Ordliste

 • Absolut afløbskontrol
 • Afløbskoefficient
 • Ammoniak
 • Ammonium
 • Befæstede arealer
 • Befæstelsesgrad
 • Biologisk rensning
 • BOD5
 • COD
 • Fælleskloakering
 • Frist for separering
 • Indsivning
 • Kapacitet
 • Kemisk rensning
 • LAR
 • Mekanisk rensning
 • Miljøfremmede stoffer
 • Nedsivningsanlæg
 • NH4-N
 • Overfladevand
 • Overløbsbygværker
 • PE
 • pH
 • Recipient
 • Reduceret areal
 • Regnudløb
 • Regnvandsudløb
 • Renseklasser
 • Samletank
 • Separatkloakering
 • Separatsystem
 • Septiktanke
 • Slam
 • Slammineralisering
 • Sparebassin
 • Spildevand
 • SS
 • Tagvand
 • Tilslutningsbidrag
 • Tilstandskontrol
 • Total-N
 • Total-P
 • Transport kontrol
 • Trix-anlæg
 • Tungmetaller
 • TV-inspektion
 • Udlederkrav
 • Udligningsbassin
 • Vandafledningsbidrag
 • Vejvand