Indledning

Spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Vestforsyning Spildevand A/S (herefter benævnt Vestforsyning), og i planen beskrives forventet gennemførsel af separeringer, kloakeringer, nyanlæg, omstruktureringer samt Vestforsynings løbende vedligeholdelse og fornyelse af afløbssystemet. Desuden beskrives miljøtilstanden i vandmiljøet samt tilpasning til Kommunens byudvikling og klimaprojekter.

I Spildevandsplanen beskrives også hvilken praksis Vestforsyning følger ved dimensionering, etablering og renovering af kloaksystemer – herunder serviceniveau (mål for, hvor hyppigt borgerne må opleve opstuvning af spildevand fra afløbssystemet). I praksis tages der højde for klimaforandringerne f.eks. højere vandstande og øgede regnvandsmængder, som vil påvirke driften af kloaksystemer i fremtiden.

Spildevandsplanen anviser også det administrative og retlige grundlag for Holstebro Kommunes forvaltning af spildevandsområdet. Spildevandsplanen er således bindende for Holstebro Kommune, som skal virke for at gennemføre de planlagte anlæg og aktiviteter eller ændre i planen, hvis der opstår behov for det.

Spildevandsplanen er ikke umiddelbart bindende for kommunens borgere. Først når de enkelte dele af planen skal realiseres, vil der blive stillet krav til de berørte grundejere, eksempelvis i form af påbud om at separere kloakken på egen grund.

Derudover skal Spildevandsplan 2020-2030 betragtes som handleplan, hvor der skal arbejdes med at nedbringe belastningen på vandmiljøet fra renseanlæg og fra regnvandsbetingede udløb. Samtidig fortsættes indsatsen med forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Holstebro Kommune logo
Vestforsynings logo