HK Scan A/S

HK Scan A/S (tidligere Rose Poultry A/S) ligger på Tværmosevej i erhvervsområdet Tværmose ved Vinderup.

Virksomheden har etableret sit eget mekanisk-kemisk-biologiske renseanlæg (MBNDK). Ringkjøbing Amt har i 1994 meddelt Miljøgodkendelse med krav til udtagning og analyse af prøver fra udløbet på virksomhedens eget renseanlæg. Der er i 1998 revideret i vilkårene til udledning af spildevandet, og i 2004 reviderede Ringkjøbing Amt virksomhedens miljøgodkendelse og udledningstilladelse. I 2009 har Miljøcenter Århus, som godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden, herunder tilladelse til udledning af spildevand fra eget renseanlæg, foretaget en revurdering af miljøgodkendelsen, hvor der dog ikke blev revurderet på tilladelse til udledning af spildevand. Udledningstilladelsen blev i stedet revurderet af Miljøstyrelsen i 2018.

Virksomhed HK Scan - luftfoto

Tagvandet fra den oprindelige del af fabrikken løber til Vestforsynings regnvandsledning, mens tagvand fra de nyere bygninger løber til stenfaskiner. Sanitært spildevand og spildevand fra tankplads (via olieudskiller) løber til Vestforsynings renseanlæg i Vinderup. Processpildevand og overfladevand fra området ved affaldsudlæsning løber til virksomhedens eget renseanlæg.

Holstebro Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed på virksomhedens udledning af tag- og overfladevand. Ringkjøbing Amt har i 1994 givet tilladelse til nedsivning af overfladevand fra tage og befæstede arealer på virksomheden i stenfaskiner, hvorfra der er overløb til Vestforsynings regnvandsledning. Holstebro Kommune har i 2017 givet tilslutningstilladelse for tag- og overfladevand fra virksomhedens befæstede arealer via privat forsinkelsesbassin, som afleder til Vestforsynings regnvandsledning.

Virksomhedens eget renseanlæg er godkendt og dimensioneret til årligt at modtage og behandle 30.000 PE. Udvidelse af anlægget i 1997 samt driftsoptimeringer har øget anlæggets kapacitet til ca. 70.000 PE. Belastningsopgørelser jf. punktkilderapporter fra 2012-2017 viser en gennemsnitlig belastning på ca. 3.800 PE.

Der er krav til årlig udtagelse af 12 afløbsprøver fra MBNDK-anlægget, som kontrol af overholdelse af udlederkravene. Prøverne fordeles jævnt over året. Samtlige udlederkrav har jf. Miljøstyrelsens punktkilderapporter været overholdt i perioden 2012 til 2017.

Der udledes til Limfjorden, Venø Bugt, via en 500 m lang havledning med diffusorer til spredning af det rensede spildevand.

Plan

Virksomheden vurderes fortsat at have et ukendt antal uhensigtsmæssige afledninger af spildevand til overfladevandsystemet. Der pågår løbende opsporing og udbedringer af fejlkoblinger på virksomheden.