Virksomheder

Virksomheder i det åbne land

Grundlæggende er det åbne land forbeholdt landbrugserhverv og andre erhverv med naturlig tilknytning til landbruget. Til øvrige erhvervstyper udlægges der i Kommuneplanen erhvervsområder, hvor der er den nødvendige infrastruktur til rådighed i form af egnede vejforbindelser, og mulighed for spildevandsafledning til forsyningens kloaknet.

Det er dog hensigtsmæssigt at tillade minde håndværksvirksomheder og lignende virksomhedstyper, som yder lokal service, at etablere sig på nedlagte landbrugsejendomme i området, hvor kundegrundlaget findes. Et andet eksempel kan være entreprenørvirksomheder og lignende typer af virksomheder, som har behov for garageanlæg til entreprenørmateriel eller tilsvarende, som ikke kræver større investeringer i bygningerne.

Der meddeles normalt ikke tilladelse til detailhandel i det åbne land. Dog kan der meddeles tilladelse til etablering af egentlige gårdbutikker, når etableringen kan ske i eksisterende bygninger og ifald det er miljømæssigt og trafikalt acceptabelt.

Opstår der spildevand fra virksomheder i det åbne land, skal det håndteres miljømæssigt forsvarligt. Alt efter spildevandstypen, kan der stilles krav om etablering af opsamlingsbeholder med henblik på bortskaffelse eller renseforanstaltninger inden udledning. Afledning af spildevand kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Det er Kommunens hensigt at videreføre reguleringen beskrevet nedenfor, og i den kommende planperiode at få kortlagt virksomhederne i det åbne land med hensyn til deres spildevandsforhold. Kommunen vil i den forbindelse sikre sig, at de fornødne tilladelser er til stede, ligesom Kommunen vil meddele de relevante tilladelser. Kommunen vil specielt have fokus på de virksomheder, hvor der kan være tale om potentiel udledning af miljøfremmede stoffer.

Spildevand fra fødevarevirksomheder består af organisk materiale i form af kødsaft, fedt, mælk og fløde. Der er ligeledes et indhold af rengøringsmidler. Håndteringen af spildevandet sker på forskellig vis afhængig af, hvad der skal beskyttes i det konkrete tilfælde og under hensyntagen til de regler, som er gældende for den valgte bortledning eller bortskaffelse.

Spildevand fra en vaskehal er olieholdigt. Det er derfor et krav, at spildevandet skal ledes igennem sandfang og olieudskiller. Affald fra sandfang og olieudskiller skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ. Spildevandet skal efter passage af olieudskilleren opsamles og bortskaffes til godkendt modtageanlæg, alternativt kan det tillades, at spildevandes udspredes på arealer, der ikke anvendes til fortærbare afgrøder.

Vaskepladser på maskinstationer anvendes ofte både som vaskeplads til afvaskning af maskiner og påfyldningsplads, og vask af sprøjteudstyr. Påfyldningspladser og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler reguleres særskilt af Plantedirektoratet med gældende Vaskepladsbekendtgørelse.

Selve vaskeaktiviteten med vask af maskiner giver anledning til en mindre mængde olie. Vaskepladser på maskinstationer er som regel udendørs, der må derfor forventes en del overfladevand. Det stilles som krav, at vand fra vaskepladser skal afledes til et sandfang og derfra opsamles i beholder. Spildevandet kan udspredes på ikke-fortærbare afgrøder.

For vaskepladser indrettet til vask af skoventreprenørmaskiner gælder samme krav som for maskinstationer.

I Holstebro Kommune er der i 2018 i alt 5 dambrug og alle har udledning til vandløb i oplandet til Storå/Nissum Fjord. Dambrugene reguleres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Udledningerne fra dambrugene er baseret på bedste foreliggende viden og både teoretiske beregninger og faktiske målte udledninger anvendes, hvor de vurderes bedst egnet. Målsætningen for de pågældende vandløb er på baggrund af vandløbsdata for 2017, vurderet at være opfyldt nedstrøms dambrugene. Se belastninger i tabel nedenunder.

Tre moderne modeldambrug har udledning til Råsted Lilleå. Dambrugene har en samlet fodertilladelse på 2.450 tons foder årligt. Belastningerne er baseret på målte værdier i 2017 udtrukket fra NEMPULS (Miljøportalen).

Mølbak Dambrug er et moderne modeldambrug, der udleder til Gryde Å. Dambruget har i dag en fodertilladelse på 360 tons.

Munkbro Dambrug er der et traditionelt dambrug med moderne sættefiskanlæg. Dambruget udleder til Vegen Å og har en fodertilladelse på 113 tons.

I Holstebro Kommune er der flere vandværker, der afleder filterskyllevand via et bundfældningsbassin til recipient. Andre vandværker afleder filterskyllevand til bassin, hvorfra det fordamper og nedsiver. Formålet med filterskylningen på vandværket er at fjerne det stof (filterslam), der er afsat ved filtreringen. Det afsatte stof består langt overvejende af okker og i mindre mængde mangan, samt andre udfældende forbindelser fra råvandet. Derudover vil der være små mængder af andre metaller som f.eks. zink, nikkel, kobber, bly og cadmium, som er direkte bundet til okkeret.

I bundfældningsbassinet opholder filterskyllevandet sig i et vist antal timer, for at hovedparten af slammængden kan bundfældes, inden vandet ledes til recipient.

Holstebro Kommune fører tilsyn med vandværkerne, herunder afledning af filterskyllevandet. For de fleste vandværker er der i indvindingstilladelsen en beskrivelse af, hvorledes filterskyllevandet afledes. Der er for enkelte vandværker meddelt separat udledningstilladelse. På et enkelt vandværk udtages der prøver af filterskyllevandet til dokumentation. Det vurderes, at filterskyllevand, der afledes til recipient via bundfældningsbassin, ikke medfører en uacceptabel påvirkning af recipienten.

Følgende vandværker udleder til recipient via bundfældningsbassin: Frøjk (40.140 til Frøjk bæk), Nibsbjerg (70.400 til Storå), Husby Vest (3.000 til Vestre Landkanal), Fjand (1.830 til Vejgrøft), Ryde/Stendis/Højbjerg (500 til Hvolbæk) og Sandagergård (10.000 til Kirkebækken). Følgende to vandværker udleder til bassin, hvorfra det fordamper/nedsiver: Ejsing og Mogenstrup, hhv. ca. 150 og 200 m³ pr. år. (De udledte mængder i m³/år er angivet i parentes sammen med recipient.)

Spildevand fra komposteringspladser kan, alt afhængig af hvad der komposteres, være meget næringsrigt. Direkte udledning er derfor ikke miljømæssigt acceptabelt. På større, godkendelsespligtige komposteringsanlæg er det et krav, at komposteringen foregår på et impermeabelt areal. Overfladevand og ensilagevand skal ledes til opsamlingsbeholder. Vandet kan genbruges til vanding af milerne eller der kan meddeles en udspredningstilladelse.