Tilslutning af regnvand

Dimensionering af forsyningens ledningsanlæg er baseret på anbefalingerne for funktionspraksis i Spildevandskomiteens Skrift 27, 29 og 30. Det fremgår heraf, at ved dimensionering af nye regnvandsledninger, herunder ledninger etableret i forbindelse med kloakfornyelse, lægges det til grund, at regnvandsbetingede oversvømmelser af terræn fra kloakken statistisk set over en periode ikke må ske hyppigere end hvert 5. år i separatkloakerede områder.

I afsnittet Ledningsanlæg er der en beskrivelse af, hvorledes dimensionering af nye ledninger foretages for at imødekomme den øgede mængde regnvand, der forventes at komme som følge af bl.a. klimaforandringer.

For at undgå overbelastning af afløbssystemet, er der fastsat grænser for retten til at aflede regnvand. Her er beskrevet, hvilke befæstelsesgrader, afløbssystemet dimensioneres efter, og efter hvilke retningslinjer, der administreres, hvis der befæstes mere, end regnvandsledningen er dimensioneret for.  Grænsen for ret til at aflede regnvand er udtrykt ved en maksimal befæstelsesgrad og et deraf følgende maksimalt afledningstal for den enkelte ejendom eller afgrænset del af ejendom.

Ligeledes angives under Vilkår for tilslutning, hvordan det konkret kan beregnes, hvor meget tag- og overfladevand der fra en given ejendom må afledes til regnvandsledningen.

Hensigten med at angive en maksimal befæstelsesgrad, og et deraf følgende maksimalt afløbstal, er ikke at forhindre befæstelse, men at fastsætte et afløbstal for maksimalt tilladeligt afløb til forsyningens regnvandskloak for at tage hensyn til kapaciteten i regnvandskloakken.

Regnvand som løber ned i rendestensbrønd

Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad fastsættes af hensyn til en fornuftig planlægning af kloakken, således der ikke etableres større kloakker, end det er økonomisk forsvarligt og nødvendigt.

I tabellen herunder fremgår den maksimale befæstelsesgrad for ejendomme i nye kloakoplande og i eksisterende kloakerede områder, hvor der skal udarbejdes en ny lokalplan. Den maksimale befæstelsesgrad er fastsat med baggrund i bebyggelsesprocenten ud fra områdebetegnelserne i Kommuneplan 2017-2029 for Holstebro Kommune, kombineret med hvor meget befæstelse, der erfaringsmæssigt vurderes at være behov for at blive etableret i det enkelte område. Der er således stor forskel på, hvad behovet for befæstelse er ved f.eks. en virksomhed og ved en bolig. En virksomhed har brug for plads til parkering, kørearealer, lager m.v. mens en almindelig bolig sjældent har brug for befæstelse til mere end garage og fliser omkring huset ud over det bebyggede areal.

* Der er tillagt 0,1 til veje, stier og øvrige befæstede arealer i pågældende opland.

Fastsættelse af de maksimale befæstelsesgrader i Spildevandsplanen har ikke i sig selv retsvirkning over for den enkelte grundejer, men vil indgå som Kommunens administrative grundlag for de befæstelsesgrader, der vil blive anvendt i lokalplanerne samt danne grundlag for de afgørelser, der måtte komme i form af f.eks. tilslutningstilladelser eller udledningstilladelser. Den maksimale befæstelsesgrad vil blive omregnet til et maksimalt afløbstal for den givne matrikel, dette afløbstal skal i forbindelse med en tilslutningstilladelse dokumenteres overholdt.

For at gøre kravet om maksimal befæstelsesgrad gældende over for den enkelte grundejer, er det besluttet at Kommunen i lokalplaner indfører en maksimal befæstelsesgrad, der influerer på den enkelte matrikels tilledning af overfladevand til regnvandskloakken.

Såfremt en grund til boligformål ønskes befæstet ud over den i lokalplanen fastsatte befæstelsesgrad, skal det øvrige overfladevand håndteres på egen grund. Dette kan ske ved nedsivning i regnbede, hvilket som minimum skal ske fra den del af det befæstede areal, der overstiger befæstelsesgraden, eller på anden vis afledes lokalt, eksempelvis ved nyttiggørelse af uforurenet overfladevand til vanding og lignende.

Såfremt et erhvervsareal ønskes befæstet ud over de fastsatte befæstelsesgrader, kan uforurenet tag- og overfladevand håndteres via LAR-løsninger, og regnvandet skal reguleres med en tilslutningstilladelse, hvor der vil blive stillet vilkår om, at den resterende mængde neddrosles til naturlig afstrømning på 1 l/s/ha, forinden tilledning til kloak. Regnvandet kan også på anden vis afledes lokalt. Tilladelse til dette vil blive meddelt efter Miljøbeskyttelsesloven.

Befæstelsesgraden på den enkelte ejendom kan beregnes på baggrund af afløbskoefficienter for de enkelte belægningstyper.

I Spildevandsplanens plandel er indsat de planlagte befæstelsesgrader og PE på planoplandene fra Kommuneplanen. Det er vurderet, at oplandene skal tillægges 0,1 i befæstelse til veje m.v. Disse plandata anvendes til at frembringe viden om fremtidige udledningsmængder fra de regnbetingede udløb og belastning af renseanlæg. Befæstelsesgraderne for planoplandene vil i konkrete projekter blive opdateret ud fra matriklernes, vejens og de grønne områders beregning og det faktuelle antal boliger. Planlagte oplande skal derfor i Spildevandsplanen ajourføres i takt med den konkrete udbygning. I nogle tilfælde kan der blive tale om ændring af Spildevandsplanen i form af tillæg, hvis der er tale om store ændringer i forhold til det i Spildevandsplanen forudsatte. Det kan f.eks. være, at der i en lokalplan foreskrives en alternativ anvendelse af overfladevand, eller at området indrettes efter at skulle have en blanding af nedsivning og udledning af overfladevand.

Hvis et område separatkloakeres ved Vestforsyning, vil det være Vestforsyning, der forestår dimensioneringen af oplandets ledningsnet. Den endelige befæstelsesgrad fastsættes, når oplandet er fuldt udbygget, og den indarbejdes i Spildevandsplanen af Holstebro Kommune som status i forhold til fremtidige beregninger af udledte stofmængder. Den endeligt fastsatte befæstelsesgrad i området, med det deraf følgende afløbstal, har ingen betydning for den enkelte matrikels befæstelsesgrad eller afløbskoefficient. Denne defineres udelukkende efter de ovenfor beskrevne maksimale befæstelsesgrader.

Kommunen vil i forbindelse med byggeprojekter (nybyggeri, udvidelser, ændringer mv.), vejlede omkring begrænsning af tilledning af overfladevand til kloaksystemet ved at overfladevandet afledes lokalt. Lokal afledning af regnvand kan bl.a. ske ved etablering af frit vandspejl i form af bassiner, grøfter og lignende, ved nedsivning, ved genanvendelse, ved opstuvning, ved etablering af grønne tage m.v., afhængig af, hvilke muligheder, der er i det enkelte område.

Tilslutning af nye, ubebyggede matrikler inden for eksisterende kloakopland

Der kan fortsat findes tomme, ubebyggede grunde i eksisterende kloakoplande. Når Holstebro Kommune modtager byggeansøgning til en sådan ejendom, foretages der en vurdering af, hvilke konsekvenser, tilslutningen har for kloaksystemet forstået på den måde, at tilslutningen skal kunne ske under overholdelse af den eksisterende udledningstilladelse og inden for ledningsnettets hydrauliske kapacitet.

Udgangspunktet for Kommunen vil som følge af ligestillingsprincippet være, at afledning fra en ny ejendom inden for eksisterende kloakopland skal være tilsvarende en ejendom i nye bolig- eller erhvervsområder. Dette er dog afhængig af tilgængelig kapacitet i ledningsnettet.

Tilslutningen må ikke give anledning til hydraulisk overbelastning af ledningsnettet og/eller den efterfølgende recipient. Der skal derfor foretages en vurdering af dimensioneringsgrundlaget for ledningsnettet sammenholdt med den planlagte befæstelse af den ubebyggede matrikel. Kommunen vil vurdere, om der vil være behov for neddrosling eller forsinkelse af en del af vandet forinden tilledning til kloak. Såfremt der er behov for at neddrosle eller forsinke tag- og overfladevand, vil vilkår om dette blive fastsat i en tilslutningstilladelse.

Regulering af tilsluttede erhvervsejendomme, hvor regnvandsafledningen øges i forbindelse med nybyggeri, tilbygning mv.

I forbindelse med øget befæstelse på en matrikel, der er tilsluttet kloaksystemet, kan der opstå kapacitetsmæssige problemer i kloaksystemet eller i recipienten på grund af den øgede afledning af tag- og overfladevand. Der kan således være behov for at begrænse yderligere tilledning af overfladevand til ledningsnettet eller recipienten.

Når virksomheden skal søge byggetilladelse, eller af en anden årsag er i dialog med Teknik og Miljø, vil Vand og Ressourcer blive inddraget, så der kan foretages en vurdering af i hvilket omfang, der kan være behov for at neddrosle en del af vandet, eller alternativt at nedsive uforurenet tagvand. Vilkår om at neddrosle eller forsinke tag- og overfladevand vil blive fastsat i en tilslutningstilladelse ud fra en konkret vurdering.

Ved nybyggeri og tilbygning inden for eksisterende kloakoplande, hvor det vurderes at være problematisk med yderligere tilledning til den eksisterende regnvandskloak, pålægges grundejeren at neddrosle overfladevandet fra de bebyggede arealer. Der vil i den forbindelse blive meddelt de nødvendige tilladelser.

Udgangspunktet for Kommunen vil som følge af ligestillingsprincippet være, at afledning fra disse ejendomme inden for eksisterende kloakopland skal være tilsvarende en ejendom i nye bolig- eller erhvervsområder. Der vil sædvanligvis skulle meddeles en tilslutningstilladelse, eller der kan blive stillet vilkår om neddrosling af tag- og overfladevand i byggetilladelsen.

Regulering af tilsluttede ejendomme, hvor regnvandsafledningen er øget pga. øget befæstelse

Der kan opstå kapacitetsmæssige problemer i kloaksystemet, hvis befæstelsesgraden på en eller flere matrikler med tiden er øget væsentligt, f.eks. ved etablering af parkeringsarealer og lignende.

I forbindelse med ændringer eller ombygninger af eksisterende virksomheder med høje befæstelsesgrader, hvor der ændres på befæstelsen, vil Vand og Ressourcer i den konkrete sag foretage en vurdering af, i hvilket omfang der er behov og mulighed for at regulere eksisterende afledning af tag- og overfladevand.

Udgangspunktet for Kommunen vil som følge af ligestillingsprincippet være, at afledning fra disse ejendomme inden for eksisterende kloakopland skal være tilsvarende en ejendom i nye bolig- eller erhvervsområder. Der vil sædvanligvis skulle meddeles en tilslutningstilladelse.

Etablering af regnvandsanlæg i eksisterende bygninger kræver ikke tilladelse af Kommunen.

Etablering af regnvandsanlæg i nye enfamiliehuse kræver ikke særskilt tilladelse af Kommunen, men er i stedet omfattet af byggetilladelsen eller anmeldelsen af byggeriet. Der skal derfor i forbindelse med færdigmeldingen fremsendes oplysninger om regnvandsanlægget (en kloakplan).

Etageboliger, offentlige institutioner og erhverv skal altid indhente byggetilladelse til installation af regnvandsanlæg.

Da Kommunen ikke længere ifølge lovgivningen skal foretage en byggeteknisk sagsbehandling, er det ejeren eller ansøgeren, der skal stå inde for, at bygningsreglementets krav og gældende forskrifter overholdes.

Regnvandsanlæg skal udføres efter de samme regler, som gælder for afløbsinstallationer og vandinstallationer. Afløbsinstallationerne må kun udføres af autoriserede kloakmestre, og vandinstallationerne må kun udføres af autoriserede VVS-installatører. Vandinstallationerne skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer, mens afløbsinstallationer reguleres efter DS 432, Norm for afløbsinstallationer. Regnvandsanlæg, som bortleder regnvand på terræn/overfladen til forsyningens anlæg, er dog ikke omfattet af krav om autorisation.

Anvendelse af tagvand til tøjvask og toiletskyllevand skal altid meddeles til Vestforsyning, idet der skal betales vandafledningsbidrag for det vand, som tilledes kloakken. Der skal opsættes måler for vandforbrug i overensstemmelse med Vestforsynings retningslinjer herfor. Tilsvarende skal Vestforsyning Vand A/S, forinden anlægget tages i brug, syne installationerne for at sikre, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningen.

Der henvises i øvrigt til Rørcenteranvisning 003 (2000) vedrørende “Brug af vand til WC-skyl og vaskemaskiner i boliger”.

Ved etablering af anlæg til genanvendelse af regnvand opsamlet fra tage, skal der ikke gives tilladelse til samletanken, hvis regnvandet opsamles i et produkt, som opfylder bygningsreglementet, og hvis regnvandet opsamles og genanvendes i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Inden for kloakeret område anviser Vestforsyning tilslutningspunkt til selskabets anlæg. Vestforsyning er ansvarlig for, at ejendomme beliggende inden for et offentligt kloakeret område får anvist et tilslutningspunkt (stikledning), der i normale tilfælde er ført frem til grundgrænsen (skel) for den pågældende ejendom.

Stikledninger, der forbinder de tilsluttede ejendomme til spildevandsselskabets hovedkloak, er opdelt i en del ejet af spildevandsselskabet og en privat del. Stikledninger ejes, med enkelte undtagelser, af spildevandsselskabet frem til skel ved de tilsluttede ejendomme. Fra skel og ind til selve huset er stikledningen privat. Vestforsyning driver og vedligeholder selskabets del af stikledningen; den øvrige del er grundejerens ansvar.

Som følge af hyppigere ekstremregn og den øgede befæstelse af byernes overflade, også kaldet fortætning, er kloaksystemets kapacitet sat under pres. Belastningen af spildevandsselskabets kloaksystem må som udgangspunkt ikke øges i forhold til det nuværende niveau ved dimensionsgivende regn udover naturlig afstrømning. I forbindelse med tilslutning af større befæstede arealer eller regulering af sådanne f.eks. ved udvidelser eller ved ændringer af befæstelsen, vil der blive stillet krav om en maksimal tilladt afledning til kloakken typisk i form af en maksimal afløbsmængde.

Den maksimale afløbsmængde kan beregnes som følger:

Areal (ha) x afløbstal (L/s/ha) x befæstelsesgrad = Afløbsmængde (L/s)

Holstebro Kommune har sammen med Vestforsyning udarbejdet en række regler, hvormed den enkelte borger og virksomhed kan se, hvorledes Holstebro Kommune vil håndtere den løbende tilslutning til eksisterende regnvandskloak.

Overordnet gælder følgende regler:

  • Såfremt der ikke vurderes at være plads til en ekstra udvidelse, skal borgeren/virksomheden neddrosle den ekstra tilledning til naturlig afstrømning, her givet som 1 L/s/reduceret ha. Der skal på matriklen etableres forsinkelsesbassin, hvorfra der ikke må være mulighed for at der kan afledes overløbsvand til den eksisterende regnvandskloak.
  • Borgeren/virksomheden har grundlæggende lov til at aflede op til en vis befæstelsesgrad/afløbstal, der fastsættes af Kommunen.
  • Borgeren/virksomheden har i forhold til tilslutning til kloakker omfattet af de gamle dimensioneringsregler ret til at aflede svarende til 110 L/s/ha ved tilslutning til regnvandskloak og 140 L/s/ha ved tilslutning til fælleskloak. Der kan ikke regnes med klimafaktor.
  • Borgeren/virksomheden har i forhold til tilslutning til nye regnvandskloakker omfattet af de nye dimensioneringsregler ret til at aflede svarende til 110 L/s/ha* tillagt en klimafaktor på 1,25, svarende til 137,5 L/s/ha.
  • Dimensionering af bassiner anbefales at følge retningslinjerne beskrevet i afsnittet Dimensionering.

* Ved førstkommende revision af planen vil den nye udgave af dansk standard for afløbsinstallationer, DS432:2020, blive indarbejdet i planen. Det betyder at 110 L/s/ha øges til 120 L/s/ha.