Tilslutning af spildevand

Ved spildevand forstås al vand, der afledes fra beboelse, virksomheder og bebyggelse i øvrigt. Spildevand omfatter eksempelvis husspildevand, processpildevand fra virksomheder, kølevand, filterskyllevand m.v.

Tag- og overfladevand fra befæstede arealer er i lovens forstand også defineret som spildevand, men benævnes i denne plan tag- og overfladevand.

Ved befæstede arealer forstås arealer som f.eks. tage, veje, kørearealer, fortove og parkeringsarealer. Vand fra befæstede arealer kan enten afledes til spildevandssystemet eller regnvandssystemet, afhængig af vandets forureningsgrad.  Tag- og overfladevand fra boligområder afledes til regnvandskloak, hvis der er regnvandskloakeret, men kan nedsives lokalt, hvis det er muligt.

Overfladevand fra veje, parkeringsarealer m.v. afledes som udgangspunkt altid til regnvandskloakken. Derimod vil overfladevand fra vaskepladser, oplagspladser samt perkolat fra lossepladser typisk have et indhold af forurenende stoffer, der medfører, at det skal håndteres efter retningslinjer gældende for spildevand, og derfor skal tilledes renseanlæg.

Kloakarbejde udføres af en autoriseret kloakmester

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 meddeler Kommunalbestyrelsen tilladelse til tilslutning af spildevand til forsyningens og andre spildevandsanlæg.

Alle ejendomme beliggende i et i Spildevandsplanen udpeget kloakopland til kloakering er forpligtet til at aflede spildevandet til kloaknettet og har som sådan via Spildevandsplanen en tilslutningstilladelse. For nogle virksomheder og typer af ejendomme kan det være nødvendigt med en egentlig tilslutningstilladelse med vilkår.

Klorholdigt vand fra tømning af pools kan som udgangspunkt ledes ud på jordoverfladen efter en konkret ansøgning og tilladelse fra Holstebro Kommune. Udledningen bør tidligst ske en måned efter seneste tilsætning af klor. Alternativt skal det ledes til forsyningens spildevandssystem efter konkret ansøgning og tilladelse fra Holstebro Kommune, og efter nærmere aftale med Vestforsyning.

Oplandene er som udgangspunkt afgrænset til de pågældende tilsluttede ejendommes matrikelgrænse, men i det åbne land, hvor landbrugsejendommes stuehuse er tilsluttet for spildevand, er oplandene af praktiske årsager afgrænset til beboelsesbygningerne, skønt der til ejendommen er tilknyttet store landbrugsarealer og andre bygninger, hvorfra der kan komme produktionsvand.

Processpildevand kræver en spildevandstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 med mindre Kommunen vurderer, at mængde og sammensætning af spildevand er af en sådan karakter, at det ikke er nødvendigt med en særskilt tilladelse. Almindeligt sanitært spildevand kan uden videre afledes direkte til spildevandskloaksystemet.

Ved meddelelse af tilslutningstilladelser for processpildevand skal en række forhold tages i betragtning. Tilladelser meddeles med baggrund i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 (2006) om “Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg”. Derudover tages en række andre forhold i betragtning:

  • I hvilken udstrækning anvendes BAT (Best Available Technology) i virksomhedens produktion, så mængden af spildevand mindskes og stofbelastningen generelt nedbringes?
  • Hvordan påvirker egenskaber, typer og mængder af stoffer og organisk materiale i virksomhedens spildevand forsyningens renseanlæg?
  • Indeholder spildevandet miljøfremmede stoffer, som kan være problematiske for recipientens opnåelse/opretholdelse af god kemisk tilstand?
  • Anvendes der stoffer i produktionen, som gennem substitution kan erstattes med mindre problematiske stoffer?
  • Kan der etableres forrensning på virksomheden, som kan reducere belastningen allerede ved kilden?
  • Der må ikke ske en forceret nedslidning af eller opstå kapacitets- eller driftsproblemer på spildevandsanlægget.
  • Tilledningen af spildevand må ikke være til hinder for, at slammet fra renseanlægget har en sådan kvalitet, at det kan bringes ud på landbrugsjord.
  • Renseanlæggets udlederkrav skal kunne overholdes, og det skal vurderes, om det er nødvendigt med supplerende krav som følge af tilslutningen.

På mindre virksomheder kan reguleringen være mere simpel. Det drejer sig f.eks. om virksomheder som autoværksteder, slagtere, pizzeriaer og lignende. Her er kravet ofte, at spildevandet skal passere en egnet olie- eller fedtudskiller, og vilkår herom rettes herefter imod tømning og vedligehold af anlægget.

Fastsættelse af kravene sker i individuelle tilladelser på baggrund af en afvejning af ovenstående i forhold til “forureneren-betaler-princippet”. Vilkårene kan omfatte krav om forrensning, substitution og egenkontrol, ud over de egentlige krav til kvaliteten af spildevandet.

Tilslutningstilladelser kan til enhver tid revideres, såfremt det måtte findes hensigtsmæssigt i forhold til driften af kloakforsyningen og de pågældende renseanlægs udledningstilladelse. Det kan f.eks. være i forbindelse med skærpede udlederkrav til renseanlægget.

Endvidere kan tilslutningstilladelsen ændres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 30, såfremt tilledningen ikke sker miljømæssigt forsvarligt.

Olieudskillere tilbageholder olie, benzin og andre stoffer, der er lettere end vand. På den måde forhindres det, at olien eller benzinen forårsager problemer med renseprocesserne på renseanlægget eller kommer ud i naturen via afløb fra regnvandssystemet.

Der skal sandfang og olieudskiller på alle udledninger, hvorfra der kan forekomme olie- og benzinrester. Det inkluderer også afløb fra arealer, hvor der kan forekomme olie- eller benzinspild eller rester af disse, hvilket kan være fra vaskepladser og vaskehaller. Som udgangspunkt kan de forventes, at der vil blive stillet krav om etablering af olieudskiller på pladser til påfyldning og optankning af brændstof (tankanlæg), vaskehaller og vaskepladser, autoværksteder, samt øvrige arealer, hvor der vurderes at være en risiko for væsentlige olie- eller benzinspild, og ved øvrige virksomheder, som genererer olieholdigt spildevand. Holstebro Kommune afgør, hvornår olieudskiller er nødvendig.

Det er vigtigt, at udskilleren dimensioneres korrekt, hvis den skal virke efter hensigten. Læs mere om dette og ansøg om tilladelse på Holstebro Kommunes hjemmeside Holstebro.dk.

Spildevand som indeholder fedt giver problemer i kloakken, fordi fedtet størkner i kloakledningerne, tilstopper dem, og forringer renseanlæggets drift. Fedtholdigt spildevand skal derfor ledes igennem et slamfang og en fedtudskiller, inden det ledes videre til spildevandskloakken. Holstebro Kommune afgør ud fra konkret vurdering behovet for installation af fedtudskiller.

Se mere og ansøg om fedtudskiller på Kommunens hjemmeside Holstebro.dk.

Der føres tilsyn med virksomhedens spildevandsforhold i forbindelse med det ordinære basis virksomhedstilsyn. Tilsynsfrekvensen afhænger af virksomhedens type og hvor god, den er til at overholde lovgivningen.

Frekvenserne svinger mellem én gang årligt og én gang hvert 6. år. I forbindelse med det ordinære virksomhedstilsyn vurderes de fysiske forhold på virksomheden og evt. kontrolmålinger/-beregninger gennemgås. Derudover kontrolleres egenkontrolmålinger i overensstemmelse med de vilkår, som er fastsat i virksomhedens spildevandstilladelse.