Ulfborg Renseanlæg

Luftfoto af Ulfborg Renseanlæg

Anlægsdele

  • Ristebygværk (fjerner sten, papir, ristegods m.m.).
  • Sand- og fedtfang (fjerner sand og fedt).
  • Proceskanaler (renser spildevandet for organisk stof, kvælstof og fosfor).
  • Efterklaringstank (adskiller det rensede vand fra det biologiske slam).

Status for Ulfborg Renseanlæg

Ulfborg Renseanlæg er et mekanisk, biologisk, kemisk anlæg med kvælstoffjernelse (MBNK). Anlægget har en godkendt kapacitet på 4.900 PE, og har på nuværende tidspunkt en gennemsnitlig belastning på 3.925 PE (gennemsnit for perioden 2012 til 2019). Anlægget er dimensioneret til 4.800 PE. Spildevand til Ulfborg Renseanlæg fordeler sig med ca. 80 % husspildevand og 20 % industrispildevand.

Der modtages spildevand fra Ulfborg, Sdr. Nissum, Sdr. Fjand, Ulfborg Kirkeby, Staby, Vester Husby, Husby og Husby Strandenge.   Anlægget er opført i 1978 og senere udbygget i 1982 og 1999. I 1999 blev anlægget udvidet med efterklaringstank og drifts- og mandskabsbygning. Alle rotorer blev renoveret i 2001 – 2002.

Recipientpåvirkning

Udvikling i belastningen af og udledningen fra Ulfborg Renseanlæg gennem de sidste 8 år fremgår af nedenstående tabel. Tallene er hentet fra den årlige tilsynskontrol med renseanlægget.

Udledte vand- og stofmængder i 2012-2019 baseret på tilsynsdata.

Som det fremgår, er der sket en ændring i belastningen af anlægget i årene 2016 til 2019, hvor vandmængden generelt har været faldende som følge af separering. Stofbelastningen af anlægget er tilsvarende faldet, hvilket har betydet en lavere udledning til Nissum Fjord. I tilknytning til renseanlægget er etableret et overløbsbygværk med et sparevolumen på 1.900 m³.

I afsnittet om overløbsbygværker og i bilag 9 findes flere oplysninger om bygværkerne ligesom det heraf fremgår, hvilke tiltag, der evt. skal foretages i planperioden. Det rensede spildevand fra Ulfborg Renseanlæg udledes via Råholm Grøft til Nissum Fjord. Renseanlæggets udlederkrav overholdes.

Belastningsændringer

Ulfborg Renseanlæg forventes på sigt at blive belastet med følgende:

Status og plan for belastning på Ulfborg Renseanlæg.

Som det fremgår, vil den fremtidige belastning af Ulfborg Renseanlæg ikke kunne holdes indenfor anlæggets nuværende godkendte kapacitet på 4.900 PE.  Som følge af anlæggets nuværende belastning pågår der i øjeblikket undersøgelser af årsagen hertil. Det skal vurderes om anlægget skal udvides eller om der er behov for driftsmæssige optimeringer.

Ændringer i udledte mængder

Ulfborg Renseanlæg vil på sigt som følge af ændringer i oplandet i henhold til kommuneplanen få øget belastning. En separering af oplandet til Ulfborg Renseanlæg betyder derimod en reduktion i belastningen. Alt i alt giver dette anledning til nedenstående fremtidige udledte mængder.

Status og plan udledning fra Ulfborg Renseanlæg.

Forudsætning er, at oplandet er separeret. Af ovenstående tabel fremgår det, at Ulfborg Renseanlæg i fremtiden er belastet udover, hvad anlægget er godkendt til. Separering har bidraget til at bringe belastningen ned på et godkendt niveau i 2019 i forhold til 2011. Afhængig af størrelsesordenen på den fremtidige belastning, som primært opstår som følge af kloakering af sommerhusområderne ved Nørhede og Nr. Fjand, kan der være behov for en udvidelse af Ulfborg Renseanlæg, herunder en revision af renseanlæggets udledningstilladelse.

Anlægsændringer

Den sidste del af Ulfborg by skal separeres i 2023-2026. Oplandsbyerne til Ulfborg er planlagt færdigsepareret i 2026 med Husby som den sidste. Separeringen vil betyde en mindre hydraulisk belastning af Ulfborg Renseanlæg, og overløbsbygværket forventes at blive nedlagt. Renseanlægget vil blive løbende vedligeholdt.

Faktaboks

Udledning fra Ulfborg Renseanlæg. Gennemsnit i perioden 2012-2019: Vand: 0,747 mio. m3 pr. år Organisk stof målt som COD13.885 kg/år Total kvælstof: 1.881 kg/år Total fosfor: 209 kg/år