Serviceniveau

Kloaksystemets væsentligste funktion er at bortlede regn- og spildevand i kloakoplandene til mindst mulig gene for borgerne. Det er ikke muligt helt at undgå opstuvninger og oversvømmelser ved alle regnhændelser, men omfanget kan nedbringes til et acceptabelt niveau. Det skal desuden forsøges at lave foranstaltninger, som begrænser generne mest muligt, når kloakanlæggets kapacitet overskrides.

Holstebro Kommune tiltrådte med Spildevandsplanen 2011-2016 de retningslinjer og intentioner, som er beskrevet i Spildevandskomiteens Skrifter 27, 29 og 30. Skrifterne anbefaler en funktionspraksis, hvor der tages højde for, at afløbssystemerne på grund af klimaforandringer fremover vil blive udsat for større regnbelastninger end hidtil. Denne funktionspraksis udmøntes i et serviceniveau, hvor det for alle nye separatkloakerede kloakoplande og fuldt ud fornyede kloakoplande vil gælde, at regnvandsbetingede oversvømmelser til terræn fra kloakken som minimum ikke vil ske hyppigere end hvert 5. år i separatkloakerede områder og hvert 10. år i fælleskloakerede områder. Ved dimensionering af regnvandsledningerne regnes der ydermere med en klimafaktor, så regnvandsledningerne er tilpasset den øgede nedbørsmængde, der forventes i fremtiden.

For kloakanlæg, der ikke er ændret eller fornyet siden 2011, gælder de hidtidige regler fortsat. Det vil sige, at fælleskloakken er dimensioneret, så ledningerne højst bliver overbelastet hvert andet år, med deraf følgende mulig oversvømmelse af f.eks. kældre, mens separatkloakken er dimensioneret, så regnvandsledningerne højst bliver overbelastet én gang om året.

Sanering og renovering af kloakker efter tiltrædelse af denne Spildevandsplan fortsætter under de i 2011 tiltrådte regler for nye kloakker. Minimumskravene for nye ledninger er det serviceniveau, som brugerne af afløbssystemet som minimum kan forvente. Serviceniveauet i Holstebro Kommune er sat til en 5 års hændelse ved nye, separatkloakerede områder og en 10 års hændelse ved fælleskloakerede områder. En 5 års hændelse betyder, at borgerne gennemsnitligt én gang hvert 5. år skal kunne tåle opstuvning af vand på terræn.

Tømning af bundfældningstank med slamsuger