Pumpestationer og bygværker

Her beskrives retningslinjer for, hvorledes overløbsbygværkerne fremadrettet reguleres og hvilke krav, der er gældende for dem. Der præsenteres desuden en samlet handleplan for samtlige overløbsbygværker og udvalgte pumpestationer.

Bygværkerne, der omfatter pumpestationer, sparebassiner og overløbsbygværker, er vist med særskilt signatur på Spildevandsplanens kortdel. Desuden fremgår det af kortet, om kloakbygværker er eksisterende eller planlagte. Der er også angivet, hvorvidt pumpestationerne har nødoverløb eller ej, og tilsvarende om overløbsbygværkerne er etableret med sparebassiner.

Vestforsynings logo

Pumpestationer

Pumpestationer anvendes til at transportere (pumpe) spildevand eller regnvand, hvor det ikke er teknisk muligt eller økonomisk rentabelt at aflede spildevandet ved gravitation. Pumpning bruges i alle dele af transportsystemet fra afløbsinstallation over hovedkloak og renseanlæg til udledning i recipient.

Der findes tre forskellige typer pumpestationer: PN, PO og PR:

I separatkloakerede områder findes spildevandspumpestationer med eller uden nødoverløb. Nødoverløb er her etableret med det formål at undgå kritiske opstuvninger i kældre eller lignende i tilfælde af en nødsituation, eksempelvis et pumpesvigt som følge af havari eller manglende el-forsyning. Pumpestationer med nødoverløb benævnes PN, og er som udgangspunkt uden udledning.

En variant af ovenstående er spildevandspumpestationer, hvor det er konstateret, at nødoverløb træder i kraft, selvom der ikke er tale om nødsituationer, men da der er for meget uvedkommende vand i kloakken. Det kan være drænvand, utæt kloak, tidligere fælleskloakerede arealer med videre. Disse pumpestationer benævnes PO. Pumpestationer i denne gruppe skal undersøges, idet der ved denne type pumpestation i princippet heller ikke skal forekomme udledning. Dette gælder eksempelvis pumpestationer i Handbjerg.

I fælleskloakerede områder er pumpestationer med nødoverløb (PR) at betragte som pumpestationer med regnbetingede overløb, idet overløb fra disse primært træder i kraft som følge af store regnhændelser. De er som følge heraf underlagt de samme krav som overløbsbygværker og vil blive behandlet under afsnittet om overløbsbygværker.

Status

Der er 375 spildevandspumpestationer i Holstebro Kommune. Vestforsyning driver pumpestationerne sammen med kloaksystemet. Ca. 75% af spildevandspumpestationerne er overvågede med SRO-anlæg (Styring, Regulering og Overvågning). Alle oplysninger om drift, alarmer og andre forhold bliver registreret på Holstebro Renseanlæg og medvirker til at sikre et godt renseresultat og overblik over driftssituationen. Historiske data bliver gemt og bearbejdet med henblik på kontinuerlig optimering af driften.

Der er etableret nødoverløb på 55 pumpestationer, hvoraf de 27 stammer fra spildevandskloakerede områder (PN). 17 pumpestationer har nødoverløb som følge af uvedkommende vand (PO), og 11 pumpestationer har overløb på grund af regnvand i fælleskloakerede områder (PR).

Der foreligger ikke udledningstilladelser til de enkelte pumpestationer, men i det omfang, Kommunen finder det relevant at regulere udledningen, vil der blive meddelt særskilt tilladelse.

Plan

Pumpestationer renoveres løbende afhængig af slitage, alder, pumpeeffektivitet med videre. Udover renovering er det målet at gennemføre følgende på alle større pumpestationer:

  • Etablering af SRO
  • Dobbelt pumpebestykning
  • Alarmer

Ved kloakering af ejendomme i det åbne land, samt ved nykloakeringer af planlagte udstykninger vil der løbende blive lavet nye pumpestationer.

I Kommunen er der ved Spildevandsplanens vedtagelse identificeret 17 spildevandspumpestationer, der aflaster, på grund af tilførsel af for meget uvedkommende vand fra oplandet. Der skal for disse pumpestationer laves en undersøgelse af omfanget af aflastningerne. Undersøgelserne skal danne grundlag for den videre indsats. Der skal udarbejdes en samlet handleplan for pumpestationerne, der beskriver, hvorledes det kan sikres, at nødoverløbene fremadrettet kun er i brug ved nødsituationer.

Overløbsbygværker

Overløbsbygværker har til formål at aflaste opspædet spildevand fra fælleskloaksystemet til nærmeste recipient for at undgå overbelastning af kloaksystem og renseanlæg under regn. Overløbsbygværkerne er i mange tilfælde indbygget i selve kloakbrøndskonstruktionen og er derfor ikke synlige. Udløbsvandet fra overløbsbygværkerne er af hygiejniske, æstetiske, hydrauliske og stofmæssige grunde ikke ønskeligt i recipienterne.

Generelt er overløbsbygværker placeret i fælleskloakerede oplande eller i forbindelse med indløbsbygværkerne på renseanlæggene. I tilknytning til overløbsbygværkerne etableres ofte sparebassiner, hvortil vandet kan aflastes, når kloaksystemet bliver overbelastet under regn. Herved reduceres antallet af aflastninger fra overløbsbygværkerne direkte til recipienterne, og hermed reduceres også stofudledningen til recipienterne.

Sparebassiner har til formål at opsamle og tilbageholde opspædet spildevand. De etableres både som interne bassiner til opmagasinering uden mulighed for overløb samt som traditionelle bassiner med overløbsmulighed. Udformningsmæssigt opdeles bassinerne typisk i lukkede bassiner (rørbassiner eller betonbygværker) og åbne bassiner (jordbassiner). Sparebassiner, som er placeret i bynære områder, bør af sundhedsmæssige, hygiejniske og æstetiske grunde ikke være udformet som åbne bassiner, og åbne sparebassiner skal af samme årsager være indhegnet.

Sparebassiner etableres udelukkende, hvor det økonomisk er mere fordelagtigt at etablere bassin ift. separering af oplandet, eller hvor der i forhold til kloaksaneringsplanen går lang tid, før et givent område er separeret, og det derfor af hensyn til recipienttilstanden er nødvendigt med et sparebassin inden.

Følgende krav og retningslinjer ligger til grund for de fremtidige handleplaner for overløbsbygværker og sparebassiner i Holstebro Kommune:

I overensstemmelse med det grundlæggende princip om anvendelse af BAT og for at forebygge og forhindre uæstetiske og uhygiejniske forhold i recipienten, skal overløbsbygværker være forsynet med rist og skumbræt. Riste etableres med mellemrum på højst 10 mm, men kan accepteres op til 20 mm og skal vedligeholdes mindst én gang om året. Ved store overløbsbygværker med overløb til sårbare recipienter bør etableres finrist med automatisk fjernelse af ristegods. Dette vurderes konkret af miljømyndigheden.

Overløbsbygværker skal på sigt nedlægges som følge af separering. Nedlæggelsen skal ske, når oplandet er fuldt separeret.

Anvendes åbne jordbassiner som sparebassiner skal der opsættes hegn og de skal placeres uden for bymæssig bebyggelse.

Der skal årligt indberettes aflastede mængder til Holstebro Kommune. Overløbsbygværker, der aflaster til vandløb, hvor der er hydrauliske problemer eller risiko for sådanne, skal som udgangspunkt have sparebassin med en overløbshyppighed på maksimalt én gang hvert 5. år. Kravet fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af recipientens følsomhed.

Overløbet fra bygværk/sparebassin til recipient skal så vidt muligt neddrosles til naturlig afstrømning, og ved recipienter, der er hydraulisk overbelastede, kan kravet skærpes.

Status

Gennem sidste planperiode er der gennemført en række tiltag for at reducere udledningen fra overløbsbygværker. Der er knapt 40 overløbsbygværker og pumpestationer, som kan aflaste spildevand. Der er i alt blevet nedlagt 12 overløbsbygværker som følge af separeringer i oplandet.

Plan

Det er Holstebro Kommunes overordnede mål at minimere udledningen fra overløbsbygværkerne på to måder: separering eller forbedret rensning med foranstaltninger som rist, skumbræt, sparebassiner m.v.

Som udgangspunkt vil der i planperioden blive separeret en del områder. Der er endvidere planlagt videreførsel af overvågning af aflastninger på udvalgte overløbsbygværker, så der opnås et bedre kendskab til det reelle antal aflastninger, varighed samt aflastningsmængde. Her er prioriteret de bygværker, som ikke umiddelbart står for at skulle nedlægges som følge af separering. Den prioriterede indsats i sidste planperiode resulterede i en handleplan, som fortsættes i denne planperiode jf. bilag 9.

Tilsyn

Holstebro Kommune fører tilsyn med eventuelle udledninger fra pumpestationer og bygværker, og det er Kommunens hensigt i denne planperiode at sikre gennemførsel af de tiltag, der er planlagt jf. den handleplan, der er lagt for overløbsbygværkerne og pumpestationerne. Det er også Kommunens intention i tæt samarbejde med forsyningen at revidere handleplanerne i det omfang, det findes nødvendigt. Kommunen vil også foretage de nødvendige tilsyn og i nødvendigt omfang meddele de nødvendige udledningstilladelser til regulering af udløb fra pumpestationer og bygværker.