Vemb Renseanlæg

Luftfoto af Vemb Renseanlæg

Anlægsdele

  • Ristebygværk (fjerner sten, papir, ristegods m.m.).
  • Sandfang (fjerner sand).
  • Proceskanal (renser spildevandet for organisk stof, kvælstof og fosfor samt adskiller det rensede vand fra det biologiske slam).
  • Lagune (efterpolering).

Status for Vemb Renseanlæg

Vemb Renseanlæg er et mekanisk, biologisk, kemisk anlæg med kvælstoffjernelse (MBNK).   Anlægget er dimensioneret til 2.700 PE og har en godkendt kapacitet på 2.700 PE. Anlægget er gennemsnitligt belastet med 1.515 PE. Spildevand til Vemb Renseanlæg fordeler sig med ca. 90 % husspildevand og 10 % industrispildevand. Der modtages kun spildevand fra Vemb. Renseanlægget er opført i 1988 og er løbende renoveret. Rotorerne er renoveret i 2001 -2002.

Recipientpåvirkning

Udvikling i belastningen af og udledningen fra Vemb Renseanlæg gennem de sidste 8 år fremgår af nedenstående tabel. Tallene er hentet fra den årlige tilsynskontrol med renseanlægget. Belastningen af anlægget de seneste år har generelt været faldende, ligesom udledningen fra anlægget generelt er faldet siden 2011.

Udledte vand- og stofmængder i 2012-2019 baseret på tilsynsdata.

I tilknytning til renseanlægget er etableret et overløbsbygværk med et sparevolumen på ca. 800 m³. Overløbsbygværket aflaster til Storå. I afsnittet om overløbsbygværker og i bilag 9 findes flere oplysninger om bygværkerne, ligesom det heraf fremgår hvilke tiltag, der skal foretages i planperioden. Det rensede spildevand fra renseanlægget udledes til Storå. Renseanlæggets udlederkrav overholdes.

Belastningsændringer

Belastningen af Vemb Renseanlæg forventes på sigt at blive som følger:

Status og plan for belastning på Vemb Renseanlæg

Da Vemb Renseanlæg forventes nedlagt i planperioden, er de forventede planværdier 0. Belastningen fra Vemb føres forventes ført til Holstebro Renseanlæg.

Ændringer i udledte mængder

Vemb Renseanlæg vil på sigt som følge af ændringer i oplandet i henhold til Kommuneplanen få en let øget belastning. En separering af oplandet til Vemb Renseanlæg betyder derimod en reduktion i belastningen. Da Vemb Renseanlæg forventes nedlagt i årene 2029-2030, er plantallene 0.

Status og plan for udledning fra Vemb Renseanlæg.

Vemb Renseanlæg forventes nedlagt i 2029-2030, hvorefter belastningerne fra Vemb Renseanlæg føres til Holstebro Centralrenseanlæg.

Anlægsændringer

Bygværket ved renseanlægget aflaster forholdsvist store mængder og aflaster ofte til trods for, at en stor del af kloaknettet i Vemb er lagt som separatkloak. Muligheden for at omdirigere vandet og lede overfladevandet udenom renseanlægget er undersøgt, og det var ikke umiddelbart muligt.

Vemb Renseanlæg forventes nedlagt i slutningen af planperioden (2029-2030) og belastningerne herfra skal føres til Holstebro Renseanlæg. I den forbindelse skal det separerede overfladevand ledes til regnvandsbassin forinden udløb til Storå.

Faktaboks

Udledning fra Vemb Renseanlæg. Gennemsnit i perioden 2012-2019: Vand: 0,59 mio. m³ pr. år Organisk stof målt som COD13.485 kg/år Total kvælstof: 1.445 kg/år Total fosfor: 124 kg/år