Forord

Byrådet lægger vægt på et rent vandmiljø og på at sikre borgerne i Kommunen gode, rekreative muligheder i den natur, der omgiver os. Vi skal kunne færdes ved havet, fjorde, vandløb og søer i tiltro til, at udledning af renset spildevand ikke udgør en risiko for sundhed og miljø.

Byrådet sætter med Spildevandsplan 2019-2030 rammerne for håndtering af spildevand i Holstebro Kommune. Med planen vil byrådet sikre kommunens borgere en ren, sikker og miljøvenlig bortskaffelse af spildevand.

I planen er opstillet en række mål, som skal opnås i løbet af planperioden. Et af målene fokuserer, som følge af Vandområdeplanen for Jylland og Fyn 2015-2021, på forbedret rensning i det åbne land, hvor spildevandet i dag udgør en hindring for et godt og rent miljø i vandløb og søer. Dette gøres enten ved at forbedre eksisterende anlæg eller ved kloakering.

Det prioriteres desuden at få skabt en centraliseret rensestruktur, med færre men mere moderne og effektive renseanlæg, som renser alt spildevandet fra de kloakerede områder. De små og mindre effektive anlæg i Vemb og Bur nedlægges, og regnvandet separeres løbende fra spildevandet, så renseanlæggenes kapacitet ikke bruges på at rense regnvand. Separeringen vil samtidig medføre, at der ikke sker udledning af urenset spildevand til vandmiljøet, når det regner kraftigt.

Klimaændringer forventes løbende at medføre mere og kraftigere nedbør i Kommunen. Byrådet fokuserer derfor i planen på lokale måder at håndtere regnvand på, så regnvandet kan ses som en ressource i stedet for en belastning. Det er med til begrænse overbelastning af afløbssystemer og vandløb.

Spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Vestforsyning Spildevand A/S. Dette samarbejde fortsætter ved iværksættelse og løbende evaluering af planen.

Holstebro Kommune logo
Vestforsynings logo