Plangrundlag

Der er en række kommunale og statslige planer, som spildevandsplanen skal forholde sig til.

 1. Kommuneplan
 2. Lokalplan
 3. Vandområdeplan
 4. Vandforsyningsplan
 5. Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
 6. Klimatilpasningsplan
 7. Rottehandleplan

Illustration af mapper med papirer

Spildevandsplanen skal forholde sig til og må ikke stride imod Kommuneplanen 2017-2029, som blev vedtaget i maj 2018. Kommuneplanen fastlægger de overordnede rammer og retningslinjer for kommunens udvikling i planperioden, herunder findes også skønnet befolkningsudvikling, erhvervsudvikling og lokalisering af bebyggelse og erhverv.

Spildevandsplanen er udarbejdet under hensyntagen til Kommunens rammer for de eksisterende områder og planlagte udviklingsområder, og der er generelt sammenhæng mellem Kommuneplanens afgrænsning af rammerne for bebyggelse og Spildevandsplanens planlagte kloakoplande.

Der forventes en befolkningstilvækst på ca. 220 indbyggere i Holstebro Kommune om året, men der forventes også en migration inden for kommunegrænsen, hvor søgningen til de større bysamfund vil vokse, mens tilvæksten i de små landsbysamfund vil stagnere. Der er i Kommuneplan 2017-2029 lagt op til en boligudvikling med etablering af ca. 160 boliger om året frem til 2029, hvilket i alt svarer til ca. 2.000 nye boliger. Der forventes også en udvikling i erhverv, hvor der i Kommuneplanen er udlagt 279 ha til erhverv. Der forventes etablering af erhverv på i alt ca. 120 ha, hvorfor den fornødne fleksibilitet anses for værende til stede.

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. I lokalplanen træffes bestemmelse om, hvad området og bebyggelsen skal bruges til, hvor og hvordan der skal bygges, hvilke bygninger, der eventuelt skal bevares og hvorledes de ubebyggede arealer skal indrettes, befæstes og udnyttes.

Lokalplanen skal overholde de rammer for lokalplaners indhold, der fastlægges i Kommuneplanen, og i øvrigt formes under hensyntagen til anden planlægning, herunder planlægning for spildevandsanlæg.

Lokalplanlægning giver efter Planloven en række virkemidler, der kan understøtte Spildevandsplanens mål og indhold. Blandt disse virkemidler kan nævnes: Terrænændringer, udformning af bassiner og ledningsanlæg, bebyggelses- og befæstelsesomfang, rekreativ anvendelse af overfladevand ved indretning af området, samt kloakeringsprincip.

I forbindelse med vedtagelsen af nye lokalplaner, vil det ofte være nødvendigt også at foretage en mindre revision af Spildevandsplanen for at sikre fuld overensstemmelse mellem f.eks. byggemodningsområdet og kloakoplandsområde, kloakeringsprincip, bassinanlæg, ledningsanlæg og lignende. Dette vil blive gjort i form af tillæg til Spildevandsplanen.

Vandområdeplanen for Jylland og Fyn (Lov om vandplanlægning, Vandrammedirektivet)

Vandområdeplanen har til formål, at det danske vandmiljø og grundvand opnår minimum god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale. Ved manglende opfyldelse af de gældende miljømål skal planen sikre at forbedre vandkvaliteten og levestederne for dyr og planter i Holstebro Kommunes kystvande, søer og vandløb samt sikre rent grundvand.

Vandområdeplanen tilvejebringes i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode gælder fra 2015 – 2021 og er baseret på en opdatering og videreførelse af Vandplanernes første planperiode.

Vandområdeplanen er et informationsredskab, der beskriver, hvordan Danmark implementerer EU’s vandrammedirektiv. Indholdet i vandområdeplanerne og de tilhørende MiljøGIS-kort er dermed ikke bindende. Det bindende indhold i implementeringen af vandrammedirektivet er udmøntet i bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer samt en række andre bekendtgørelser.

Af det statslige indsatsprogram fremgår hvilke oplande, der er udpeget med behov for forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme i det åbne land. Indsatserne er en videreførelse af de tidligere planindsatser, som har gennemgået en opdatering i forhold til vandløbenes økologiske tilstand og udpegningsgrundlaget, hvilket har betydet, at nogle oplande er taget ud og andre er kommet ind i det statslige indsatprogram.

Af den statslige vandområdeplans indsatsprogram for Jylland og Fyn fremgår det, at der ikke skal ske indsatser overfor regnvandsbetingede udledninger eller udledninger fra renseanlæg i Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune vurderer i forbindelse med tilsyn med og tilladelser til kommunens vandløb og søer, om der skal ske kommunale indsatser overfor regnvandsbetingede udløb, tiltag i det åbne land og udløb fra renseanlæg.

Kommunen har for udvalgte vandløb beskrevet den kommende spildevandsindsats. Det drejer sig primært om forbedret spildevandsrensning på ejendomme i det åbne land, men der er også enkelte vandløb, der er påvirket af regnbetingede udledninger.

For at sikre, at såvel den nuværende som den fremtidige spildevandshåndtering ikke giver anledning til, at miljømål ikke kan opfyldes eller at miljøtilstanden forværres, har kommunen angivet en række retningslinjer for administrationen på området.

Holstebro Kommune har vedtaget Vandforsyningsplan 2010 – 2021 i 2010.

Vandforsyningsplanen angiver, hvorledes vandforsyningen i Holstebro Kommune skal tilrettelægges således, at alle forbrugere sikres rigeligt og godt drikkevand. Planen danner grundlag dels for den kommunale administration af vandforsyningen i Holstebro Kommune og dels for vandforsyningernes egen planlægning.

Planens udgangspunkt er Holstebro Kommunes ønske om:

 • at sikre tilstrækkelig, uforurenet og velbeskyttet grundvand til at dække fremtidens behov for drikkevand
 • at arbejde for den rette kvalitet til rette formål
 • i videst mulig omfang at sikre den eksisterende decentrale indvindings- og forsyningsstruktur
 • at opnå størst mulig forsyningssikkerhed
 • at arbejde aktivt for, at alle ejendomme indenfor forsyningsområderne tilbydes forsyning af drikkevand fra vandværker
 • at beskytte vores drikkevand ved, at anvendelsen af pesticider begrænses mest muligt i de områder, hvor anvendelsen kan udgøre en forureningstrussel mod grundvandet

I Vandforsyningsplanen er grænserne mellem de enkelte vandforsyningsselskabers forsyningsområder fastlagt. Inden for forsyningsområderne er vandværkerne forpligtet til at levere vand til ejendomme, der er beliggende i vandværkernes naturlige forsyningsområde (ud fra en teknisk og økonomisk vurdering). Der er et område syd for Mogenstrup, der pt. ikke er omfattet af et forsyningsområde. I dette område skal det inden for planperioden afklares, om der skal planlægges en fælles vandforsyning i området, eller om forsyningen fortsat skal baseres på små enkeltindvindingsanlæg.

Vandforsyningen i Holstebro Kommune dækkes af i alt 15 forsyningsselskaber. Der er to forsyningsselskaber, der leverer mere end 200.000 m³ vand om året, og dermed er de omfattet af Vandsektorloven (Vestforsyning Vand A/S og Ulfborg Vandværk) samt 12 almene vandværker, der leverer mindre end 200.000 m³ vand om året. Heraf er ét vandværk et distributionsselskab. Herudover er der virksomheder med egen vandforsyning, samt ca. 450 boliger, der har drikkevandsforsyning fra egen boring eller brønd.

Det fremgår af Vandforsyningsplanen for Holstebro Kommune, at der totalt set forventes en moderat stigning i vandforbruget fra de almene vandværker på ca. 5 % fra 2010 frem til 2021 (fra 5,4 til 5,6 mio. m³ pr. år). Den forventede stigning skyldes ikke et forventet merforbrug for den enkelte forbruger, men kommunens forventninger til udviklingen i aktiviteter samt en forventning om, at boliger med egen drikkevandsforsyning i fremtiden bliver tilsluttet vandværkerne.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Staten har afsluttet kortlægningen af grundvandsressourcerne, og de kortlagte områder i Holstebro Kommune er afrapporteret. Herefter skal Holstebro Kommune i samarbejde med relevante interessenter udarbejde indsatsplaner for beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevandsressource.

Formålet med en indsatsplan er at skabe overblik og sammenfatte de grundvandsbeskyttende tiltag, der skal iværksættes for at sikre drikkevandsinteresser nu og i fremtiden. I en indsatsplan fremgår det, hvilke trusler, der er mod en fremtidig drikkevandsforsyning for et vandværk, og hvilke tiltag, der skal gennemføres for at beskytte grundvandet til drikkevand.

I en indsatsplan kan der også stilles krav til spildevandsforholdene inden for udvalgte områder. Indsatser og tiltag, der stilles i en indsatsplan, skal være i overensstemmelse med andre planer, herunder Spildevandsplanen.

Bortskaffelsen af overfladevand samt spildevand i det åbne land skal ske under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner bl.a. omkring vandforsynings indvindingsboringer, og i forhold til højeste grundvandsstand samt fra kendskabet til områdets beskyttelsesniveau.

Byrådet har vedtaget en klimatilpasningsplan for Holstebro Kommune, den kan tilgås på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Klimatilpasningsplanen er omdrejningspunktet for Kommunens beslutninger om konkrete klimatilpasningsprojekter. Den kortlægger risikoen for oversvømmelser fra kloakker, vandløb, søer, havet og grundvand og anviser tiltag til at imødegå dem – og prioritere indsatsen.

Der er udarbejdet oversvømmelseskort, der angiver oversvømmelser i tilknytning til kloakkerne. De steder, hvor kortlægningen viser, at regnvandskloakkerne kan oversvømme et område og give mere end 10 cm vanddybde, betragtes som fokusområder.

Vestforsyning og Teknik og Miljø har i fællesskab udarbejdet en aktivitets- og handleplan, der systematisk og konkret gennemgår samtlige udpegede fokusområder i takt med, at der foretages kloakrenovering og forbedrede hydrauliske beregninger på kloaksystemerne. Som resultat af gennemgangene beskrives de nødvendige tiltag. Vurdering af løsninger, deres prioriteringer og mulighederne for medfinansiering af klimaprojekter inden for rammerne af medfinansieringsbekendtgørelsen, foretages i et samarbejdsforum med kommune og forsyning.

I forhold til oversvømmelse fra vandløb, er der i december 2015 indgået en kontrakt om et medfinansieringsprojekt, der går ud på at beskytte Holstebro midtby for oversvømmelser fra Storå og tillige sikre, at der til enhver tid kan afledes regnvand fra befæstede arealer i Holstebro by til Storå. Projektet indebærer, at der etableres to klimatilpasningsanlæg i oplandet til byen.

Klimatilpasningsanlæggene har til formål at styre vandføringen gennem byen, så oversvømmelsesrisikoen minimeres. Anlæggene virker ved, at der i en oversvømmelsestruende situation tilbageholdes vand i Vandkraftsøen og i ådalen opstrøms byen. Derfor bygges der et dæmningsanlæg med sluse i ådalen og et nyt dæmnings- og sluseværk foran den eksisterende Vandkraftsø-dæmning til at styre vandgennemstrømningen i åen.  Sluserne vil kun være i brug, hvis der er risiko for oversvømmelse, og vandes skal kun tilbageholdes få dage.

Holstebro Kommune deltager sammen med Region Midtjylland og en række andre kommuner og deres forsyningsselskaber omkring Limfjorden i et EU-støttet partnerskab Coast to Coast Climate Challenge; delprojekt om ”Thyborøn kanal og den vestlige Limfjord”. Projektet skal belyse, hvordan reduktion af tværsnittet af Thyborøn Kanal kan imødekomme den regionale udfordring med stigende stormflodsvandstande i Vestlige Limfjord. Projektet skal belyse, hvordan ændringer i Limfjorden påvirker forsyningsselskabernes infrastruktur. En anden del af projektet skal analysere, hvad der er et optimalt beskyttelsesniveau for bysamfund og andre arealer langs fjordkysten.

Du kan læse mere om klimatilpasning i Holstebro Kommune på Kommunens hjemmeside.

Holstebro Byråd har i 2019 vedtaget en handleplan for Rottebekæmpelse 2019.

De overordnede mål med handleplanen er at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i hele Holstebro Kommune.

Indsatsen skal ske med tre fokusområder, som vil være centrale for den årlige planlægning af forskellige forebyggelses- og bekæmpelsesinitiativer.

De tre fokusområder er: sikring af effektiv rottebekæmpelse, kommunikation og information til kommunens borgerne, samt forebyggelse af rotteforekomst.

Holstebro Kommune vil have fokus på en miljøbevidst tilgang til anvendelse af giftstoffer ved både den private og kommunale rottebekæmpelse for at minimere risikoen for udbredelse af resistens og for at minimere de miljømæssige konsekvenser af giftbruget.