Bilag 5

Udløbsskemaer – Plan

I bilag 5 beskrives de fremtidige forhold med hensyn til regnbetingede udløb, udløb fra overløbsbygværker, udløb fra renseanlæg, renseforanstaltninger, bassinvoluminer, spildevands- og stofmængder, der beregningsmæssigt afledes til de enkelte recipienter.

Skemaet dækker planperioden, som går frem til fuldstændig separering og udmøntning af kommuneplanrammerne i Kommuneplan 2017-2029.