserne. Dette betragtes som et bagatelagtigt forhold.

Der skelnes mellem spabade, der tømmes efter brug (tømmespa) og større spabade, der ikke tømmes hver gang (standspa). Klorholdigt vand fra tømning af pools kan som udgangspunkt ledes ud på jordoverfladen efter konkret ansøgning og tilladelse fra Holstebro Kommune. Udsprøjtning bør tidligst ske en måned efter seneste tilsætning af klor.

 • and fra spabade, der er sammenlignelige med badekar i størrelse (maksimalt 250 L) og anvendelse, kan nedsives i et normalt nedsivningsanlæg sammen med det øvrige husspildevand, når det er fra parcelhuse og sommerhuse der ikke anvendes til udlejning, hvor der forudsættes et nedsivningsanlæg på 30 m² og med en 2 m³ tank til et hus på 5 PE.
 • Hvis spabadet er større end 250 L skal bundfældningstanken dimensioneres efter den hydrauliske belastning og skal som minimum være 3 m³. Tilsvarende skal det vurderes, om der er behov for et øget nedsivningsareal, alternativt skal det tilledes særskilt nedsivningsanlæg.
 • Ved større spabade og pools, hvor der kontinuert sker klortilsætning (standspa) og ved tømmespa i udlejningsejendomme, skal vandet nedsives i separat nedsivningsanlæg.
 • Ved separat nedsivning af vand fra spabade og pools skal benyttes mindst 10 meter sivedræn, og afstand til nedsivningsanlæg for husspildevand skal være mindst 10 meter. Øvrige afstandskrav er gældende som ved nedsivningsanlæg for husspildevand.
 • Bundfældningstanken til nedsivningsanlæg til spavand og filterskyllevand fra pools udformes som en 1 kammertank, størrelsen dimensioneres efter den tilførte mængde, dog mindst 1 m³.

Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet tilladelse ved Sundhedsstyrelsen meddele tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til udledning eller udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen. De typer af spildevand, der typisk kan komme på tale at udsprede på landbrugsjord, brakmarker m.v. er vaskevand fra vaskepladser på landbrug, maskinstationer, gartnerier og skovbrug. Disse virksomheder er ofte beliggende uden for forsyningens kloaknet. Fælles for virksomhederne er, at de i forbindelse med deres aktiviteter har behov for en vaskeplads til afvaskning af maskiner.

Øvrig lovgivning om vaskepladser findes i gældende Vaskepladsbekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler med tilhørende vejledning.

 • En vaskeplads skal befæstes, så der ikke kan ske nedsivning i jorden eller afstrømning til de omkringliggende arealer. Befæstelsen skal derfor være udført af et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale, ofte et betondække. Befæstelsen skal kunne modstå påvirkninger fra køretøjer og redskaber.
 • Vand, der afledes fra vaskepladsen, skal ledes til et sandfang, der skal dimensioneres efter SBI anvisning 256 for afløbsinstallationer. Et sandfang med vandlukke vil på grund af det dykkede udløb også fungere som en udskiller af stoffer som benzin og olie.
 • Sandfang skal tømmes efter behov, dog minimum en gang om året, og skal bortskaffes som farligt affald jf. Holstebro Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
 • Vaskevandet skal ledes til en godkendt opsamlingsbeholder eller alternativt en beholder, der løbende kontrolleres for tæthed. Nedgravning af beholder kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.
 • Det vil i tilladelsen blive stillet som forudsætning, at der ikke sker påfyldning eller tapning af olier på vaskepladsen.
 • Såfremt der eksempelvis anvendes rengøringsmidler eller andet, skal produktblade indsendes i forbindelse med ansøgning.
 • Mængden af opsamlet vaskevand vil afhænge af , om vaskepladsen er overdækket, samt den størrelse og anvendelse. Det er nødvendigt for hvert anlæg at beregne den forventede mængde vaskevand, der skal opsamles.
 • Ved meddelelse af tilladelsen skal det sikres, at udledningen eller udsprøjtningen ikke indebærer risiko for eller medfører forurening af grundvand, forurening af overfladevand, sundhedsfare for mennesker og dyr, gener for omboende eller overfladeafstrømning til vandløb eller grøfter.
 • For at undgå overfladeafstrømning til vandløb eller grøfter, må vaskevandet ikke udsprøjtes på arealer, der skråner markant mod vandløb, søer, grøfter m.v. og der må ikke udspredes inden for 25 meter til recipient.
 • Der sættes afstandskrav til vandindvindingsanlæg.
 • Vaskevand kan udspredes på grønne, ikke-spiselige afgrøder.