Bilag 2

Kloakoplande – Status skema

I bilag 2 beskrives de eksisterende forhold med hensyn til kloakoplande, herunder arealer, spildevandsbelastning (PE), kloakeringsforhold og sum til renseanlæg. Skemaet dækker status 2020.