Bilag 9

Overløbsbygværker og pumpestationer

Skemaet viser en oversigt over de eksisterende overløbsbygværker og pumpestationer i Holstebro Kommune, som kan aflaste opspædet spildevand til recipienten. Der gives et overblik over tiltag på de enkelte bygværker, beregnede samt faktiske overløbsregistreringer i 2018 samt en tilkendegivelse af, om bygværket forventes nedlagt i løbet af planperioden.