Klimatilpasning

Klimatilpasningsplanen for Holstebro Kommune offentliggøres fremover alene som en integreret del af Kommuneplanen. Ifølge den statslige vejledning om klimatilpasningsplaner skal en Klimatilpasningsplan indeholde en kortlægning og en beskrivelse af Kommunens indsatser.

Her beskrives resultaterne af kortlægningen samt de planlagte indsatser, Holstebro Kommune har udarbejdet i forbindelse med Klimatilpasningsprojektet.

De fire oversvømmelsestemaer er kortlagt med to typer af oversvømmelseskort: risikokort og udbredelseskort.

Kortlægningen er udført ud fra fire forskellige oversvømmelsestemaer:

  1. Oversvømmelse fra kloakker
  2. Oversvømmelse fra vandløb
  3. Oversvømmelser fra havet
  4. Oversvømmelse med grundvand

 

Risikokort

Risikokortet udtrykker, hvor sandsynlig en skadevoldende oversvømmelse er et pågældende sted. Risiko angives ved en tretrinsskala: Høj, middel eller lav.

Risikokortet er velegnet til at vise overblik over et større område og benyttes til at prioritere indsatsen. En indsats kan være at undersøge de faktiske oplevede oversvømmelser i et område.

Risikokortet tager udgangspunkt i en regnhændelse med en beregnet gentagelsesperiode på 50 år i et fremskrevet klimascenarie i år 2050.

Udbredelseskort

Udbredelseskort viser oversvømmelsen mere detaljeret en risikokort. Kortet viser den geografiske udstrækning af oversvømmelser i forhold til det valgte tema (f.eks. regnvand eller grundvand).

For regnvand fremkommer udbredelsen af oversvømmelser som resultat af beregning ud fra data om ekstreme nedbør og terrænkoter i landskabet sammenholdt med spildevandssystemets kapacitet til at aflede regnvand. Kortet viser, hvor regnvandet vil samle sig efter en ekstrem regnbyge, beregnet for en fremtidig regnhændelse.

Udbredelseskort er beregnet med klimaforudsætninger for år 2050. Der er foretaget dynamiske modelberegninger med oversvømmelseshændelser svarende til 5, 10, 20, 50 og 100 års gentagelsesperioder.

Grundlaget for udbredelseskort for øvrige temaer fremgår nedenfor.

De digitale oversvømmelseskort er tilgængelige på Holstebro Kommunes hjemmeside: Holstebro.dk.

Regnvandskloakker

Risikokortet viser regnvandskloakerede områder i hele Kommunen. Risikokortet er beregnet på grundlag af en gentagelsesperiode på 50 år i et fremskrevet klimascenarie i år 2050. Risikokortet inddeles i 3 farver: Rød, gul og grøn, svarende til henholdsvis høj, mellem eller lav risiko.

Udbredelseskortet viser udbredelse og dybdefordeling af oversvømmelser i regnvandskloakerede områder beregnet med klimaforudsætninger for år 2050. Kortet kan vise oversvømmelsesudbredelse ved vanddybder under 10 cm ved vejvand for regnhændelser svarende til 5, 10, 20, 50 og 100 års regn, samt oversvømmelsesudbredelse ved vanddybder på 10 – 200 cm for samme hændelser.

Vandløb

For vandløb viser risikokortene oversvømmelse langs vandløbene Storå og Vegen Å på strækningen igennem Holstebro. Der er foretaget beregning på grundlag af gentagelsesperiode på 50 år i et fremskrevet klimascenarie i år 2050. Risikoen angives som lav, mellem eller høj ud fra farverne grøn, gul eller rød.

Udbredelseskortene for vandløb foreligger kun for Storå på strækningen gennem Holstebro by. Der er angivet oversvømmelsesscenarier for 10, 20, 50, 100 og 1000 års hændelser i nutid og 2050. Der er desuden angivet historiske oversvømmelser med koter samt oversvømmelsesudbredelser på kote 9,25 – 11,20 meter.

Hav og fjord

Der er udarbejdet risikokort for Nissum Fjord, Venø Bugt og Vesterhavet. Risikoen angives som lav, mellem eller stor ved farverne grøn, gul eller rød.

Udbredelseskortene, som viser havvandsstigning på land, er udarbejdet for Thorsminde, Bjerghuse, Nr. Fjand, sommerhusområdet og for Vinderup ved Venø Bugt området. Scenarierne er 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, og 200 cm havvandsstigninger i basisår 2050.

Grundvand

Risikokort for grundvand er udarbejdet for 50 cm grundvandsstigning. Risikoen angives som lav, mellem eller høj med farverne grøn, gul eller rød.

Udbredelseskort for grundvandsstigninger er udarbejdet for de bebyggede området ved Venø Bugt og Nissum Fjord, sommerhusområdet Husby samt for Å-dale. Scenarierne er valgt til 20, 30, 40, 50, 70, 90 cm grundvandsstigninger i basisår 2100.

Indsatser

For at beskytte Holstebro midtby for oversvømmelser fra Storå og for at der til enhver tid kan afledes regnvand fra befæstede arealer i Holstebro by til Storå, etableres et klimasikringsanlæg i oplandet til byen.

Klimatilpasningsanlægget har til formål at styre vandføringen gennem byen, så oversvømmelsesrisikoen minimeres. Anlægget virker ved, at der i en oversvømmelsestruende situation tilbageholdes vand i Vandkraftsøen og i ådalen opstrøms byen. Derfor bygges der et dæmningsanlæg med sluse i ådalen og et nyt dæmnings- og sluseværk foran den eksisterende Vandkraftsø-dæmning til at styre vandgennemstrømningen i åen. Sluserne vil kun være i brug, hvis der er risiko for oversvømmelse, og vandet skal kun tilbageholdes få dage.

Nærmere beskrevet består klimatilpasningen af tre tiltag: En dæmning med sluse i Storå ådalen, en ny dæmning med sluse i Vandkraftsøen foran den eksisterende sø-dæmning, samt et højtvandsværn lokalt, som muliggør en højere vandføring i midtbyen.

Den nye dæmning i Storå ådalen kan tilbageholde op til 3 millioner kubikmeter vand på et 148 ha stort areal i ådalen øst for motorvejsbroen.

Den nye dæmning ved Vandkraftsøen muliggør tilbageholdelse af yderligere op til 2 millioner kubikmeter vand.

Indtil klimatilpasningsanlægget er etableret, er det et politisk ønske, at borgere og beredskab allerede nu kan være bedre forberedt på oversvømmelse. Derfor har Kommunen initieret et varslings- og prognosesystem for varsling om høje vandstande i Storå, som er tilgængelig på Kommunens hjemmeside.

Systemet bygger på online data fra målestationer i Storåsystemet. Her anvendes seneste registrerede vandstand løbende til at danne en prognose ud fra. Prognosemodellen baseres på en kombination af vandstandsregistrering i vandløbet, data for observeret nedbør og prognose for nedbør. Systemet kan sættes op til et automatiseret varslingssystem med udsendelse af SMS-varsel, når prognosen for vandstand overstiger et kritisk tærskelniveau.

Holstebro Kommune ønsker ved ny lokalplanlægning at sikre klimarobuste byer, hvilket skal ske ved opfyldelse af det klimakriterie, som er nævnt i Kommuneplanen: områder skal klimatilpasses, så der ved en 50 års hændelse i år 2050 maksimalt står 10 cm vand på terræn, så der ikke kan ske skadevoldende hændelser på bygninger.

Holstebro Kommune deltager desuden sammen med Region Midtjylland , 18 kommuner og deres forsyningsselskaber, samt en række vidensinstitutioner i et EU-støttet partnerskab kaldet Coast to Coast Climate Challenge. Partnerskabet løber over 6 år og startede i 2017.

Du kan i øvrigt læse mere om klimatilpasning på www.klimatilpasning.dk